GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 17/2012 Z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej wraz z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego z dnia 13.06. 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 17/2012 Z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej wraz z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego z dnia 13.06. 2012 r.

Numer protokołu: 17
Rok: 2012

PROTOKÓŁ NR 17/2012


Z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej wraz z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego z dnia 13.06. 2012 r.1. W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Przedstawiciele Rad Pedagogicznych, Zastępca Wójta Gminy oraz aspirant Maciej Serwatka

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie
2. Analiza zachowań dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.
Spotkania z dziećmi i młodzieżą w środowisku lokalnym ( pomoc rodzinie )
3. Zapytania i wolne głosy
4. Zakończenie

Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono, Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.

Ad. 1

Wprowadzenia do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej Józefa Adamska, przedstawiając porządek posiedzenia.

Ad. 2

W pierwszej kolejności Przewodnicząca Józefa Adamska udzieliła głosu aspirantowi Maciejowi Serwatce. Przedstawiciel Policji poinformował zebranych, że zgodnie
z posiadanymi danymi w ubiegłym roku odnotowano jeden przypadek popełnienia czynu karalnego przez osobę nieletnią. Wskazał, że ten fakt oznacza, że nie ma większych problemów z zachowaniem negatywnym ze strony młodzieży na terenie gminy. Aspirant Maciej Serwatka zaznaczył również, że gmina Krzemieniewo w porównaniu z innymi gminami jest bezpieczną gminą.
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej udzieliła głosu przedstawicielowi Rady Pedagogicznej ze Zespołu Szkół w Drobninie. Pani Elżbieta Juskowiak w swojej wypowiedzi potwierdziła słowa aspiranta Macieja Serwatki, że młodzi ludzie naszej gminy nie stwarzają żadnych poważniejszych kłopotów. Zaznaczyła jednak,
iż niepokojące jest, że w środowisku gimnazjalistów dominują pojawiające się wulgaryzmy.
Następnie Przewodnicząca Józefa Adamska poprosiła, by głos zabrał pedagog szkolny
ze szkoły w Pawłowicach Pani Elżbieta Polańska. W swojej wypowiedzi Pani Elżbieta Polańska zgodziła się ze swoimi wcześniejszymi rozmówcami i również potwierdziła, że
z gruntu rzeczy nie występują żadne większe kłopoty, problemy z agresją, czy inne niepokojące negatywne zachowania ze strony młodzieży. Poinformowała także, że do szkoły w Pawłowicach uczęszcza jedno dziecko upośledzone umysłowo. Zaznaczyła jednak,
że stopień upośledzenia jest umiarkowany i nie ma z tym dzieckiem problemów. Wskazała również, że w szkole w Pawłowicach w ramach czuwania nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach.
Kolejną osobą, której głosu udzieliła Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej była Pani Iwona Stiller – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie. Poinformowała ona,
że do szkoły w Górznie uczęszczają przede wszystkim dzieci z chorobami neurologicznymi.
Radna Józefa Adamska zapytała o relacje zachodzące między chorymi dziećmi i ich stosunek do otoczenia.
Pani Dyrektor Szkoły Specjalnej w Górznie odpowiedziała, że jeśli dzieci są sprawne intelektualnie to są widoczne relacje między nimi. Takie dzieci rozmawiają ze sobą i spędzają razem czas.
Następnie głos zabrała Pani Danuta Chałupka ze szkoły w Belęcinie. Wskazała ona, że duże znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ma nieustanny monitoring. Zwróciła także uwagę na coraz częściej spotykaną rzeczą jest przemoc istniejącą w Internecie. Wyjaśniła,
że problem ten wynika z tego, że popularne wśród młodzieży stało się prowadzenie blogów internetowych, w których to dzielą się oni swoimi przeżyciami i upodobaniami. Zaznaczyła, że niepokojący jest fakt, iż bardzo często na blogach tych młodzi ludzie obrażają wzajemnie siebie, pisząc różnego rodzaju obelgi na forum, licznej współcześnie, społeczności internetowej. Wskazała również, że problem ten jest kłopotliwy i trudny do zwalczenia. Poinformowała, że wraz z nauczycielami w dążeniach do zapewnienia bezpieczeństwa
i zwalczania przejawów agresji, angażują się także rodzice. Zaznaczyła, że współpraca między rodzicami a nauczycielami jest bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o skuteczne zwalczanie niepożądanych zachowań wśród młodych ludzi.
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej udzieliła głosu Pani Marlenie Matuszewskiej ze szkoły w Garzynie, która poinformowała, że nie zaobserwowano większych problemów z przejawami agresji wśród dzieci. Dodała, że szkoła w Garzynie nieustannie współpracuje z Policją, rodzicami oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.
Następnie Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej Józefa Adamska wskazała, że na aprobatę zasługuje funkcjonowanie orlików na terenie gminy. Dzięki nim młodzież
i dzieci mają możliwość na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Istotny jest także fakt,
że dzieci znajdują się pod opieką animatora, który zawsze służy pomocą i cennymi wskazówkami.
Radny Marek Garbacz zapytał, czy młodzi ludzi zamieszkujący Gminę Krzemieniewo zażywają narkotyki. W tej sprawie głos zabrała również Pani Elżbieta Polańska ze Szkoły
w Pawłowicach, pytając czy owi dilerzy rozprowadzają narkotyki na terenach szkół.
Aspirant Maciej Serwatka odpowiedział, że niestety na terenie gminy działa kilku dilerów, szacuję się ich liczbę na ok. 10 osób. Nie posiada jednak informacji, czy narkotyki
są rozprowadzane na terenach gimnazjum.
Ponownie głos zabrał Radny Marek Garbacz, który zapytał, czy na terenie gminy istnieje problem z niedozwolonym spożywaniem alkoholu pod sklepami. W odpowiedzi aspirant Maciej Serwatka zaznaczył, że nie zaobserwowano takiego problemu.
W dalszej kolejności głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Maria Kamyczek, która poinformowała, że ludność, mimo istnienia ścieżek rowerowych, nie korzysta z nich. Zaapelowała do Policji o zwracanie uwagi i kierowanie takowych osób na wyznaczone do jazdy rowerem ścieżek, a nawet w notorycznych przypadkach odwołać się do ukarania mandatem.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej Józefa Adamska zapytała pedagogów poszczególnych szkół, czy istnieje w gminie problem przemocy w rodzinie. Pedagodzy jednogłośnie odpowiedzieli, że nie zaobserwowali takiego problemu. Natomiast aspirant Maciej Serwatka wskazał, że na terenie gminy odnotowano tylko jeden przypadek przemocy w rodzinie w miejscowości Karchowo. Przewodnicząca zapytała, także czy są jakiekolwiek problemy z dziećmi, których rodzice przez dłuższy czas znajdują się poza domem. Pani Ewa Juskowiak poinformowała, że jest jedno takie dziecko, które uczęszcza do szkoły
w Drobninie.
W końcowej części posiedzenia Radny Piotr Sikorski wyraził swoje zadowolenie z bycia mieszkańcem gminy, która może pochwalić się tak dobrymi statystykami i wyraził swoją nadzieję, że stan ten utrzyma się przez pozostałe lata.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Maria Kamyczek wskazała, że istotnym elementem są działania prewencyjne, szczególnie w kwestii dotyczącej narkotyków. Pod koniec swojej wypowiedzi zaapelowała do zebranych, by każdy
z uczestników posiedzenia podjął kroki w kierunku zapobiegania przejawom negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży.
Na zakończenie Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej Józefa Adamska podziękowała gościom za przybycie i pożegnała ich.

Ad. 3

W punkcie zapytania i wolne głosy Radna Józefa Adamska przedstawiła zebranym znowelizowany regulamin przyznawania nagród dla najlepszych absolwentów Gimnazjum. Poinformowała, że odczytany regulamin zostanie przesłany do poszczególnych placówek.
Następnie Radny Piotr Sikorski powrócił do tematu związanego z planem połączenia GCK
z bazą sportową i utworzeniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radny zwrócił się
do członków Komisji Rolnica i Rozwoju Gospodarczego z prośbą o przedstawienie swojego zdania w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Maria Kamyczek zwróciła uwagę, że należy rozpatrzyć aspekty prawne, czy owe połączenie byłoby zgodne
z obowiązującymi przepisami prawnymi. Z kolei Radny Marek Garbacz dodał także,
że konieczne jest również uwzględnienie kwestii ekonomicznych przy takim przedsięwzięciu.
Głos w tej sprawie zabrał także Zastępca Wójta Gminy Ryszard Patelka, który przychylił się do uwag radnych i poinformował, że sprawę należy rzetelnie przeanalizować.

Ad. 4

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godzinie 16:45.Protokołował: Przewodnicząca:


Tomasz Stachowiak Maria Kamyczek

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte