GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 16/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 19 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 16/2012 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 19 kwietnia 2012 r.

Numer protokołu: 16
Rok: 2012

Protokół nr 16/2012 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 19 kwietnia 2012 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przegląd jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej- Pawłowice.
Wyposażenie, zasady finansowania, perspektywy na przyszłość.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. W dniu 19 kwietnia br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego zebrała się na prośbę Prezesa Straży Pożarnej w Pawłowicach- Pana Kazimierza Nowaka. Obradowano w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała Przewodnicząca Pani Maria Kamyczek, która powitała przybyłych tj. Wójta, Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie- Pana Macieja Zdęgę, Przewodniczącego Rady Gminy, Sołtysa Pawłowic, członków komisji oraz przybyłych przedstawicieli OSP w Pawłowicach- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2. Zgodnie z tematem spotkania Komisji głos zabrał Prezes OSP w Pawłowicach- Pan Kazimierz Nowak. Prezes, nawiązał do historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach. Wskazał, iż OSP powstała w 1937 roku, zatem w tym roku przypada 75- rocznica powstania. Zarząd OSP w Pawłowicach liczy obecnie 9 członków.
Następnie Prezes przystąpił do omówienia stanu jednostki. Lokal dla straży przez wiele lat udostępniał Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Pawłowicach. Szczególnie zasłużonym dla pożarnictwa był Kierownik Zakładu- Pan Bernard Kaczmarek. Jeśli chodzi o sprzęt, to w 1991 r. udało się sprowadzić nowy samochód z Osiecznej- służył do 2001 r. Na stanie OSP do dnia dzisiejszego jest samochód z 1983 r. W tej chwili występują jednak kłopoty z silnikiem. Samochód w ciągu roku przez dłuższy okres znajdował się w naprawie.
Prezes wskazał, że jeśli chodzi o pozostały sprzęt, w tym także wyjazdowy, to jednostka jest w tej chwili zaopatrzona dobrze. Na stanie OSP w Pawłowicach jest sprzęt dla dwunastu osób, środki pianowe, 18 mundurów, ogumienie. Jest to sprzęt uzyskany głównie z dotacji z budżetu państwa. Zakupiono nową pompę oraz drabinę, a część dofinansowania na ten cel pozyskano z Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach. Z budżetu gminy finansowane są energia, woda, ciepło, badania czy ubezpieczenia. Pięć lat temu oddano obecne pomieszczenie, przeniesiono bramy. W budynku znajduje się prysznic, ubikacja, brak jednak zaplecza magazynowego.
Strażacy mają możliwość korzystania z kursów. W ostatnim szkoleniu podstawowym uczestniczyło 14 osób, z czego 12 strażaków zakończyło je pomyślnie. Teraz strażacy zostaną objęci ubezpieczeniami. Straż jest dyspozycyjna- zapewnione są dyżury, dzięki czemu w razie potrzeby udaje się zapewnić skład na wyjazdy. Wcześniej z przyczyn zdrowotnych czy losowych występowały braki. Prezes wskazał jednak na problemy z uzyskaniem przyzwolenia ze strony pracodawców. Są oni często niechętni do zwalniania pracowników na akcje ratunkowe. Niestety nie wiążą się z tym faktem żadne prawne uregulowane korzyści dla pracodawców.
Zasadniczy problem stanowi brak samochodu we właściwym stanie technicznym. Bieżące remonty samochodu wykonywano we własnym zakresie. Obecnie jednak są to większe awarie, a co za tym idzie i koszty naprawy. Zakup nowego samochodu jest sprawą niezbędną wcześniej czy później. Prezes Nowak wyraził obawę, żeby nie pominąć ponownie Pawłowic i nie przekazać nowego sprzętu do Krzemieniewa, stary przeznaczając dla miejscowej jednostki.
Po wystąpieniu Prezesa Przewodnicząca Komisji poprosiła o głos Wójta Gminy.
Wójt wyjaśnił, że na terenie gminy dwie jednostki znajdują się w Krajowym Systemie Pożarniczym- są to jednostki z Krzemieniewa i z Pawłowic. Finansowane są one z dwóch źródeł. Część pochodzi z budżetu państwa i przekazywane są przez Komendę Główną. Drugie źródło to budżet gminy. Istnieje jeszcze trzecie źródło, a mianowicie dotowanie straży przez Zarządy Wojewódzkie m.in. w formie obniżki VAT-u przy zakupie sprzętu. Środki z budżetu państwa powinny być określane jednak z wyprzedzeniem. Corocznie w budżecie gminy przeznaczane są coraz większe kwoty na straże. Na terenie gminy funkcjonuje jeszcze dwanaście mniejszych ochotniczych jednostek straży pożarnej. Środki przeznaczane są jednak głównie na te dwie z Krajowego Systemu. Część sprzętu stanowi mienie gminne. W 2011 roku zaplanowano 13 tys. złotych na wykonanie nowych bram dla budynku remizy w Krzemieniewie. Pojawiła się jednak możliwość zakupu sprzętu hydraulicznego za bardzo dużą dopłatą, w związku z czym zdecydowano o przeniesieniu środków finansowych na ten cel. Bramy powstaną w 2012 roku. Z budżetu gminy wypłacane są także wynagrodzenia za udział w akcjach. W ubiegłym roku procentowy udział w akcjach kształtował się na poziomie 70% Krzemieniewo, 30% Pawłowice. Ponadto pięć lat temu poniesiono duże środki na wykup budynku oraz dostosowanie go do potrzeb OSP.
Wójt zgodził się z przedmówcą, że użytkowany samochód jest samochodem starym i występuje potrzeba zakupu nowego. Należy jednak patrzeć realnie na możliwość zakupu. Obecnie jest to koszt 600- 700 tys. złotych. Z budżetu gminy należałoby przeznaczyć na ten cel ok. 300 tys. zł. Przez okres trzech lat będzie realizowana potężna inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłowice, wartości 6 mln złotych. Ponadto w 2013 r. zacznie się budowa drogi z Nowej Wsi do Pawłowic. Jest to inwestycja powiatu, jednak gmina w ramach współpracy będzie także musiała zapewnić ok. 300 tys. zł. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia w budżecie znacznych środków, pozostałe wsie są w tej chwili ograniczane w inwestycjach. Z budowy kanalizacji nie można się już w tej chwili wycofać. Realnym rokiem zakupu nowego samochodu jest rok 2014.
Pani Przewodnicząca podziękowała za wypowiedź. Wskazała, iż Wójt wskazał konkretny termin, nie przesunięto tego wydatku bezterminowo. W związku z drugim źródłem finansowania inwestycji, a mianowicie środkami przekazywanymi przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z budżetu Centralnego- Przewodnicząca poprosiła o głos Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
Przedstawiciel Komendanta- Pan Maciej Zdęga podkreślił, że samochód strażacki musi być sprawny. Sprzęt stary jest awaryjny i nieekonomiczny. Można tym samym przedrożyć efekty działania. Przy użyciu starego sprzętu w większym stopniu zalewane są budynki podczas akcji gaśniczej. Przy korzystaniu z nowego sprzętu właściciele nieruchomości mają po pożarze mniej pracy w doprowadzeniu pomieszczeń do użyteczności.
Gmina Krzemieniewo jako jedni z pierwszych zakupiła nowoczesny samochód dla jednostki w Krzemieniewie. W przypadku awarii samochodu OSP w Pawłowicach cały ciężar akcji spada na jednostkę w Krzemieniewie. Podkreślenia wymaga fakt, że nowe samochody zaopatrzone są w sprzęt hydrauliczny, co w przypadku wypadków skraca czas udzielenia pomocy poszkodowanym.
W 2011 r. Krzemieniewie w ramach przetargu zakupiono sprzęt hydrauliczny za kwotę 67 tys. złotych. Znaczna część 40 tys. zł pochodziło z budżetu centralnego. W związku z zakupem nowego sprzętu przez OSP w Krzemieniewie, jednostka z Pawłowic w ramach przekazania wewnętrznego otrzymała poprzedni sprzęt, zdaniem Zastępcy Komendanta wystarczający jak na jej potrzeby.
Zastępca Komendanta dodał, iż obecnie samochód strażacki średniej klasy, z napędem na dwa koła kosztuje ok. 400 tys. zł. Nie zawsze on jednak wystarczy. Warto, aby na terenie gminy był jeden samochód z napędem na cztery koła. Może on dotrzeć w miejsca trudno dostępne, ze względu na ukształtowanie terenu czy warunki pogodowe. Ostatnio taki samochód zakupiła OSP Rydzyna za kwotę ok. 560 tys. zł. Kwota dofinansowania z budżetu państwa to w tym wypadku 130 tys. złoty na średniej klasy samochód. Resztę do 50% środków wykłada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Pozostałe 50% musi wyłożyć gmina. Zdarzają się jednak przypadki, ze środki te w znacznej mierze pochodzą od prywatnych osób, przedsiębiorców, firm, które sponsorują zakup sprzętu. Zakup samochodu w 2014 r. musi zostać odpowiednio wcześnie zasygnalizowany z końcem roku 2013, aby można ten wydatek uwzględnić w planach Urzędu Wojewódzkiego. Pełne środki z wszystkich źródeł są przekazywane jednostce OSP na zakup i to ona jest płatnikiem. Utrzymanie musi przejąć na siebie jednak gmina. Względy bezpieczeństwa są najważniejsze. Nowy sprzęt stanowi znaczną pomoc dla gminy czy nawet powiatu. Słuszna inicjatywa, by ten cel obrać odpowiednio wcześnie. W tym roku z Krajowego Systemu Ratowniczego 13 jednostek otrzyma dotacje na zakup sań lodowych. Jednostki muszą działać na terenie gmin posiadających akweny wodne. Wraz z saniami przekazane zostanie minimum jedno ubranie specjalistyczne.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o głos Radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zaapelował, by patrzeć w przyszłość optymistycznie, nie załamywać się. Rok 2014, nie jest to czas tak odległy.
Radny Kruk spytał Zastępcę Komendanta, kto naprawia samochody dla Komendy Miejskiej. Zastępca Komendanta odparł, że obecnie ich samochody są nowe, znajdują się na gwarancji, więc naprawy dokonuje serwis.
Pani Przewodnicząca oddała głos strażakom, młodym działaczom straży w Pawłowicach. Podkreśliła, że ze względu na nowe obowiązki, cenne jest, że chcą podejmować trud tych działań.
Pan Jacek Ślęzak ubolewał nad stanem samochodu. Wskazał, że w trakcie akcji gaśniczej przy NOMI w Lesznie samochód strażacki stanął i należało go pchać. Prosił by wymienić chociaż instalację i hamulce. Samochód stoi często w naprawie. Istnieje problem wymiany przewodów, zakupu nowych części do tego samochodu oraz samego wykonania naprawy. Potrzebny jest specjalista mający przygotowanie i doświadczenie z tego typu sprzętem. Trzydziestoprocentowy udział w akcjach wynika nie z braku gotowości strażaków, a wycofywania sprzętu z akcji. W okresie żniwnym był wycofany z eksploatacji prawie zupełnie. Samochód na miejsce wożony jest z cennym sprzętem, który też trzeba zabezpieczyć, aby nie doszło do większych strat. Jeśli zgodnie z zapowiedziami nowy samochód będzie pod koniec 2014 roku, chodzi zasadniczo o to by do tego czasu dotrwał. Pan Krzysztof Ślęzak wskazał, ze palą się przewody, plastik, wymieniane są często światła cofania, cieknie dach. Ostatnią naprawę przeprowadzano w PKS-ie.
Wójt prosił, by zorientować ile wyniosą koszty naprawy samochodu przeprowadzonej w PKS-ie lub innej firmie. Wskazać co jest niezbędne i co trzeba zrobić, a wówczas pojęte zostaną decyzje o stosownych wydatkach.
Ze względu na wyczerpanie tematu posiedzenie komisji zostało zakończone.Protokołowała: Przewodnicząca:
Joanna Przybylska Maria Kamyczek

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte