GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 kwietnia 2012

PROTOKÓŁ NR 17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 kwietnia 2012

Numer protokołu: 17
Rok: 2012

PROTOKÓŁ NR 17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 19 kwietnia 2012


Dnia 19 kwietnia 2012 roku o godz. 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych członków Komisji.
Zaproponował następujący porządek obrad :

1) kontrola sprawozdania finansowego za rok 2011
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach za rok 2011
3) wydanie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2011 informacji
o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniu finansowym za rok 2011 .
4) wolne głosy i wnioski

ad. pkt.1
------------
Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie informacji zawartych w bilansie. Radni otrzymali wcześniej kserokopie bilansu oraz pisemne objaśnienia do bilansu. Omawiano kolejno poszczególne pozycje bilansu oraz przedstawiano dokumenty potwierdzające odpowiednie pozycje bilansowe.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawianego materiału.
W dalszej kolejności Skarbnik Gminy zapoznała członków Komisji ze zbiorczym rachunkiem zysków i start oraz zbiorczym zestawieniem zmian w funduszu jednostki.
Radni ze szczególnym zainteresowaniem analizowali rachunek zysków i start, który w sposób porównawczy pozwolił im zorientować się o wzroście kosztów w poszczególnych grupach.
Również co do tego materiału nie wniesiono żadnych uwag . Przewodniczący Komisji postanowił przejść do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 2
-------------
Przewodniczący Komisji przeczytał w całości opinię Składu Orzekającego RIO w Poznaniu Nr SO-0954/6/12/LN/2012 z dnia 02. kwietnia 2012 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo za rok 2011.
Radni przyjęli ta opinię z zadowoleniem.
W dalszej Kolejności Przewodniczący Komisji przedstawił informację o szkoleniu jakie odbyło się w Lesznie na temat roli Komisji Rewizyjnej w kontrolowaniu wykonania budżetu pod kątem absolutorium.
Z dużym uznaniem Przewodniczący Komisji stwierdził , że w naszej gminie prace nad kontrolowaniem budżetu rozłożone są systematycznie w czasie i z odpowiednim wyprzedzeniem terminów . Stwierdził ,że pozwala to spokojnie kontrolować budżet i na wypadek jakichkolwiek wątpliwości jest czas aby wracać do wątpliwych tematów.

Ad. pkt.3
-------------
Przewodniczący Komisji zaproponował sformułowanie projektu opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za rok 2012 . Po wypracowaniu projektu tego dokumentu , przeczytaniu go a następnie uzupełnieniu , ponownym przedyskutowaniu , dokonano wypracowania ostatecznej wersji opinii i wniosku w sprawie absolutorium.
Przewodniczący ogłosił kilku minutową przerwę celem wydrukowania dokumentów
i przedłożenia radnym do podpisania.
Po przerwie ponownie przedstawiono dokumenty i zarządzono głosowanie jawne nad wnioskiem o udzielenie absolutorium .W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 5 radnych .
Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej wypowiedzieli się za wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Nikt nie wstrzymał się od głosowania .
Po głosowaniu radni podpisali opinię i wniosek w tej sprawie . Dokumenty te zostały w dniu 19 kwietnia 2012 skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy i stanowią załącznik nr 1i 2 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji podziękował radnym za aktywne włączenie się w prace nad kontrolowaniem budżetu .Ad. pkt. 4
-------------------

W ramach wolnych głosów i wniosków ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 24 maja 2012 o godzinie 12.00.
Komisji Rewizyjnej będzie zajmowała się kontrolą dowożenia uczniów do szkół .

Na powyższym protokół zakończono .

Protokółowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radosław SobeckiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte