GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Jak załatwić sprawę » Inne » Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna:
Art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami),
Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Do wniosku o dofinansowanie winny być dołączone kopie:
1. dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu.
Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:
1. w przypadku, gdy naukę zawodu prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy – kopię dokumentów bądź zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,
2. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
3. kopię świadectwa ukończenia szkoły,
4. oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone przez młodocianego,
5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz.311),
6. kopię sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.). Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą,
7. zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Uwaga ! W razie niezłożenia przez wnioskodawcę dokumentów wymienionych w pkt 5) i 6) nie będzie można udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Opłaty:

Termin:
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje:
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014r. w kwocie 4 587 zł.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników jako pomoc de minimis:
Z dniem 1 września 2012r. weszła w nowa regulacja zawarta w art. 70b ust.11 ustawy o systemie oświaty, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006r. str.5).


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Inne
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2013-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte