GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 28 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2013

Protokół nr 28 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2013

Numer protokołu: 28
Rok: 2013

Protokół nr 28
z posiedzenia komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 27 marca 2013


Dnia 27 marca 2013 o godzinie 12.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności na zebraniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zgodnie z planem pracy zaproponował następujący porządek obrad.
1. kontrola wydatków na utrzymanie bezpieczeństwa p-poż w gminie i współpraca z OSP
ze szczególnym uwzględnieniem jednostek zrzeszonych w krajowym systemie
ratownictwa ,
2. analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 ,
3. Informacja o zmianach w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy od terminu
ostatnie sesji i przygotowanych projektach uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy
4. wolne głosy i wnioski

ad.1
----------------
Pierwszy punkt porządku obrad zreferował komendant OSP p. Bogdan Latanowicz .
Przedstawił on następujące informacje :
Na terenie gminy działa 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym dwie są wiodące tj. OSP Krzemieniewo i OSP Pawłowice z racji ich zrzeszenia w krajowym systemie ratownictwa . Działalność ochotniczych straży pożarnych poza dwoma wymienionymi wyżej z roku na rok się zawęża . W niektórych wsiach np. w Bojanicach , Brylewie i Oporowie nie było już nawet zebrań sprawozdawczych w roku 2012.
W roku 2012 zlikwidowano dwa samochody marki Żuk , będące do tej pory na wyposażeniu jednostek w Garzynie i Oporowie. Samochody z racji ich zużycia technicznego nie nadawały się do dalszej eksploatacji . Komendant poinformował radnych , że w roku 2012 przeznaczono z budżetu gminy na działalność OSP kwotę 136.120,66 zł. Kwota zabezpieczyła podstawowe potrzeby gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciw pożarowego . Priorytet w zabezpieczaniu potrzeb mają jednostki zrzeszone w krajowym systemie ratownictwa.
Poza środkami z budżetu gminy każda jednostka OSP dysponuje niewielkimi środkami własnymi , które wydawane są na działalność statutową . Jednostki zrzeszone w krajowym systemie ratownictwa wspierane są niekiedy dodatkowymi dotacji z Komendy Straży Pożarnej na zakup konkretnego wyposażenia . W roku 2013 jednostki te mogą liczyć na wsparcie na zakup umundurowania bojowego. W celu pozyskania dotacji z Komendy Straży Pożarnej również gmina zabezpieczyła w swoim budżecie środki w kwocie 6.100,- zł , które będą przekazane Osp w formie dotacji, jako wkład własny do projektu.
Ponadto działalność OSP może być wsparta środkami pozyskanymi z funduszy unijnych. Został złożony wniosek na zakupowego samochodu strażackiego dla OSP w Pawłowicach . Wniosek skierowano do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Radni pytali komendanta jak widzi rozwój działalności tych stowarzyszeń w najbliższych latach ?
Z uzyskanych informacji wynikało , że z uwagi na coraz większe wymogi stawiane strażakom , konieczność ciągłego szkolenia i uzyskiwania kolejnych uprawnień oraz zwiększania obszarów działania straży , raczej rozwijać się będą jednostki zrzeszone
krajowym systemie ratownictwa . Pozostałe jednostki z uwagi na malejąca liczbę ochotników raczej będą ograniczały swoją działalność. Przewodniczący Komisji podziękował komendantowi za wyczerpujące informacje i rozpoczęto realizację pkt.2 porządku obrad .



Ad. pkt 2.
------------
Skarbnik Gminy przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego , która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu .
Poinformowano , że informacja przedstawiana na komisji jest opublikowana w BIP na stronie internetowej gminy . Członkowie Komisji otrzymali ten materiał z dużym wyprzedzeniem wobec czego mieli możliwość dokładnego zapoznania się z jego treścią .
W pierwszej kolejności omówiono zrealizowane dochody budżetu gminy wg poszczególnych źródeł przedstawione w sprawozdaniu Rb-27S . Dokonano porównania stopnia realizacji dochodów w odniesieniu do założeń przyjętych w planach budżetu.
W dalszej kolejności zapoznano się szczegółowo ze zrealizowanymi wydatkami budżetu gminy . Analizy dokonywano w odniesieniu do poszczególnych paragrafów wydatków budżetowych. Ze szczególnym zainteresowaniem przeanalizowano wydatki działu oświata .
Powodem dogłębnej analizy wydatków w oświacie było pozyskanie informacji jakie kwoty gmina musiała dołożyć do realizacji zadań oświatowych, które powinny być sfinansowane subwencja oświatową . W toku ustaleń wyliczono, że gmina z własnych środków dołożyła do wydatków bieżących w oświacie kwotę 474.933,98 zł. Wynik ten przyjęto z zadowoleniem z uwagi na , że na początku roku 2012 szacowano , że trzeba będzie dołożyć około 700.000,- zł.

Zapoznano się z wydatkami realizowanych przy współudziale środków unijnych .
Komisja doceniła fakt , że wydatki te są z roku na rok wyższe.
Szczegółowo omawiano także realizację rocznych wydatków majątkowych gminy Przeanalizowano stopień ich wykonania i wysłuchano wyjaśnień co do stosunkowo niskiego wskaźnika ich realizacji. Uznano, ze duży wpływ na uzyskanie tego wskaźnika miał fakt braku realizacji planowanego zakresu robót związanych z kanalizacją wsi Pawłowic i budowy ciągu pieszo-jezdnego w Garzynie . Ponadto nie udało się zrealizować wszystkich przedsięwzięć planowanych z funduszu sołeckich.
Zapoznano się dogłębnie z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .
Komisja przeanalizował również informacje o stanie mienia komunalnego .
Przewodniczący Komisji podziękował Skarbnikowi Gminy za przedstawianie informacji.
Uznał , ze kolejnej szczegółowej analizie poddane będą wybrane elementy wykonania budżet na najbliższym posiedzeniu Komisji w dniu 16 kwietnia .

Ad. pkt. 3
Skarbnik gminy poinformowała, że w okresie od 28 lutego do dnia posiedzenia komisji tj. do 27 marca 2013 Wójt nie dokonywał żadnych zmian w budżecie gminy .




Ad. pkt. 4
W ramach wolnych głosów i wniosków nikt nie zabrał głosu.
Na powyższym posiedzenia zakończono .

Na powyższym protokół zakończono.

protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki








Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:



Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-06
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.



Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte