GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 18/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 19 czerwca 2012 r.

Protokół nr 18/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 19 czerwca 2012 r.

Numer protokołu: 18
Rok: 2012

Protokół nr 18/2012 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 19 czerwca 2012 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 czerwca br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Przewodniczącego Rady Gminy- Pana Stanisława Osięgłowskiego, Zastępcę Wójta Gminy- Pana Ryszarda Patelkę oraz członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.


Ad.2.
W związku z tematem spotkania głos zabrał Zastępca Wójta. Nawiązał do historii gminy w zakresie gospodarki odpadami. W 1996 r. weszła w życie Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która uporządkowała te kwestie prawnie związane z gospodarką odpadami oraz utrzymaniem czystości i porządku. Ustawa nakłada w znacznym stopniu obowiązki na mieszkańców gminy. W czerwcu 1996 r. podjęto Uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo. W związku z nowymi przepisami usunięte zostały cztery nielegalne wyrobiska, w których składowano odpadów. Gmina pomogła zrekultywować teren wysypiska przy drodze Krzemieniewo- Belęcin. Oddano składowisko w Krzemieniewie spełniające wszelkie wymogi. Wyłoniono firmę- Spółdzielnię Kółek Rolniczych Krzemieniewo z siedzibą w Nowym Belęcinie, która się zajmowała odbiorem odpadów i prowadzeniem składowiska. Składowisko odpadów w Krzemieniewie funkcjonowało do końca 2008 r. - w 2009 r. przeprowadzona została jego rekultywacja. W listopadzie 2004 r. uchwalono Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krzemieniewo. W 1998-99 zaczęto montować kosze uliczne, kosze do segregacji. Mieszkańcy zobowiązani zostali do zawierania umów z firmami wywozowymi. Spółdzielnie Mieszkaniowe przyczyniły się do wysokiego poziomu zawartych umów, dzięki możliwości ich monitorowania.
Zastępca Wójta wyjaśnił, iż w związku z ostatnią zmianą Ustawy z dnia 01 lipca 2011 r., nastąpiła rewolucji w zakresie gospodarki odpadami. Dotychczas mieszkańcy byli zobowiązani do zawarcia umowy z firmą wywozową, posiadająca zezwolenie na tego typu działalność na terenie gminy. Mieszkańcy sami wybierali firmę. Obecnie to gmina zawrze umowę z firmą wyłonioną w przetargu, a gmina będzie się rozliczała za świadczone przez tą firmę usługi wobec mieszkańców. Właściciele nieruchomości będą musieli płacić tzw. „podatek śmieciowy”. Termin przejściowy na wejście tych przepisów obowiązuje do lipca 2013 r. Gminy mogły przejąć na siebie ten obowiązek już wcześniej, na podstawie przeprowadzonego referendum. Obecnie jest to uregulowane ustawowo. Istnieje także możliwość objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych, takie jak np. domki letniskowe, jednak tylko uchwałą Rady Gminy. Gmina musi podjąć decyzje na temat wyboru wariantu, według którego właściciele nieruchomości będą płacić: od ilości mieszkańców nieruchomości, od ilości wody zużytej, od ilości m2 powierzchni zabudowy czy stała stawka od gospodarstwa domowego. Wariant mieszany jest dla gospodarstw domowych, przy których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Zastępca Wójta dodał, ze Rada Gminy musi określić sposób selektywnej zbiórki, oraz właściwie zorganizować system, by móc spełnić limity odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Odbiorca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu. Gminy powyżej 10 tysięcy mieszkańców można podzielić na sektory. W przypadku Gminy Krzemieniewo nie będzie to konieczne. Gmina winna podjąć 12 uchwał prawa miejscowego- 7 obowiązkowych, 5 fakultatywnych w związku ze zmianą ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminie. Gminy mają czas na ich uchwalenie do końca roku. Prace nad przygotowaniem i wprowadzeniem niezbędnych uchwał wymagają dużo wkładu merytorycznego. Jeśli gmina nie podejmie żadnych działań to Wojewoda nałoży sposób ich wykonania.
Zgodnie z tematem dzisiejszego spotkania istnieje dla gminy inna możliwość, a mianowicie utworzenie Związku Międzygminnego – sprawy te wówczas przechodzą na związek. W tej chwili 19 gmin rozważa utworzenie związku międzygminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Motywy gmin to kwestie organizacyjne i finansowe, m.in. konieczność tworzenia nowych etatów do prowadzenia spraw związanych z naliczaniem opłat i ich windykacją- średnio jedna osoba na 3-tysiące mieszkańców. W momencie utworzenia Związku Międzygminnego wszystko będzie załatwiał Związek, poprzez przedstawiciela gminy.

Ad.3.
Radni otrzymali projekty proponowanych uchwał wcześniej, dzięki czemu mogli się już z nimi zapoznać. Zastępca Wójta wskazał, ze jeśli jedna z gmin nie wejdzie to trzeba będzie jeszcze raz uchwalić już w zmienionym składzie Związku. Statut Związku został opracowany przez biuro Radców Prawnych. Radczyni tworzyła już podobny związek międzygminny. Statut podzielony jest na cztery części m.in. zadania, organy, Zgromadzenie Zarządu i co będzie organizował. W części drugiej tego Statutu znajdują się kompetencje Zarządu, zadania jakie przejmuje od gmin (uchwały, naliczanie opłat, windykacja). Dział trzeci to gospodarka finansowa- z czego składa się majątek, składka roczna. Na początek każda z gmin musi wpłacić 5 tys. złotych. Wkład poszczególnych gmin zależeć będzie od liczby mieszkańców. W pierwszym roku trudno będzie trafić we wszystkie potrzeby mieszkańców. Jeżeli nie uda się oszacować to stratę ma pokryć Związek, czyli proporcjonalnie każda z gmin.
Z swojej strony Zastępca Wójta dodał, ze kierownictwo Urzędu Gminy dość mocno omawiała to zagadnienie. Opowiada się jednak za utworzeniem Związku Międzygminnego. Rada Gminy proszona jest o rozważenie tej propozycji. Między gminami działającymi indywidualnie mogą zaistnieć znaczące różnice w stawkach. W całym regionie ma być jedna stawka. Stawka ta nie jest w tej chwili znana, ale będzie zależała od kosztów zorganizowania całego systemu. Zastępca Wójta dodał, że istnieją na rynku dwie duże firmy, które mogą pozwolić sobie na obniżenie kosztów w celu wygrania przetargu.
Radny L. Kruk spytał czy Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie może startować do przetargu.
Zastępca Wójta poinformował ze MZO Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie może przystąpić do przetargu, ponadto byłoby to dla gminy dobre rozwiązanie.
Przewodnicząca podziękowała Zastępcy Wójta za zabranie głosu oraz przedstawienie zagadnienia w sposób szczegółowy.
Przewodnicząca dodała, że zajmuje się tym zagadnieniem i z jednej strony ma obawy czy centralizacja będzie dobra, a drugiej istnieje możliwość wyłapania złych zachowań. Trudno jest ustalić zasady, tworzyć reguły działania. Istnieją furtki- można wejść do związku. Pierwszy rok będzie polegał na tworzeniu związku. Obawy zawsze występują, kwestia tego kto będzie odbierał odpady. Cena będzie jedna, a różne potrzeby mieszkańców domów jednorodzinnych, a inne w przypadku mieszkańców budynków wielorodzinnych. Przewodnicząca wskazała na dobrą współpracę z MZO. Śmieci są odbierane regularnie. Wszyscy mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej są objęci systemem. Pojemniki na odpady selektywne zapełniają się już w ciągu tygodnia.
Przewodnicząca dodała, że nad statutem można by dyskutować, ale został przygotowany przez specjalistów. W tej chwili jest to szeroko określone, a po utworzeniu Związku Międzygminnego nastąpi uszczegółowienie. Przewodnicząca zgodziła się, ze lepiej jest powołać jeden Związek, który się tym zagadnieniem zajmie.
Zastępca Wójta dodał, że przesądziły przygotowania do tego zadania, tworzenie od podstaw komórki organizacyjnej, zakup programu przez każdą z gmin, zatrudnienia nowych osób. W późniejszym czasie przystąpienie do Związku wiązałoby się ze stratą tych początkowych kosztów poniesionych przez gminę. Gdyby następna Rada Gminy zadecydowała to można wystąpić.
Zastępca Wójta wskazał, że instalacja Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani jest nam przypisana- jest to instalacja dla naszego regionu.
Przewodniczący Rady Gminy wskazał na korzyści płynące z wprowadzenia tego typu rozwiązania. Uszczelniony zostanie system. Opłaty naliczane będą na podstawie informacji od mieszkańców. Płatnik zostanie stwierdzony. Stworzone zostaną narzędzia do egzekwowania obowiązków mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami.
Przewodnicząca dodała, ze wszystko zależeć będzie od poziomu świadomości mieszkańców.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że Marszałek Województwa kontroluje przedsiębiorców pod względem przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. Obecnie każda działalność gospodarcza jest w centralnej bazie danych. Istnieje powszechny dostęp do informacji. Po sprawdzeniu kodu PKD dojdą czy są w ramach danej działalności wytwarzane odpady. Przedsiębiorcy mają obowiązek wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska.
Zastępca Wójta stwierdził, że lepiej badać rynek i dawać rejony. Jeśli przedsiębiorcy wyłonieni w przetargu, nie sprostają stawianym im obowiązkom, można będzie zastosować przepisy ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicząca dodała, ze konkurencja jest rzeczą zdrową. Na terenie Pawłowic według jej obserwacji nie trzeba zmian, ale zawsze może być lepiej. Nie zawsze taniej jest najlepiej.

Ad.3. Wolne głosy i wnioski:
Zastępca Wójta poinformował Radnych, że inwestycja w Kociugach znajduje się na etapie wstępnym. Doprowadzony został już prąd.
Radna M. Kamyczek spytała czy odbyło się oficjalne otwarcie Kompleksu „Orlik” w Pawłowicach.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że w związku z opóźnieniami w wykonaniu „Orlika” oraz porą roku nie odbyło się oficjalne otwarcie. Obiekt jest jednak użytkowany, cieszy się dużym zainteresowanie.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący Komisji wnioskował by zorganizować wyjazd dla Radnych, by móc zobaczyć jak został wykonany. Każdy z obiektów tego typu jest bowiem na terenie gminy inny.

Ze względu na wyczerpanie tematu posiedzenie komisji zostało zakończone.
Protokołowała: Przewodnicząca: Joanna Przybylska Maria KamyczekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte