GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » PROJEKT uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2012

PROJEKT uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2012


- PROJEKT -

Uchwała Nr ...../....../2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia ....................... 2011

w sprawie : uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2012


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit.i , pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art.212,214,215, 222, 235-237 , 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami )
Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :

par. 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2012 w łącznej kwocie 20.248.000,- zł jak
w załączniku Nr 1 , w tym : -dochody bieżące 19.868.000,- zł
- dochody majątkowe 380.000,- zł .
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują :
1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 2.589.265,- zł , jak w załączniku Nr 2 ,
2) dotacje i środki zewnętrzne za realizację zadań finansowanych w udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i 3 ufp w kwocie 138.598,- zł , jak w załączniku Nr 3.

par. 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2012 w łącznej kwocie 20.248.000,- zł jak w
załączniku Nr 4 w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 17.652.371,- zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 2.595.629,- zł jak w załączniku Nr 5 .

2. Wydatki bieżące o których mowa w par. 2 ust.1 lit.a obejmują :
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.680.208,- zł
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 622.000,- zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.244.758,- zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 27.939,- zł ,
5) wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 4.077.466,- zł

3. Wydatki majątkowe o których mowa w par. 2 ust.1 lit. b obejmują :
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.595.629,- zł , w tym na projekty
i programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ufp w kwocie 16.638,- złpar. 3
Wydatki o których mowa w par.2 obejmują w szczególności :
1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.589.265,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jst w kwocie 436.638,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7
3) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.038.638,- zł jak w załączniku nr 8
4) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 222.554,- jak w załączniku Nr 9

par. 4
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 50.000,- zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu gminy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 45.000,- zł .

par. 5
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi w kwocie 120.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 120.000,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 10 .

par. 6
Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska w kwocie 61.500,- zł i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 61.500,- zł jak w załączniku nr 11 .

par. 7
Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 5.900,- zł zgodnie z załącznikiem nr 12 .

par. 8
Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2012 , zgodnie z zawartą umową
z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji w wysokości 27.939,- zł z tego :
- poręczenia do kwoty 27.939,- zł

par. 9
Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
par. 10
Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,- zł .

par. 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

par. 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte