GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 31/2013 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 19 sierpnia 2013 r.

Protokół nr 31/2013 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 19 sierpnia 2013 r.

Numer protokołu: 31
Rok: 2013

Protokół nr 31/2013 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 19 sierpnia 2013 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za I półrocze 2013 r.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. W dniu 19 sierpnia 2013 r. otwarcia wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, dokonał Przewodniczący pierwszej komisji – Pan Radosław Sobecki, która powitał przybyłych tj. Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnik Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków obu komisji- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2. Pani Skarbnik przystąpiła do omówienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku. Szczegółowo omówiła zarówno dochody jak i wydatki budżetowe.
Planowane dochody budżetu gminy na 30.06.2013 określono w kwocie 23.882 tys. zł, a realizacja wyniosła 12.244 tys. zł, czyli 51,27% planu.
Najniższy poziom procentowy wykonania planu, dotyczył dochodów osiągniętych w działach: transport, gospodarka komunalna i leśnictwo. Pani Skarbnik wyjaśniła radnym, z czego wynikał niski stopień realizacji dochodów.
W dziale transport- niski poziom wykonania planu, spowodowany był brakiem wpływu kwoty 600 tys. zł z Powiatu Leszczyńskiego. Kwota ta winna wpłynąć do budżetu w terminie do 31.17.2013 r. Nie wpłynęła także dotacja przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 1.250 tys. zł na realizację inwestycji „budowy drogi Zbytki- Krzemieniewo”. Gmina musi zapłacić jednak całość za drogę i dopiero wówczas otrzyma dotacje. Zgodnie z harmonogramem powinna zostać przekazana gminie do dnia 30.11.2013 r.
W dziale gospodarka komunalna- niski wskaźnik wykonania dochodów, wynikał z braku wpłaty do budżetu zaplanowanej kwoty z tytułu rozliczenia inwestycji realizowanej przez MZO tj. rekultywacji gminnych składowisk- w tym składowiska w Krzemieniewie. Gminie należy się zwrot przekazanej na ten cel dotacji w kwocie 135 tys. zł. Obecnie projekt ten jest kontrolowany i brak ostatecznego rozliczenia inwestycji.
Planowane wydatki budżetu gminy na 30.06.2013 określono w kwocie 26.288 tys. zł, realizacja wyniosła natomiast 11.676 tys. zł, co stanowi 44,42% planu. Wydatki nie zrealizowano w takim stopniu jak zakładano.
Najniższy poziom procentowy wykonania planu, dotyczył wydatków poniesionych w działach wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, w dziale różne rozliczenia czy turystyka.
Pani Skarbnik przedstawiła stopień realizacji wydatków majątkowych gminy:
• Na kanalizację do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 688 tys. zł, czyli 55% planu. Nie ma zagrożenia niewykonaniem prac.
• Inwestycji budowy oczyszczalni ścieków przy Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie nie wykonano w I półroczu, w związku z tym nie ma z tego tytułu wydatków. Nie przeniesiono oczyszczalni funkcjonującej przy szkole w Pawłowicach. Podłączenie Gminnego Centrum Kultury od oczyszczalni będzie możliwe, gdy sieć kanalizacja w Pawłowicach zacznie funkcjonować.
• Nie została wydatkowana także zaplanowana kwota 70 tys. zł na przygotowanie dokumentacji i budowę kanalizacji dla Garzyna. Gmina oczekuje na ostateczne stanowisko w tej sprawie Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Zastępca Wójta wskazał, że Agencja powołuje się na wytyczne z Warszawy. Ponownie zaproponowali, że dadzą część środków, jeśli gmina by dołożyła. Jeśli z początkiem roku się jednoznacznie nie opowiedzą, to gmina musi wrócić do własnej koncepcji budowy kanalizacji. Jeżeli istniejąca oczyszczalnia nie zostanie przez Agencję zmodernizowana, to gmina będzie musiała podjąć się budowy nowej oczyszczalni.
Radny Sobecki spytał, czy ze strony Urzędu Gminy podejmowane są już jakieś kroki w stronę opracowania koncepcji.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że gmina wstrzymuje się do 2014 roku.
• Nie zrealizowano inwestycji wodociągowania Mierzejewa. Wydatkowano na ten cel zaledwie 5% planowanej kwoty. Opóźnienie wynika z faktu, iż złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego. Informacja o wynikach naboru powinna zostać podana 15 sierpnia, jednak do tej pory brak wyników. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, realizacja nastąpi w stopniu większym.
• Przekazano pomoc dla Powiatu w kwocie 800 tys. zł na budowę drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś- Leszno. Na dwie kolejne inwestycje tj. budowę ścieżki rowerowej Oporowo- Oporówko i budowę chodnika przy drodze powiatowej w Krzemieniewie dotacja przekazana zostanie do końca września br.
Zastępca Wójta dodał, że z dniem dzisiejszym inwestycja budowy chodnika przy drodze powiatowej w Krzemieniewie została zakończona. Odcinek chodnika po lewej stronie nie był planowany, jednak wykonany został dodatkowo. Zgodnie z uwagami mieszkańców podjęto decyzję, żeby postawić słupki zabezpieczające.
Radna Przybylska podkreśliła, że słupki są bardzo dobrym rozwiązaniem. W Belęcinie w związku z ich brakiem, zniszczono wjazd do szkoły, próbując omijać próg zwalniający.
• Budowa drogi Zbytki- Krzemieniewo jest w trakcie realizacji. Za pierwszy etap prac zapłacono dopiero po jego odbiorze w lipcu, zatem na koniec czerwca nie było z tego tytułu wydatków.
Radni spytali, czy nie było do tej pory problemów, czy gmina nie przewiduje przeszkód. Zastępca Wójta wskazał, że obecnie trudno ocenić. Prace stale przebiegają. Rozwiązane zostały sprawy z podwykonawcami, czyli wykonawcami robót specjalistycznych. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego już była zobaczyć wykonany etap prac.
• Niskie zaawansowanie wydatków na modernizacją dróg na osiedlu w Krzemieniewie, w związku z rozstrzygnięciem przetargu w dniu 28 czerwca. Prace powinny zostać zakończone do 30 sierpnia.
• Zrealizowany został wykup gruntów pod budowę drogi Zbytki- Krzemieniewo. Zapłacono za wykup gruntów od 5 właścicieli prywatnych.
• Gmina czeka na zainstalowanie nowego serwera- prawdopodobnie całkowita kwota 17 tys. zł zostanie wykorzystana.
• W trakcie I półrocza 2013 r. nie zaistniała także potrzeba uruchamiania rezerwy celowej na inwestycje.
• Zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego typu hybrydowego. Lampy zamontowano w Hersztupowie i Zbytkach, jednak za inwestycje zapłacono dopiero w sierpniu.
• Wykonawca świetlicy wiejskiej w Bojanicach tzw. grilowiska, został wyłoniony w przetargu, który odbył się 2 sierpnia, w związku z czym inwestycja rozliczona zostanie w II półroczu.
Radny Sobecki spytał, kto wygrał przetarg na budowę Grilowiska w Bojanicach.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że złożono cztery oferty. Wygrała firma Pana Koszyczarka z Luboni, za kwotę 124 tys. złotych. Była to najniższa oferta za wybudowanie tylko budynku. Zdecydowano się dołożyć brakującą kwotę z rezerwy inwestycyjnej. Prądu ta wartość nie obejmuje. Prace te zostaną wykonane dopiero w dalszym etapie. Inwestycja w Bojanicach obejmuje mniejszy zakres prac niż wykonane do tej pory w Luboni i Kociugach, jednak wiąże się z większym wydatkiem. Tamte budynki były budowane na podstawie uzgodnienia z kierownictwem, a teraz zgodnie z procedurą przetargową.
• Ze środków funduszu sołeckiego wsi Brylewo zakupiono pawilon- namiot. Może on pomieścić około 70 osób. Wydatkowano kwotę niższą niż planowano.

Pani Skarbnik dokonała omówienia przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Do dnia 30 czerwca wydatkowano 112 tys. zł, tj. 49% planu. Wykonano ponadto inwestycje z funduszy Starego i Nowego Belęcina, ogrodzenie placu zabaw w Kociugach, zamontowano lampy w Hersztupowie- co nie było tutaj jeszcze kwotowo wykazane.
Radny Kruk spytał o koszt postawienia lampy hybrydowej.
Pani Skarbnik wskazała na kwotę ok. 16 tys. złotych brutto. Zauważyła jednocześnie brak jakichkolwiek kosztów późniejszych.
Zastępca Wójta dodał, że w Hersztupowie kończył się jeden obręb oświetlenia, zatem wykonany musiałaby być osobny układ oświetlenia dla tych dwóch lamp. Na jednym słupie znajdują się po dwie lampy, a gwarancja na nie wynosi 7 lat. Montaż podobnego oświetlenie zaplanowany jest przy wjeździe z drogi krajowej na drogę Zbytki- Krzemieniewo.
Pani Skarbnik wskazała na realizowane co roku zadanie nauki pływania- zaplanowano 9 tys. zł, a 8,4 tys. zł już wydatkowano. W latach ubiegłych otrzymywano kwotę 15 tys. zł z Ministerstwa Sportu. Obecnie nie otrzymano pieniędzy na Delfinka.
Radna Kamyczek spytała, czy udałoby się wygospodarować te środki.
Pani Skarbnik wskazała, że kwestia ta zależy od decyzji radnych. Jest całkowita rezerwa budżetu, z której można by przeznaczyć część środków na ten cel.
Radną Kamyczek spytała jak przeprowadzany jest wykup gruntu pod różne inwestycje, np. pod budowę drogi Zbytki- Krzemieniewo.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że dokonywana jest wycena, według tego jakich działek dotyczy. Jeśli chodził o wykup działek pod drogę Zbytki- Krzemieniewo to wykup odbywał się z tzw. specustawy. Gmina nie miała możliwości wpływu. Powołano niezależnego rzeczoznawcę a następnie decyzją Starosty Leszczyńskiego wskazane zostały osoby wraz z kwotami, które gmina winna im zapłacić tytułem odszkodowania. Gmina na wpłatę miała 7 dni.
Radny Sobecki spytał, czy dana osoba mogła się wycofać.
Zastępca Wójta wskazał, iż wszyscy właściciele gruntów się zgodzili. Gdyby nie wyrazili zgody to negocjowano by wysokość odszkodowania, ale inwestycja by przebiegała. Jeśli chodzi natomiast o wykup gruntów pod ścieżkę pieszo- rowerową Garzyn- Zbytki, to procedura w tym wypadku była urzędowa. To gmina zlecała wycenę. Właściciele wyrazili zgodę- przekazali prawo dysponowania gruntem, czyli już się jakoby zgodzili do podjęcia działań na gruncie. Urząd Gminy posiada wycenę dla tych działek. Około 100 tys. złotych na ten cel przeznaczone zostanie z budżetu. Czynniki, które brano pod uwagę przy wycenie to m.in. to co się na gruncie znajdowało.
Radny Sobecki- powrócił do dochodów. Spytał o liczne upomnienia w sprawie podatków.
Skarbnik wyjaśniła, że gmina przechodziła na nowe oprogramowanie, w związku z czym przesunął się termin wysyłania upomnień i z tego tytułu wynika chwilowo większa ich ilość.
Radna Kamyczek spytała ponadto, jakie były dochody z wynajmu sal gimnastycznych.
Skarbnik poinformowała, że na tym samym poziomie co zwykle.
Wskazała ponadto na nową kwestię tj. promocję gminy. Do tej pory były to kwoty wydatkowane na współpracę z gminą holenderską czy środki na kwiaty dla jubilatów. Nie ma na ten moment środków na promocję terenów inwestycyjnych. Dobrym rozwiązaniem promocji tych terenów mógłby być baner informacyjny przy drodze krajowej. Warto zacząć szukać inwestorów z zewnątrz. Dodała, że gmina musi zastanowić się czy chce pozyskać jednego dużego inwestora czy kilku mniejszych. Firmy pytają ponadto o wszelkiego rodzaju ulgi inwestycyjne.

Ze względu na wyczerpanie tematu, zakończono wspólne posiedzenie obu komisji.Protokołowała: Przewodnicząca:


Joanna Adamczak Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte