GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 21/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 22 października 2012 r.

Protokół nr 21/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 22 października 2012 r.

Numer protokołu: 21
Rok: 2012

Protokół nr 21/2012 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 22 października 2012 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie propozycji stawek podatkowych na rok 2013.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 22 października br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Wójta, Panią Skarbnik, Zastępcę Wójta oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. Tematem obrad komisji było omówienie proponowanych stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz stawki opłaty targowej na rok 2013. Załącznik nr 2 do protokołu stanowią projekty uchwał, z którymi mogli zapoznać się radni. Projekty te szczegółowo omówione zostały przez Skarbnik gminy Panią D.Andrzejewską.
Pani Skarbnik poinformowała, że maksymalnych stawek gmina nie może przekroczyć. Podobnie jak w latach poprzednich stawki podatku od nieruchomości starano się utrzymać na poziomie co najmniej 80% stawek maksymalnych. Wzrost stawek w stosunku do roku 2012 wyniósł średnio 4%-4,5%. Skarbnik przedstawiła także szczegółowe obliczenia, przedstawiające, jakie skutki wzrost stawek podatku wywoła dla poszczególnych nieruchomości na terenie gminy.
Szerzej omawianym podatkiem od nieruchomości, był podatek od 1m2 gruntów pozostałych, czyli głównie od podwórek i ogródków. Podatek ten wzrósł o 0,02 zł, czyli o 6% w stosunku do roku ubiegłego. Ze sferą tą wiąże się większa grupa podatników. Przewodnicząca Komisji wskazała na uciążliwość tego podatku. Dla mieszkańców po przeliczeniu jest to bardzo duża kwota. Podatek ten nie dotyczy rolników, tylko tych którzy płacą podatek od nieruchomości. Dotyczy ludzi, którzy mają wspólne grunty, tak jak w Pawłowicach we Wspólnocie. Nie odczuwają jakby płacili za swoje, tylko jako dodatkowe obciążenie. Zdaniem Radnej jest on źle postrzegany, bardziej dotkliwie niż inne.
Wójt wyjaśnił, że jeśli gmina trzymałaby się 80%, to stawka ta powinna wynosić 0,38 zł. Gmina proponuje pozostawienie na poziomie 67% stawki maksymalnej. Ministerstwo mówi, ze gminy mają możliwości do pozyskania środków, z których nie korzystają. Stawki te są tymi instrumentami. Jest to jednak zdaniem wójta „kij, który ma dwa końce”.
Po omówieniu wszystkich zmian, projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości został zaakceptowany przez radnych w proponowanym kształcie.
Kolejną z omawianych propozycji była uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W stosunku do roku 2012 uchwała ta nie ulega zmianom, musi zostać jednak corocznie podjęta. Nadal pozostaną zachowane wśród zwolnień m.in. grunty pod drogami śródpolnymi oznaczone w ewidencji gruntów symbolem "dr", służące większej ilości osób. Zwolnień wymienionych w uchwale nie stosuje się do budynków lub ich części, budowli i gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą.
Stawka podatku rolnego została omówiona na komisji, w oparciu o informację o cenie żyta w wysokości: 60,- zł za 1 kwintal żyta. Podatek rolny z jednego hektara przeliczeniowego wyniesie 150,- złotych. Pani Skarbnik przedstawiła przygotowana symulacje podatku rolnego dla różnej wielkości gospodarstw.
Przy okazji poruszona została kwestia działek nauczycielskich. Na terenie gminy jest dość sporo tych działek- ok. 20 dla każdej ze szkół. Zastępca Wójta wyjaśnił, że powierzchnia tych działek to w sumie kilkanaście hektarów. Własność jest jednak nadal gminna. Rada Pedagogiczna Szkoły przydziela je nauczycielom, Dyrektor podpisuje umowy i przekazuje wykaz do opodatkowania. Nauczyciel powinien uprawiać osobiście. Wójt wyjaśnił, że generalnie gminy się wyzbywają tych działek. Jeśli chodzi o przyszłe inwestycje, to są one także brane przez gminę pod uwagę.
W dalszej kolejności przedstawiono stawki podatku od środków transportu. Radni opowiedzieli się za przyjęciem podatku od środków transportowych na rok 2013 w proponowanym kształcie.
Radni zaakceptowali także propozycję stawki opłaty targowej na poziomie 12,- zł dziennie, podobnie jak w roku 2012. Opłata pobierana jest w formie inkasa, w dniu w którym dokonano sprzedaży. Gmina chce uzyskać z tej opłaty ok. 2,5 tys. złotych w 2013 roku. W tym celu należy wprowadzić zmiany w inkasowaniu. W Garzynie pobierać opłatę będzie sekretarka i księgowa ze szkoły w Garzynie. W Krzemieniewie oprócz kasjera Urzędu Gminy, dopisani zostaną Dyrektor Gminnego Centrum Kultury oraz Sołtys Krzemieniewa p. Puślednik. W pozostałych wsiach inkasentami tej opłaty pozostają Sołtysi wsi.
Wnikliwa analiza oraz dyskusja pozwoliły komisji zająć stanowisko w sprawie proponowanych stawek podatkowych na rok 2013.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji dziękując wszystkim za udział, zakończyła posiedzenie.Protokołowała: Przewodnicząca:
Joanna Adamczak Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte