GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 11/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 22 listopada 2011 r.

Protokół nr 11/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 22 listopada 2011 r.

Numer protokołu: 11
Rok: 2011

Protokół nr 11/2011 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 22 listopada 2011 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 22 listopada br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która serdecznie powitała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie - Panią Magdalenę Nawrot- Mitręga, Zastępcę Wójta oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Magdalena Nawrot- Mitręga
w okresie roku pracy, starała się zapoznać się z nowym terenem oraz podopiecznymi. Przedstawiła Radnym obecny zakres obowiązków pracowników opieki społecznej, a także przybliżyła nowe zadania nałożone na ośrodek społeczny i gminę. Wskazała, iż oprócz zadań podstawowych, od przyszłego roku wchodzą nowe zadania, które będą finansowane z budżetu gminy.
W związku z zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy należy powołać Zespół Interduscyplinarny, w skład którego wchodzić będą m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, urzędu, policji, pedagodzy szkolni. Pani Kierownik zamierza zaprosić osoby określonych specjalności do współpracy. W ramach zespołu utworzone zostaną grupy, który spotykać się będą gdy zaistnieje problem, wymagający interwencji. Wkrótce odbędą się szkolenia dotyczące tego zakresu działań, zorganizowane w porozumieniu z trzema sąsiednimi ośrodkami pomocy społecznej, tj. z Święciechowy, Ponieca i Osieczny.
Kolejne zadanie, do którego zostały zobowiązane gminy to współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywać będzie 10% kosztów, w drugim 20%, natomiast od trzeciego roku 50% kosztów. Średnio miesięcznie utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej wynosi ok. 1000 złotych. Przepisy te dotyczą jednak dzieci, które skierowane zostaną do rodzin zastępczych po 1 stycznia 2012 roku.
Pani Kierownik wskazała zadania, które udało się wprowadzić w życie:
 Od listopada ruszyły tzw. usługi opiekuńcze, które mają wspomóc osoby wymagające opieki. Usługi są tańszym rozwiązaniem niż oddanie osób do domów opieki społecznej. Miesięczne koszty utrzymania osoby mieszkającej w domu opieki dochodzą do 4 tys. złotych. Koszt za godzinę opieki w ramach realizowanych usług wynosi 11,50 zł. Jest to także nowe zadanie własne gminy.
 Od lipca bieżącego roku realizowany jest projekt „Aktywnym łatwiej”, na kwotę 60 tys. złotych, z czego 10% środków pochodzi z gminy, natomiast pozostałą część stanowią środki unijne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu aktywować zawodowo pięć bezrobotnych pań z terenu gminy. W ramach szkolenia odbyły się zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, makijażystką, a ponadto panie odbywają kurs prawa jazdy, który zakończy się egzaminem w grudniu. Ponadto część pozyskanych środków unijnych posłużyło na utworzenie nowego stanowiska pracy dla pracownika socjalnego.
 Powstała strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie. Na stronie uzyskać można informacje na temat pracy ośrodka, a także wydrukować potrzebne formularze wniosków.
 Przeprowadzono częściowy remont Ośrodka na ulicy Brylewskiej.
 GOPS w Krzemieniewie współpracuje ponadto z fundacją Caritas, która przywozi jedzenie o dłuższej użyteczności do spożycia. Ośrodek w Krzemieniewie po remoncie może przyjmować od mieszkańców odzież, która następnie przekazywana jest rodzinom najuboższym. Rozdano także prezent od Rady Sołeckiej Garzyna, która przekazała komplety naczyń, w związku z wymianą wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej.
Pani Kierownik przedstawiła kwoty poszczególnych świadczeń wypłacanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzemieniewie oraz ilościowe dane dotyczące osób, które te świadczenia otrzymują. Wskazała, iż w ubiegłym roku były dwie osoby bezdomne na terenie gminy. Znaczne środki celowe zostały przeznaczane na pobyt tych osób w noclegowni. Ośrodek może skierować bezdomnego do bezpłatnej noclegowni w Kaliszu, jeśli jednak odmówi tam jechać, to pozostaje noclegownia w Lesznie, w której miesięczny koszt pobytu wynosi 700 złotych. Zdaniem Pani Kierownik rozwiązaniem byłyby mieszkania socjalne.
Radna M. Nowak spytała, komu przysługują alimenty.
Pani Kierownik wyjaśniła, alimenty zasądzane są przez sąd, wówczas wierzyciel musi zgłosić ten fakt do komornika, który wszczyna postępowanie. Na podstawie zaświadczenia wystawionego przez komornika oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach, gmina przyznaje fundusz alimentacyjny. Fundusz nie może być wyższy niż 500 złotych, nawet jeśli zasądzono wyższą kwotę. Jeśli dochody wierzyciela są wyższe, to nie możliwości wypłacenia zasiłku.
Radny J.Kozak spytał o funkcjonowanie rodzin zastępczych.
Pani Kierownik poinformowała, że funkcjonują zawodowe rodziny zastępcze dla dzieci małych, niepełnosprawnych czy z problemami, np. dojrzewania. Pierwszym etapem są jednak pogotowia rodzinne, w których dziecko przebywa przez okres roku, później dziecko jest kierowane do rodziny zastępczej, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego lub domu rodzinnego. Adopcja dziecka jest możliwa tylko wtedy, gdy oboje rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Na terenie gminy jest jedna rodzina zastępcza zawodowa.
Przewodnicząca wyraziła pogląd, że nowe i coraz większe problemy społeczne będzie stanowiło starzenie się społeczeństwa. Młodzi wyjeżdżają za granicę albo przenoszą się do miast. Obecnie młodzi dążą do niezależności rodzinnej.
Pani Kierownik dodała, że niestety pomoc społeczna nie ma możliwości sama dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, dlatego tak ważne jest zainteresowanie oraz informacje przekazane przez sołtysów i sąsiadów.
Podsumowując, pani Kierownik wyraziła swoje zdanie na temat sytuacji społecznej w Gminie Krzemieniewo. Według niej jest to w miarę spokojna gmina, jeśli chodzi o pomoc społeczną. Występują jednak problemy alkoholowe, przypadki niepełnosprawności, a także jest coraz więcej osób biednych, w związku z zwiększającym się bezrobociem. Problem stanowi też niezaradność mieszkańców. Pracownicy socjalni mają coraz szerszy zakres działania, a finansowanie scedowane jest na samorządy. Pracownicy socjalni stykają się z wieloma nieszczęściami ludzkimi. Nie są to typowi urzędnicy, do pracy tego typu konieczne jest powołanie.
Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani Kierownik za udział w spotkaniu. Na zakończenie Pani Kierownik zaprosiła Radnych do zobaczenia nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Ulicy Brylewskiej w Krzemieniewie.


Protokołowała: Przewodnicząca:


Joanna Przybylska Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte