GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 31 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 23 maja 2013

Protokół nr 31 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 23 maja 2013

Numer protokołu: 31
Rok: 2013

Protokół nr 31
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 23 maja 2013


Dnia 23 maja 2013 o godzinie 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi
2. kontrola przygotowania kąpieliska w Górznie do sezonu letniego ,
3. kontrola realizacji zadań związanych z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży
szkolnej,
4. omówienie dokonanych przez Wójta zmian w budżecie gminy
5. analiza projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy ,
6. wolne głosy i wnioski
Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.

ad.1
----------------
W celu realizacji pkt.1 porządku obrad Przewodniczący Komisji udzielił głosu Sekretarzowi Gminy. Sekretarz gminy przypomniała radnym , że program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/124/2012
w dniu 24 października 2012. Celem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest budowanie partnerstwa i tworzenie korzystnych warunków współpracy na rzecz społeczności lokalnych oraz wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich .
Zgodnie z tym programem gmina współpracuje ze stowarzyszeniami na różnych płaszczyznach i wspiera inicjatywy w sposób finansowy lub rzeczowy.
Największe środki finansowe gmina przeznacza na dotację do stowarzyszeń –klubów sportowych działających na terenie gminy.
W roku 2013 do dnia posiedzenia komisji dotację na działalność sportową otrzymały :
klub sportowy Bukos Belęcin 15.000,- zł
klub sportowy Piast Nowy Belęcin 6.000,- zł
klub sportowy UKS Orlik Pawłowice 6.000,- zł
klub sportowy KUK-SON Pawłowice 15.000,- zł
klub sportowy UKS Junior Drobnin 10.000,- zł
Finansowe wsparcie otrzymało również Stowarzyszenie Pro-AKTIV z Rydzyny na działalność centrum integracji społecznej ( CIS ) , w którym uczestniczą mieszkańcy gminy Krzemieniewo . Wysokość rocznego dofinansowania do CIS ustalono na poziomie 25.000,- zł

W budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano także dotację w kwocie 6.100,- zł
do stowarzyszenia, którym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie. Udzielona OSP dotacja ma stanowić wkład własny OSP do projektu, realizowanego ze współudziałem środków unijnych . Projekt przewiduje zakup specjalistycznych ubrań bojowych dla strażaków biorących udział w akacjach ratowniczych .
Ponadto w budżecie gminy zarezerwowane są środki na zlecenie organizacjom pozarządowym III festiwalu piosenki turystycznej . Ogłoszenie o zleceniu tego zadania ukaże się na stronie internetowej gminy w okresie letnim. Planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 6.000,- zł.
Zarezerwowana w budżecie gminy jest także kwota 2.000,-zł , o którą będą mogły ubiegać się koła gospodyń wiejskich na realizację własnych projektów.
Na dzień 23 maja 2013 gmina przeznacza na współpracę z organizacjami pozarządowymi
w formie pieniężnej kwotę 82.000,- zł .
Poza tym organizacjom pozarządowym udostępnione są nieodpłatnie pomieszczenia sal wiejskich , obiektów sportowych i autobusy .
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 w paragrafie 8 określa maksymalne wydatki na te cele na poziomie 130.000,- zł.

Z uwagi na wyczerpanie tematu , Przewodniczący Komisji zaproponował realizację pkt.2 porządku obrad.

Ad. pkt. 2
--------------
Kąpielisko w Górznie jest przygotowywane do rozpoczęcia sezonu letniego .
Uzgadniana jest treść i wartość umowy z ratownikami. Funkcje te będzie pełniła firma „Adler „ z Leszna . Kapielisko ma być czynne od dnia 15 czerwca 2013 do końca sierpnia 2013 . Kąpielisko będzie strzeżone przez ratowników w godzinach od 10 do 18.
Do dyspozycji będzie sprzęt pływający oraz pole biwakowe . Będzie tam działał również punkt handlowy .
Woda w jeziorze przed rozpoczęciem sezonu i po jego zakończeniu zostanie zbadana przez sanepid .

Ad. pkt.3
----------------
Sekretarz gminy poinformowała , że letni wypoczynek dzieci szkolnych jest już przygotowany . Półkolonie organizują nauczyciele poszczególnych szkół w następujących terminach :
Szkoła Belęcin od dnia 01.07.2013 do 12. 07.201
Szkoła Oporówko od dnia 15.07.2013 do 19 lipca 2013
Szkoła Pawłowice od dnia 22.07.2013 do 02 sierpnia 2013
Szkoła Garzyn od dnia 05 sierpnia 2013 do 16 sierpnia 2013
Szkoła Drobnin od dnia 19 sierpnia 2013 do 23 sierpnia 2013 .
Szacuje się, że w tej formie wypoczynku aktywny udział weźmie około 300 uczniów.
Są już opracowane plany zajęć dla poszczególnych półkolonii oraz ustalony harmonogram wycieczek wyjazdowych .
Podczas półkolonii w ciągu jednego tygodnia można odbyć dwa wyjazdy z wykorzystaniem autobusów gminnych. Natomiast trzy dni dzieci będą korzystały z obiektów sportowych
i kąpieliska na terenie gminy . Podczas zajęć dzieci otrzymają drobne posiłki , słodycze
i napoje . Również opłacone będą miały wszelkie wstępy zgodnie z ustalonym przez opiekunów harmonogramami zajęć. Rodzice nie ponoszą z tytułu udziału dziecka w półkolonii żadnych opłat .
W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 18.900,- zł.

ad.pkt.4
------------
Skarbnik gminy poinformowała, że w okresie od dnia 30 kwietnia do dnia 23 maja 2013
Wójt Gminy nie dokonywał w drodze zarządzenia, żadnych zmian w budżecie gminy.
ad. pkt. 5
-----------
Skarbnik gminy poinformowała , że najbliższą sesję Rady Gminy wstępnie zaplanowano
na dzień 05 czerwca 2013. Tematem sesji ma być zatwierdzenie sprawozdań za rok 2012 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy .
Przygotowywana jest uchwała w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy zadań polegających na ustaleniu odpłatności za sale wiejskie. Projekt tej uchwały jest analizowany przez radcę prawnego i dopiero po konsultacji trafi do radnych .
Radni wyrazili swoje opinie o obowiązujących obecnie stawkach odpłatności za sale wiejskie i wstępnie wypowiedzieli się pozytywnie o potrzebie ich aktualizacji.
Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała o planowanych zmianach w budżecie gminy i konieczności dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2013-2016.


ad. pkt. 6
----------------

W ramach wolnych głosów i wniosków radny Józef Krysztofiak poruszył sprawę organizacji wianków w Górznie.
Przewodniczący Komisji złożył propozycję zmiany formy nagrodzenia najlepszych uczniów w gimnazjach. Podjęto w tej sprawie dyskusję . Radni zgodzili się z argumentacją Przewodniczącego aby zaproponować taką formę nagradzania , która motywowałaby uczniów gimnazjum do uzyskiwania jak najlepszych wyników na egzaminach .

Ustalono ,że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 o godzinie 12.00. Tematem obrad będzie kontrola dochodów z wynajmu pomieszczeń gminnych .
Na powyższym posiedzenia zakończono .
Na powyższym protokół zakończono.


protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte