GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 19/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 30 lipca 2012 r.

Protokół nr 19/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 30 lipca 2012 r.

Numer protokołu: 19
Rok: 2012

Protokół nr 19/2012 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 30 lipca 2012 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Krzemieniewo na okręgi wyborcze.
3. Omówienie realizacji zadań inwestycyjno- remontowych, ujętych w budżecie Gminy Krzemieniewo na 2012 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 30 lipca br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Zastępcę Wójta Gminy- Pana Ryszarda Patelkę, Sekretarz Gminy- Panią Longinę Szulc oraz członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.


Ad.2.
W związku z pierwszym tematem spotkania głos zabrała Pani Sekretarz. Zapoznania przez radnych oraz omówienia wymagała konieczność zmiany okręgów wyborczych. Na wstępie Pani Sekretarz nawiązała do podziałów na okręgi wyborcze, jakie funkcjonowały wcześniej. Następnie Pani Sekretarz przekazała Radnym projekt uchwały w sprawie podziału gminy Krzemieniewo na nowe okręgi wyborcze. Radzie Gminy projekt ten zostanie przedstawiony do uchwalenia na sesji we wrześniu.
Nowe zasady polegają na podziale gminy- wg przysługującej liczby radnych. Po podziale wyjdzie norma przedstawicielstwa. W gminie Krzemieniewo dzieląc liczbę mieszkańców przez 15 radnych norma wynosi 566 osób. Istnieje możliwość podwyższenia lub obniżenia tej normy o 200 głosów. Po podziale powstanie 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Przygotowane są dwie wersje podziału celem wyboru i zaakceptowania przez radnych (załącznik nr 2 do protokołu). Różnica pomiędzy obiema wersjami podziału polega na podziale 2 mandatów pomiędzy miejscowości Bojanice, Karchowo, Nowy Belęcin i Stary Belęcin oraz Hersztupowo. Kierując się zasadą bliskości jeden okręg stanowić powinny miejscowości Bojanice i Karchowo, a kolejny Nowy i Stary Belęcin z Hersztupowem. Kierując się jednak historycznym podziałem, należało by pozostawić podział na okręgi Bojanice i Hersztupowo, oraz Nowy i Stary Belęcin z Karchowem. Miejscowości Krzemieniewo i Pawłowice ze względu na ilości mieszkańców należy podzielić ulicami, na poszczególne części wsi. Oporowo i Oporówko będą musiały stanowić jeden okręg- z jednym mandatem a Lubonia winna mieć swój ze względu na dużą ilość mieszkańców. Dokonanie innego podziału zdaniem Sekretarz byłoby trudne ze względów historycznych.
Pani Sekretarz poinformowała, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie. Przepis ten będzie obowiązywał zatem od następnych wyborów samorządowych. Przy konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających nie byłby zatem zastosowany.
Przewodnicząca Komisji – Maria Kamyczek spytała ile z okręgów pozostanie bez zmian. Sekretarz odpowiedziała, ze cztery pozostaną bez zmiany- były jednomandatowe i takie zostaną.
Pani Sekretarz prosiła Radnych o pytania celem wyjaśnienia wątpliwości.
Przewodniczącą Komisji zainteresował rozkład osobowy okręgu Oporowo- Oporówko. Sekretarz wyjaśniła, ze Oporowo liczy 296 mieszkańców a Oporówko 298. Jako norma przedstawicielstwa to za mało, żeby mogły być osobno. Lubonia z ilością 393 mieszkańców musi stanowić zatem osobny okręg. Do obliczeń korzystano ze specjalnego programu, który akceptuje lub odrzuca dany podział i nim też trzeba się kierować.
Przewodnicząca spytała o liczbę wyborców, poziom faktycznie zamieszkałych do zameldowanych.
Zastępca Wójta wyjaśnił, ze ostatni spis ludności winien dać taki obraz, brak jednak do tej pory danych. Wkrótce stwierdzenie liczby mieszkańców będzie jednak utrudnione, w związku z likwidacją meldunków. Już w 2012 roku miała wejść w życie taka ustawa, jednak przełożono to na rok 2013. Zastępca Wójta wskazał, iż w tej chwili przy zakładaniu działalności gospodarczej większe znaczenie ma informacja o miejscu stałego zamieszkania a nie miejsce zameldowania.
Pani Sekretarz dodała, że Sołtysi miejscowości Bojanice, Karchowo czy Stary Belęcin opowiedzieli się za drugą wersją podziału, tzw. historyczną. Bojanice nie graniczą bezpośrednio z Hersztupowem, stanowi to jeden wyjątek podziału. Sołtysi potwierdzili, że lepiej pozostawić tak jak było.
Następnie rozważano podział Pawłowic na cztery okręgi wyborcze. Analizowano podział poszczególnych ulic oraz połączenie jednego z okręgów z miejscowością Kociugi.
Zastępca Wójta zaproponował by przy analizie podziału wejść na stronę internetową gminy i skorzystać z możliwości wyszukania adresu w Gminnym Portalu Mapowym. Program ten przeznaczony jest dla mieszkańców, a pracownicy mogą korzystać z wersji rozszerzonej.
Radni zaakceptowali projekt uchwały z podziałem wg drugiego wariantu. Przewodnicząca podziękowała Pani Sekretarz za przedstawienie tej kwestii.

Ad.3.
Przewodnicząca poprosiła o głos Zastępcę Wójta. Przystąpił on do omówienia zadań inwestycyjno- remontowych, które zostały już zrealizowane albo są w trakcie realizacji. Wyjaśnił, że w pierwszym półroczu pod względem wykorzystania budżetu gminy osiągnięto poziom 2-3% z 4,2 mln. złotych, co oznacza ze wykorzystano niespełna 700 tys. złotych. Rzeczowo wygląda to jednak inaczej. Zakończono budowę ścieżki rowerowej Pawłowice- Lubonia. Zadanie realizowane zostało z Zarządem Dróg Powiatowych w Lesznie. Oddano w ostatnim etapie do użytku 1600 mb ciągu pieszo- rowerowego, a cała ścieżka to w sumie 3100 mb. Na ten cel zostało przekazane 300 tys. złotych z budżetu gminy. Kolejne zadanie, które udało się zrealizować wspólnie z Starostwem to powierzchniowe utrwalanie dróg emulsją z podwójnym grysowaniem. Prace wykonano na drodze Garzyn- Górzno, Brylewo- droga krajowa nr 12, a także w miejscowości Górzno, Kociugi,. Prace przeprowadzono sprawnie, ze względu na ładną pogodę. Gmina dołożyła 100 tys. zł na to zadanie. Tym razem przeprowadzono podwójne powierzchniowe utrwalanie, różnica cenowa w stosunku do pojedynczego utrwalenia nie była duża, a osiągnięty stan jest znacznie lepszy.
Zakończono prace budowa chodników w miejscowościach Oporowo, Oporówko, Bielawy, Garzyn. W Garzynie prace trwały na odcinku od drogi krajowej w stronę miejscowości Górzno. W Garzynie spieszono się z wykonaniem chodnika, by zdążyć przed grysowaniem. Wykonano także odcinek drogi w Górznie- w kierunku sanatorium.
W Kociugach trwają prace związane z budową „Chaty Wiejskiej”- do końca sierpnia budowa powinna zostać zakończona. Wszystkie inwestycje w ramach funduszu Sołeckiego wykonane zostały w Pawłowicach. W Krzemieniewie trwają przygotowania do montażu trzech bram w budynku straży oraz remontu elewacji. W Luboni wybudowany został pomost nad stawem przy Uroczysku. W ramach komputeryzacji Urzędu Gminy zakupiono program za kwotę 11.655 zł. Byt to jeden z wymogów wymaganych od gmin.
W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brylewo- zrezygnowano ze stawiania ogrodzenia na rzecz zakupu wiaty i słupa ogłoszeniowego. W Karchowie przyjęto ofertę na wymianę okien. Wykonano oświetlenie uliczne w Hersztupowie.
Najdroższe inwestycje stoją jednak przed gminą- za przeszło 2 mln. zł. Dnia 16 sierpnia rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę kanalizację wraz z przykanalikami w Pawłowicach. Gmina liczy, że znajdzie się firma która podejmie się realizacji inwestycji w całości. Początek inwestycji będzie miał miejsce na ulicy Leszczyńskiej w Pawłowicach. Inwestycja potrwa do końca kwietnia 2014 r.
Zastępca Wójta poinformował ponadto, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił pozytywnie projekt decyzji zezwalającej na wycinkę 170 szt. drzew na odcinku Pawłowice- Nowa Wieś, w związku z planowanym remontem drogi.
Zakończono etap przygotowania dokumentacji projektowej na budowę drogi Zbytki- Drobnin. Utrudnienia związane były z skrzyżowaniem tej drogi z linią kolejową oraz drogą krajową. Jest to droga posiadając status drogi gminnej, musi mieć zatem odpowiednie parametry. W związku z czym skierowano wniosek do Starostwa, by wystąpili o zezwolenie na budowę drogi publicznej w trybie spec ustawy. Jesienią powinien zostać rozstrzygnięty przetarg.
Ponadto trwają sezonowe prace związane z wykaszaniem traw. Gmina rozważa możliwość kupienia przystawki do traktora, która umożliwiłaby koszenie nie tylko traw ale także przydrożnych krzewów.

Ad.4.
Przewodnicząca Komisji wskazała na pozytywne efekty ścieżki rowerowej. Jest na niej bardzo duży ruch, służy nie tylko do jazdy rowerowej, ale też do jazdy na rolkach, czy chodzenia z kijkami. Przewodnicząca pytała o możliwość postawienia znaków zakazu jazdy rowerem po drodze, w miejscu gdzie znajduje się ścieżka rowerowa. Zdarza się, że nie wszyscy korzystają ze ścieżki utrudniając ruch. Policjanci nie mają podstaw do działania i karania.
Radny Kozak zwrócił uwagę niebezpieczeństwo na przejeździe kolejowym w Pawłowicach na ul. Granicznik. Dawniej był tam mostek, z którego nic teraz już nie zostało. Nie ma tam żadnej barierki.
Przewodnicząca zwróciła uwagę na konieczność informowania ludzi, ostrzegania przed niebezpiecznymi sytuacjami, jakie teraz zachodzą- w związku z burzami i nawałnicami. Wskazała na możliwość wykorzystania do tego celu gazetki gminnej. W celu zapobiegania chociażby uderzeniu piorunem, ważne jest kształtowanie właściwych zachowań już u najmłodszych.

Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.Protokołowała: Przewodnicząca:
Joanna Przybylska Maria Kamyczek

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte