GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 19 sierpnia 2013

Protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 19 sierpnia 2013

Numer protokołu: 33
Rok: 2013

Protokół nr 33
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 19 sierpnia 2013


Dnia 19 sierpnia 2013 o godzinie 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30.06.2013 i kontrola realizowanych zadań inwestycyjnych w terenie ,
2. omówienie dokonanych przez Wójta Gminy zmian w budżecie gminy
3. sprawy bieżące .
Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.

ad.1
----------------
Skarbnik gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za i półrocze 2013. Omawiany materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Na dzień 30 czerwca 2013 budżet gminy wykonano następująco :
Dochody 51,27 %
Wydatki 44,42 %
Wydatki majątkowe zrealizowano w 27,4 %
Przedsięwzięcia funduszy sołeckich wykonano w 49 %
W dalszej kolejności członkowie komisji udali się teren celem sprawdzenia czy przedstawiona informacja o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych ma odzwierciedlenie w rzeczywistości . Komisja wizytowała budowę chodnika w Krzemieniewie oraz budowę drogi Zbytki-Krzemieniewo .

Ad. pkt. 2
--------------
Skarbnik gminy poinformowała że w okresie od 20.06.2013 do 19.08.2013 .
Wójt Gminy trzykrotnie zmienił budżet wydając w tej sprawie niżej wymienione zarządzenia .
1) Zarządzenie nr 18 z dnia 26 czerwca 2013 - zwiększono planowane dochody
i wydatki budżetu o kwotę 18.794,61 zł , w związku z pozyskaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .
2) Zarządzenie nr 20 z dnia 19 lipca 2013 – zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 6.041,- zł . Na kwotę zwiększenia dochodów złożyły się dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez GOPS
3) Zarządzenie nr 23 z dnia 05 sierpnia 2013 – zwiększenie planowanych dochodów
i wydatków budżetu o kwotę 19.000,-, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizuje GOPS.

Ponadto w zarządzeniu nr 23 w dniu 05 sierpnia 2013 dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej. Uruchomiono z tej rezerwy kwotę 29.155,- zł i przeznaczono ją na zwiększenie planu wydatków na budowę wigwamu w Bojanicach. Plan wydatków dla tego zadania po zmianie wyniesie 140.000,- zł
Konieczność uruchomienia rezerwy inwestycyjnej nastąpiła na skutek rozstrzygnięcia przetargu na budowę w/w obiektu w Bojanicach. Do przetargu przystąpiły 4 firmy. Najniższa z ofert przekraczała planowane możliwości budżetu. Z uwagi na to, że w budżecie planowana była rezerwa inwestycyjna można było uruchomić te środki i podpisać umowę na realizację inwestycji.
Umowa zostanie podpisana w dniu 19 sierpnia br.


Ad. pkt.3
----------------
W ramach wolnych głosów i wniosków radny Hylak Kazimierz pytał o zaawansowanie przygotowania inwestycji w Bojaniacach, .
Ustalono ,że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu miesiącu wrześniu 2013 .
Na powyższym protokół zakończono.


protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte