GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » POSTANOWIENIE w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

POSTANOWIENIE w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Krzemieniewo, dnia 18.11.2011 r.

RRG.6220.5.6.2011
POSTANOWIENIE
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoNa podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu


postanawiam

odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu systemem odkrywkowym wydobywania kopalin – iłów ceramiki budowlanej metodą odkrywkową ze złoża „Bojanice” na terenie dz. nr 299/1, 300, 301, 302, 309, 310, 311/2 w miejscowości Bojanice. UZASADNIENIE


W dniu 21 września 2011 r. wpłynął wniosek BUDOWLANEJ SPÓŁDZELNI PRACY
„BUDO-MONT” w Lesznie z siedzibą 64-113 Osieczna ul. Jeziorkowska 1 w sprawie wydania
decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko polegającego na wydobywaniu systemem odkrywkowym wydobywania kopalin – iłów ceramiki budowlanej metodą odkrywkową ze złoża „Bojanice” na terenie dz. nr 299/1, 300, 301, 302, 309, 310, 311/2 w miejscowości Bojanice.
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć określonych w
§ 3 ust.1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
(Dz. U. Nr 213, poz.1397) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla których sporządzenie
raportu może być wymagane.
W związku z tym wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny Oddziaływania tego przedsięwzięcia na
środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie znak WOOI.4240.525.2011.PS
z dnia 9.11. 2011 r. na podstawie karty informacyjnej wyraził opinię, że nie istnieje konieczność
sporządzenia raportu.
Po przeanalizowaniu karty informacyjnej, następnie biorąc pod uwagę w/w opinię oraz na
podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ oraz biorąc pod uwagę § 3 ust.1
pkt. 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz.1397),
uznałem, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowiłem jak w sentencji.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w osnowie.
Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Lesznie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za moim pośrednictwem.

/-/ Andrzej Pietrula
Wójt Gminy Krzemieniewo


Otrzymują:

1. BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PRACY „BUDO-MONT” w Lesznie z siedzibą
ul. Jeziorkowska 1
64-113 Osieczna
2. Wioletta Świt
Bojanice 17
64-120 Krzemieniewo
3. a/a

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte