GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 23 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 października 2012

Protokół nr 23 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 października 2012

Numer protokołu: 23
Rok: 2012

Protokół nr 23
z posiedzenia komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 19 października 2012


Dnia 19 października o godzinie 12.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności na zebraniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. Omówienie projektów uchwał podatkowych na rok 2013 ,
2. kontrola stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie roku 2012 ,
3. wizytacja w terenie , kontrola zadań remontowych i inwestycyjnych .
4. wolne głosy i wnioski

ad.1
W celu realizacji pkt.1 porządku obrad Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Gminy proponując przedstawienie przygotowanych projektów uchwał.
Skarbnik Gminy w pierwszej kolejności przedstawiła projekt uchwały w sprawie stawek
podatku od nieruchomości. Poinformowano radnych , że stawki podatkowe rosną w stosunku do roku 2012 średnio o 4 punkty procentowe .Proponowany projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały radni najdłużej dyskutowali na temat stawek
opodatkowania 1m2 powierzchni pozostałych gruntów, które w projekcie planowano podwyższyć o 2 grosze oraz o stawce podatku od pozostałych budynków, które to powierzchnie zamierzano opodatkować stawką 6.13 zł za 1m powierzchni.
W celu zobrazowania skutków jakie odczują podatnicy otrzymujący nowe nakazy płatnicze
w roku 2013 Skarbnik Gminy przedstawiła symulacje dla kilku typowych nieruchomości .
Radni bardzo dokładnie przeanalizowali otrzymane na piśmie materiały.
Przygotowane symulacje naliczeń podatku wg nowych stawek przekonały radnych ,
że propozycje podwyżek są wyważone .
Dyskusję na temat stawek podatku od nieruchomości zakończono stwierdzeniem , że komisja będzie głosowała za przyjęciem proponowanych stawek w podatku od nieruchomości na rok 2013.

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości- załącznik nr 3 do protokółu. Proponowane w uchwale zapisy
są ponowieniem zapisów obowiązujących z roku 2012 .
W uchwale na rok 2013 nie proponuje się żadnych nowych zwolnień.

Kolejną uchwałą jaką przedstawiono radnym była uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
W projekcie uchwały proponuje się podwyższenie stawek podatkowych dla poszczególnych środków transportowych o 4 procent , za wyjątkiem przyczep w stosunku do których zaproponowano wyższą stawkę podatkową aż o 16 %. Powodem tak wysokiej podwyżki dla tych przedmiotów opodatkowania jest znaczące zaniżenie stawek w latach poprzednich.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu .

Omówiono także projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych -zał. nr 5 do protokółu .
W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się zwolnić z podatku autobusy wykorzystywane na potrzeby przewozów szkolnych.
Kolejną omawianą uchwałą był projekt dotyczący opłaty targowej , ustalenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso. W projekcie proponuje się utrzymanie stawki opłaty targowej
w kwocie 12 zł dziennie.
Powodem wywołania tej uchwały jest zmiana inkasenta wsi Garzyn.
Omawiany projekt stanowi załącznik nr 6

Skarbnik Gminy przedstawiła radnym propozycję obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do naliczania podatku rolnego do poziomu 60,- zł za 1 kwintal- załącznik nr 7 .
Poinformowano radnych , że w dniu w który odbywa się posiedzenie Komisji nie jest jeszcze znana średnia cena skupu żyta za trzy kwartały roku 2012 . Niemniej jednak planuje się , naliczać podatek rolny w roku 2013 przyjmując jako podstawę kwotę 60,- zł za 1 kwintal żyta ,co daje podatek rolny w wysokości 150,- zł z 1 ha przeliczeniowego .

Członkowie Komisji uznali , że proponowana stawka podatku rolnego jest do przyjęcia
i zdecydowali wspólnie ,że będą na sesji głosowali za przyjęciem wszystkich analizowanych projektów uchwał.

ad. pkt. 2
W dalszej kolejności Skarbnik Gminy przypomniała o planowanych zadaniach inwestycyjnych w budżecie roku 2012 .Przygotowana informacja stanowi zał. nr 8 .
Skarbnik poinformowała , o poniesionych wydatkach na poszczególne zadania .
Ponieważ największą inwestycją roku 2012 jest budowa kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach przygotowano dla radnych specjalną informację na temat przedmiotu
i zakresu tego zadania inwestycyjnego. W materiałach szczegółowo opisano dane techniczne i poszczególne zakresy robót w latach 2012 do 2014 . Materiał ten stanowi załącznik nr 9 .

ad. pkt. 3

Członkowie Komisji udali się w teren na wizytację i kontrolę realizowanych zadań.
Zamierzano skontrolować wykonanie prac remontowych na budynku remizy
OSP w Krzemieniewie .Wykonane prace polegały na wymianie bram wjazdowych oraz remoncie elewacji budynku . Komisja Bardzo pozytywnie oceniła wykonanie prac oraz celowość remontu.
Członkowie Komisji pozytywnie przyjęli fakt przeznaczenia na ten cel środków funduszu sołeckiego, którym dysponowali mieszkańcy wsi Krzemieniewo .


Komisja skontrolowała również budowę chaty wiejskiej w Kociugach.
Na powyższe zadanie przeznaczono w budżecie gminy kwotę 69.835,- zł . W inwestycję zaangażowano wszystkie środki funduszu sołeckiego wsi Kociugi.
Budowa "chaty wiejskiej " w Kociugach jest drugą inwestycja tego typu w gminie . Pierwszy obiekt powstał w Lubonii i nazwany został " uroczyskiem nad stawem " .
W wizytacji budowanego obiektu uczestniczył sołtys wsi Kociugi , który udzielał radnym wszelkich wyjaśnień dotyczących budowy oraz przedstawił propozycje zagospodarowania terenu przy „ Chacie wiejskiej.”
Na zagospodarowanie terenu zamierza się wykorzystać środki funduszu sołeckiego roku 2013 . Komisja bardzo pozytywnie oceniła tą inwestycję oraz z uznaniem odniosła się do tego , że przy budowie "chaty wiejskiej " wprowadzono ulepszenia w stosunku do obiektu budowanego wcześniej w Lubonii , które usprawnią funkcjonowanie obiektu .


W dalszej kolejności członkowie komisji udali się do Pawłowic na miejsce budowanej
kanalizacji sanitarnej. Członkowie Komisji z zainteresowaniem wysłuchali wszelkich informacji dotyczących budowanej kanalizacji sanitarnej, których udzielał kierownik budowy .W wizytacji uczestniczył również zastępca Wójta Gminy , który członkom Komisji przedstawił kolejne etapy prac w latach 2012-2014 .
Dużym zaskoczeniem dla członków komisji był fakt , że gmina Krzemieniewo musi uiszczać opłatę do właściciela drogi za umieszczanie odpowiednich urządzeń sanitarnych w pasie drogowym .
Jednakże z dużą aprobatą Komisja przyjęła fakt iż gminie udało pozyskać się na ta inwestycję środki unijne. Planowane dofinansowanie wyniesie 75,97 % kosztów kwalifikowalnych co daje :
w roku 2012 kwotę 709.493, 86 zł
w roku 2013 kwotę 588.401,43 zł
w roku 2014 kwotę 618.894,50 zł
------------------------------------
Razem 1.916.789,79 zł


Członkowie Komisji odwiedzili również bibliotekę w Pawłowicach . Powodem tej wizyty było zapoznanie się z warunkami panującymi w pomieszczeniach biblioteki . Komisja miała na celu sprawdzenie czy lokal ten jest rzeczywiście zawilgocony. Komisja zgodziła się z wyjaśnieniami wice-wójta Patelki iż o użyteczności tego obiektu powinien zdecydować nadzór budowlany i do tego momentu należy wstrzymać się z wszelkimi pracami ,które miałyby na celu osuszenie obiektu, należy poczekać na odpowiednie ekspertyzy.


ad. pkt. 4
W ramach wolnych głosów i wniosków radny Józef Krysztofiak przedstawił wniosek
ks. proboszcza parafii świerczyna o dofinansowanie kosztów remontu ołtarza.
Wniosek stanowi załącznik nr 10.Na powyższym protokół zakończono.


protokółowała D.A Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte