GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 29/2013 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 24 maja 2013 r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 24 maja 2013 r.

Numer protokołu: 29
Rok: 2o13

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 24 maja 2013 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stan dróg na gminie, ze szczególnym uwzględnieniem dróg gminnych.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 24 maja br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Zastępcę Wójta oraz członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Ad.2. Zastępca Wójta przystąpił do omówienia tematu spotkania Komisji. Przypomniał istniejący na terenie gminy podział dróg według kategorii.
Przez gminę Krzemieniewo przebiega droga krajowa nr 12 na odcinku Dobramyśl- Hersztupowo, długości ok. 12 km. Jest to droga krajowa pomiędzy Zieloną Górą a Jarocinem. Zarządcą drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na drodze tej od strony Hersztupowa została częściowo przeprowadzona modernizacja. W tej chwili nie wiadomo jednak co z dalszym etapem. Prace remontowe uzależnione są od środków finansowych. Wykonywane są tylko pewne odcinki tej drogi, o długości do jednego kilometra. Działania te podyktowane są bieżącymi przepisami. W przypadku inwestycji drogowych o długości do 1 kilometra, nie wymagana jest bowiem decyzja środowiskowa. Odcinek od Dobramyśli do Garzyna, został etapowo w ten sposób wykonany i przez kilka lat posłuży kierowcom. Jeśli chodzi o przebudowę tej drogi w m. Krzemieniewo to prace planistyczne zostały przeprowadzone, a grunty wykupiono. Zdaniem Zastępcy Wójta pozostaje tylko czekać.
Kolejną kategorią dróg na terenie gminy, są drogi powiatowe. Jest siedemnaście tego typu dróg, o łącznej długości ok. 71,5 km. Wszystkie drogi są oznaczone, mają przypisane numery i nazwy. Związane jest to z koniecznością rozróżnienia, w przypadku jakichkolwiek interwencji, np. w przypadku odśnieżania. Zarządcą dróg jest Starosta, a dokładniej Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie. Zastępca Wójta szczegółowo przedstawił Radnym przebieg poszczególnych dróg powiatowych. Wyjaśnił, że nie wszystkie z dróg spełniają warunki techniczne dla tej kategorii, jak choćby droga powiatowa w Bojanicach w stronę Klonów, która w dalszej części jest drogą piaszczystą.
Zastępca Wójta wskazał na współpracę w ostatnich latach z powiatem, w kwestii inwestycji drogowych. Nie zawsze tak było. Gmina często wykonywała chodniki przy drogach powiatowych na własny koszt. Obecnie podejmowane są liczne inwestycje drogowe przy współfinansowaniu gminy i powiatu. Jest to związane bezpośrednio z potrzebami mieszkańców, bowiem większość miejscowości leży przy drogach powiatowych.
Następną omówioną kategorią dróg publicznych na terenie gminy, były drogi gminne. Obecnie jest tych dróg siedem, o długości ok. 22,5 km. Status dróg gminnych dla kolejnych dróg będzie nadawany, w przypadkach nowych inwestycji, uzasadnionych możliwością pozyskania zewnętrznych środków finansowych na ten cel.
Zastępca Wójta przypomniał, że oprócz wymienionych kategorii dróg, dochodzą liczne drogi nie posiadające statusu dróg gminnych. Stanowią one własność gminy, ale nie są to drogi publiczne a drogi wewnętrzne. Drogi te są różnej jakości, niektóre zbliżone do dróg publicznych a inne nieutwardzone, jak choćby drogi śródpolne, dojazdowe do pól. Eksploatowane są też w różnym stopniu.
Przez teren gminy nie przebiega droga wojewódzka. Właścicielem tego typu dróg jest Marszałek Województwa i jest ich obecnie bardzo mało. Taką drogą jest m.in. droga w gminie Osieczna, trasa Leszno- Osieczna- Krzywiń- Śrem.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że drogi powiatowe istnieją dopiero od jakiegoś czasu. Prosiła o wyjaśnienie, z czego to wynika.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że wcześniej były to drogi krajowe. Później nastąpiło wyszczególnienie na drogi powiatowe i gminne, które są obecnie własnością jednostek samorządu terytorialnego.
Zastępca Wójta wskazał, że w pasie drogi znajduje się zarówno jezdnia, pobocze, chodnik jak i ścieżka rowerowa. W chwili obecnej, jeśli prowadzimy inwestycję na drodze powiatowej, jak choćby budowę kanalizacji na ul. Wielkopolskiej w m. Pawłowice, gmina musi zapłacić za służebność użytkowania drogi. Jeśli prace prowadzone są na drogach gminnych, to firmy które je przeprowadzają zobowiązane są zapłacić z kolei gminie.
Przewodniczą interesowało, czy Starostwo Powiatowe za coś płaci gminie. Radny L. Kruk- spytał natomiast o rozliczanie się z tych kwestii przez energetykę.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że gmina nie otrzymuje żadnych środków z powiatu. Za służebność miejscową trzeba jednak zapłacić. Później jeszcze te opłaty należy odnowić. Za zajęcie pasa drogowego pod wykonanie kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach, wykonawca musiał zapłacić jak dotąd ok. 15 tys. zł, a jeszcze z pewnością ok. 10 tys. zł będzie musiał zapłacić. Płaci się za konkretny dzień, dany termin w którym zajmuje się pas drogowy.
Zastępca Wójta wskazał też, na pozytywne aspekty tej opłaty. Wykonawca musi bowiem działać w sposób zorganizowany i terminowy, wymusza ona utrzymanie ładu i porządku na terenie drogi.
Jeśli chodzi o użytkowanie dróg Zastępca Wójta wskazał na obowiązki użytkowników, m.in. stosowanie się do ograniczeń tonażowych, stosowania się do oznaczeń, a także utrzymania czystości i porządku na terenie drogi. Na terenie gminy często niestety mają miejsce zgłoszenia o łamaniu tych zasad, jak choćby przez rolników, którzy jadąc z obornikiem zanieczyszczają drogę, a następnie pozostawiają ją w tym stanie.

Kolejną kwestią, którą omówił Zastępca Wójta w związku z tematem dróg były inwestycje drogowe. W roku 2013 w tym temacie będzie się dużo działo. Kwotę prawie 1.700.000 zł przekazano na pomoc dla Powiatu.
Rozpoczęła się już budowa drogi Leszno- Nowa Wieś- Pawłowice. Prace podzielono na trzy etapy. Obecnie wykonywany jest z odcinek z Leszna do Nowej Wsi, który ma zostać oddany do końca października br. Parametry powstającej drogi to jezdnia o szerokości 6 metrów oraz ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metra. Drugi etap w Lesznie też ma ruszyć. Co do trzeciego odcinka z Nowej Wsi do Pawłowic, gdyby udało się uzyskać środki z tzw. „schetynówki”, to w przyszłym roku droga ta będzie zrobiona. Natężenie ruchu na tym odcinku jest bardzo duże, zatem Zastępca Wójta jest dobrej myśli.
Z początkiem czerwca zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę chodnika w m. Krzemieniewo w stronę Bielaw- długości 400 metrów. Z końcem sierpnia chodnik powinien zostać wykonany.
Kolejną z inwestycji realizowanych wspólnie z Powiatem będzie powierzchniowe utrwalenie drogi na odcinku Pawłowice-Lubonia. Powierzchnia 4300 m2 do końca lipca ma zostać wykonana.
Duża kwota- 330 tys. zł, zostanie przeznaczona na odnowienie warstwy ścieralnej drogi w m. Pawłowice. Ma być jeszcze odnowiony częściowo krawężnik z prawej strony. Wszystko to jest zależne od firmy, która wykonuje kanalizację. Firmie tej też jednak zależy, by jak najszybciej zakończyć prace na drodze powiatowej.
Do końca roku powstać ma także odcinek ścieżki rowerowej Oporowo- Oporówko. Drzewa zostały już wycięte. Wydanie decyzji zostało poprzedzone oględzinami oraz wydaniem pozytywnej opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Główna inwestycja drogowa to budowa drogi gminnej Krzemieniewo- Zbytki. Już pracuje ekipa, która korytuje teren. Jest to teren bardzo mokry. Do końca października mają jednak zostać zakończone prace.
Ogłoszono już przetarg na budowę dróg na osiedlu w Krzemieniewie. Wykonane mają zostać ulice Jaworowa, Jodłowa i Modrzewiowa. Są to drogi dojazdowe o szerokości ok. 3 m i długości ok. 90 m każda.
Wykonany zostanie ponadto ciąg pieszo- rowerowy z Garzyna w kierunku m. Zbytki. Będzie on dochodził do samej drogi Zbytki- Drobnin.
Na inwestycje drogowe przeznaczyły środki finansowe także Rady Sołeckie wsi: Stary Belęcin, Bielawy, Oporowo, Oporówko.

Przewodnicząca spytała, czy są jeszcze takie drogi na terenie gminy, które wymagają wykonania.
Zastępca Wójta wskazuje jeszcze jedno takie miejsce, a mianowicie teren ul. Zielonej w m. Krzemieniewo. Ostatnie drogi na Osiedlu zostaną utwardzone. Możliwe, że jeszcze kiedyś będzie trzeba przemyśleć podjęcie inwestycji na drodze Sportowej w m. Krzemieniewo. Powstają tam też nowe zabudowania. Nie ma w tej chwili jeszcze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Można to jednak zmienić.
Zastępca Wójta zauważył, że inwestycje drogowe będą stale. Koszty będzie generować utrzymanie stanu istniejącego.
Przewodnicząca Komisji podziękowała Zastępcy Wójta za wyczerpujące przestawienie tematu.

Ad.3.
Radny Kruk zauważył, że chodniki z kostki niszczeją pod wpływem soli sypanej w okresie zimowym.
Rozważano zapoznanie się z aktualnymi inwestycjami drogowymi w terenie, jednak ze względu na początkowy ich etap, przełożono wyjazd Komisji w teren na termin późniejszy.

Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.Protokołowała: Przewodnicząca Joanna Adamczak /-/ Maria KamyczekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte