GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 30 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 30 kwietnia 2013

Protokół nr 30 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 30 kwietnia 2013

Numer protokołu: 30
Rok: 2013

Protokół nr 30
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 30 kwietnia 2013


Dnia 30 kwietnia 2013 o godzinie 9.30 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012 i sformułowanie
Wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy .
2. kontrola wydatków zaplanowanych na rok 2013 na utrzymanie grupy remontowej ,
3. Informacja o zmianach w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy
4. omówienie przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy projektów uchwał
5. wolne głosy i wnioski

ad.1
----------------
Przewodniczący Komisji przypomniał zebranym , jak przebiegał harmonogram prac wykonanych przez Komisję Rewizyjną , która na swoich dwóch ostatnich posiedzeniach analizowała wykonanie budżetu za rok 2012 i sprawozdania finansowe gminy . Poinformował również , że w dniu 29 kwietnia 2013 wpłynęła do Urzędu Gminy uchwała
Nr SO -0954/42/12/Ln/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012 . W celu zapoznania zebranych z treścią opinii, została ona w całości odczytana przez Przewodniczącego Komisji
W dalszej kolejności członkowie Komisji wyrazili swoją ostateczną opinię o wykonaniu budżet za rok 2012. Przewodniczący Komisji przedstawił wstępny projekt opinii Komisji o wykonaniu budżetu, który po przedyskutowaniu został zaakceptowany i czytelnie podpisany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
Następnie komisja zajęła się przygotowaniem wniosku , który ma być skierowany do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy . Przewodniczący komisji poddał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium pod głosowanie. Głosowanie odbyło się w sposób jawny przy pełnym składzie Komisji Rewizyjnej. Wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem wniosku o udzielenie absolutorium .
Wniosek został czytelnie podpisany przez wszystkich członków komisji i wraz z opinią komisji o wykonaniu budżetu za rok 2012 został wręczony Przewodniczącemu Rady Gminy p. Stanisławowi Osięgłowskiemu , który był obecny na posiedzeniu w charakterze gościa.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował wszystkim członkom komisji za duże zaangażowanie w prace nad oceną wykonania budżetu za rok 2012 i za 100 % frekwencję na posiedzeniach .
Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012 stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Lista obecności na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu .
Ad. pkt.2
-----------------
Udzielono głosu zastępcy Wójta Gminy , który bezpośrednio nadzoruje prace wykonywane przez grupę rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
Przedstawiono informacje dotyczące liczby zatrudnionych osób i zadania , jakie są im powierzane . Przedstawiono informację o planowanych w roku 2013 wydatkach na utrzymanie grupy remontowej.
Radni w trakcie omawiania tematu zadawali liczne pytania dotyczące wykonywanych przez grupę zadań , sprzętu którym dysponują oraz o bazę lokalową .
Z uwagi na wyczerpanie tematu , Przewodniczący Komisji zaproponował realizację pkt.3 porządku obrad.

Ad. pkt. 3
--------------

Skarbnik gminy poinformowała, że w dniu 29 kwietnia 2013 Wójt Gminy wydał zarządzenie Nr 10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 .
W zarządzeniu tym zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 568.403,- zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego :
w rozdz. 85215 - na stypendia w kwocie 17.000,- zł
w rozdz. 01095 na wypłatę akcyzy dla producentów rolnych w kwocie 551.403,- zł

ad. pkt. 4
-----------
Skarbnik gminy przedstawiła przygotowane projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy
która ma się odbyć w dniu 07 maja 2013 .
1) w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na rok 2013 ,
2) w sprawie dokonania zmian w WPF
3) w sprawie zmiany uchwały o pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na rok 2013 .


ad. pkt. 5
----------------

W ramach wolnych głosów i wniosków radny Zbigniew Ptak pytał Wójta Gminy o zaawansowanie przygotowania inwestycji budowy ciągu pieszo-jezdnego w Garzynie ,
Radny Hylak Kazimierz pytał o zaawansowanie przygotowania inwestycji budowy wigwamu w Bojanicach .
Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Wójt Gminy wyjaśniając , że obydwa zadania są w trakcie przygotowywania dokumentacji i nie ma zagrożenia co do ich realizacji.
Na budowę ciągu pieszo- jezdnego w Garzynie gmina ubiega się o dofinansowanie . Prawdopodobnie w miesiącu maju dojdzie do podpisania umowy o dofinansowaniu .

Na powyższym posiedzenia zakończono .
Na powyższym protokół zakończono.


Protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław SobeckiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte