GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 27 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 15 lutego 2013

Protokół nr 27 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 15 lutego 2013

Numer protokołu: 27
Rok: 2013

Protokół nr 27
z posiedzenia komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 15 lutego 2013


Dnia 15 lutego 2013 o godzinie 12.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności na zebraniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zgodnie z planem pracy zaproponował następujący porządek obrad.
1. zapoznanie się z nowymi zasadami odbioru śmieci przez mieszkańców
2. informacja o składanych w gminie skargach i wnioskach w roku 2012
3. Informacja o zmianach w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy od terminu
ostatnie sesji i przygotowanych projektach uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy
4. wolne głosy i wnioski

ad.1
----------------
W celu realizacji pkt.1 porządku obrad Przewodniczący Komisji udzielił głosu Wójtowi Gminy .
Wójt przypomniał, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą zadania z zakresu gospodarki odpadami realizował będzie międzygminny związek . Wybrano już zarząd związku a zgromadzenie związku podjęło już odpowiednie uchwały , które pozwolą na terminowe podjęcie działań . Nowe przepisy dotyczące odbioru odpadów wchodzą w życie w dniu 01 lipca 2013.
Jedną z ważniejszych uchwał jest uchwała o stawkach , które będą obowiązywały mieszkańców oraz uchwała ustalająca wzór deklaracji , którą każdy będzie musiał złożyć
i która będzie podstawą naliczenia odpowiedniej wpłaty. Do związku przystąpiło 19 gmin
z regionu wielkopolskiego .Związek obejmuje swym zasięgiem 256 tysięcy mieszkańców . Wszystkie gminy zostały podzielone na 5 sektorów. Gmina Krzemieniewo wspólnie
z miastem Lesznem tworzy sektor 1 . Pod względem liczebności mieszkańców jest to największy sektor. Przetarg na wywóz odpadów będzie ogłaszał Międzygminny Związek . Będą to odrębne przetargi dla każdego sektora .
Bez względu na wyniki przetargów w poszczególnych sektorach , mieszkańcy wszystkich gmin przynależnych do związku będą płacili taką samą stawkę za wywóz odpadów . Natomiast wszystkie firmy , które wygrają przetarg i będą zbierały odpady od mieszkańców związku , będą musiały je odstawiać na wysypisko do Trzebanii .

Uchwała dotycząca wzoru deklaracji na której mieszkańcy wyliczać będą kwotę odpłatności aby mogła zacząć obowiązywać musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .
W deklaracji, każdy będzie musiał określić czy zamierza segregować odpady .Segregacja odpadów jest warunkiem korzystania z preferencyjnych stawek za wywóz nieczystości .
Również gmina ma obowiązek sporządzić deklaracje do wszystkich obiektów , gdzie powstają odpady.
Jednostki budżetowe gminy samodzielnie składają deklaracje zgodnie z ustalonymi
w uchwale zasadami.
Wójt przypomniał również o konieczności wypowiedzenia wcześniej zawartych umów na wywóz odpadów. Trzeba to uczynić do końca marca 2013 .
Obowiązkiem mieszkańców jest również zabezpieczenie odpowiedniego kubła na odpady. Natomiast worki do segregacji odpadów dostarczać będzie bezpłatnie firma , która wygra przetarg .
Podobnie jak w latach ubiegłych dwa razy w roku zbierane będą śmieci wielkogabarytowe.
Mieszkańcy gminy będą mieli również możliwość samodzielnego odwiezienia śmieci segregowanych oraz wielkogabarytowych do punktów zbiórki w Goli lub Trzebanii.

Przewodniczący Komisji pytał w jakim terminie należy uiszczać opłaty wyliczone w deklaracjach ?
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił , że mieszkańcy muszą te opłaty uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek Międzygminnego Związku . Pierwsze wpłaty do 15 lipca 2013 .

Radny Józef Krysztofiak – pytał jak dużą instytucją będzie międzygminny związek , żeby poradził sobie z takim zadaniem ?
Wójt wyjaśnił , że Międzygminny Związek zamierza docelowo zatrudnić 23 osoby. Budżet Międzygminnego Związku w roku 2013 wyniesie około 20.000.000,- zł.
Ponieważ jest to budżet na okres od lipca do grudnia 2013 , trzeba szacować , że działalność w skali całego roku 2014 będzie wymagała budżetu na poziomie 40 mln zł .

W związku z licznymi głosami mieszkańców o znaczącej podwyżce kosztów za wywóz odpadów , Przewodniczący Komisji przedstawił sporządzoną samodzielnie analizę kosztów na przykładzie własnej wsi. Dokument ten stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Zbadano 66 posesji z terenu wsi. Miesięcznie wszyscy mieszkańcy płacili za wywóz 1931,16 zł a po zmianie przepisów łącznie zapłacą 2.160,- zł .Wzrost kosztów wyniesie 11,8 % .

Przewodniczący komisji podziękował Wójtowi za wyczerpujące informacje i zaproponował omówienie pkt.2 porządku obrad.

Ad. pkt 2.
------------
Wójt poinformował, że w kancelarii Urzędu Gminy prowadzony jest rejestr skarg
i wniosków.
Nie prowadzi się natomiast rejestru interesantów, gdyż żaden przepis nie nakłada na urząd takich obowiązków.
Z liczby skarg i wniosków składa się corocznie sprawozdanie do Wojewody Wielkopolskiego W roku 2012 do Wójt Gminy wpłynęła jedna skarga , która dotyczyła działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszelkie anonimy , które wpływają do kancelarii Urzędu nie są rejestrowane i nie są traktowane jako skargi. Jeżeli tryb złożenia skargi jest prawidłowy , wymaga ona prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz udzielenia skarżącemu pisemnej odpowiedzi.

Ad. pkt.3
-----------
Omówiono podział nadwyżki budżetowej i projekty następujących uchwał :
- w sprawie zmian w budżecie gminy ,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina na lata 2013-2016 .
- o utrzymaniu czystości i porządku w gminie .
- w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ,
- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli ,
- w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2013

Ponadto poinformowano radnych , że w okresie od 24 stycznia 2013 do 15 lutego 2013
Wójt Gminy nie dokonał żadnych zmian w budżecie gminy .
Na powyższym posiedzenia zakończono .Na powyższym protokół zakończono.Protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław SobeckiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte