GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 8/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 08 lipca 2011 r.

Protokół nr 8/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 08 lipca 2011 r.

Numer protokołu: 8
Rok: 2011

Protokół nr 8/2011 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 08 lipca 2011 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie projektu statutu Związku Komunalnego zorganizowanego pod nazwą „Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich”.
3. Zapoznanie się z zadaniami inwestycyjnymi w terenie.
4. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 08 lipca br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Wójta, Zastępcę Wójta oraz przybyłych członków komisji- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Ad.2. Głos zabrał Wójt, który przystąpił do omówienia projektu Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich. Członkowie komisji przed obradami otrzymali projekt Statutu Związku celem zapoznania- załącznik nr 2 do protokołu.
Wójt wyjaśnił, iż Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Powstał w celu realizacji zadania publicznego w zakresie zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków komunalnych na terenie działania dziewięciu gmin członkowskich. Do zadań Związku należy także m.in. zatwierdzanie wysokości taryf za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki oraz utrzymywanie właściwego stanu infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej.
Zasady funkcjonowania związku określa Statut Związku przyjęty przez Rady Gmin oraz ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa. Wójt wyjaśnił, iż prace nad nowym Statutem trwały półtora roku. Projekt został przedstawiony do zaopiniowania przez trzech Wojewodów, w związku z tym, że Związek działa na obszarze trzech województw. Poszczególni Wojewodowie mieli różne zastrzeżenia do projektu Statutu. Wynikiem pracy radców prawnych poszczególnych gmin jest aktualna wersja Statutu.
Wójt dodał, iż Statut jest przygotowywany pod to, aby przedstawiciele wszystkich gmin byli w składzie Zarządu, mieli równy wpływ na podejmowane działania. Przewiduje się od 6 do 12 osób w zależności od tego ile gmin będzie. Każda z gmin, jako członek Związku posiadać będzie 2 głosy. Jeśli w którejkolwiek z gmin Rada Gminy nie uchwali statutu, to prace nad nim będzie trzeba rozpocząć od nowa.
Organami Związku są: Zgromadzenie Związku jako organ stanowiący i kontrolny oraz Zarząd Związku będący organem wykonawczym, wybieranym przez Zgromadzenie. Związek realizuje swoje zadania na podstawie planu finansowego (budżetu), corocznie uchwalanego przez walne zgromadzenie związku.
Ponadto Wójt wytłumaczył, iż w strukturach Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich funkcjonuje zakład budżetowy- Zakład Usług Wodnych, który realizuje przychody oraz wykonuje zadania na rzecz związku. Obecnie ZUW we Wschowie działa w formie spółki z o.o. Zgodnie z ustawą o spółkach, ustalony został właściciel, którym jest 9 gmin. Właściciel wybiera Radę Nadzorczą Spółki i Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza Zakładu jest trzyosobowa, składa się z fachowców w swojej dziedzinie. Zwiększyła się liczb osób w Zarządzie Spółki, obecnie zasiadają w nim Wójtowie pięciu gmin. Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. uchwala swój budżet, a Zarząd Związku swój. Administracyjnie zatem część majątku należy do Spółki a część do Związku.
Zdaniem Wójta zakłady budżetowe mają z czasem zniknąć. Zaistnieje konieczność przekazania majątku własnego gminy tj. sieci wodociągowych na rzecz Spółki. Obecnie Wójtowie nie zgodzili się na taką możliwość. Ponadto Wójt wyjaśnił, że do tej pory środki przeznaczane na bieżące remonty pochodziły z amortyzacji. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przestać ma istnieć fundusz amortyzacji a utworzona zostanie rezerwa na remonty. Inwestycje jednak będą realizowane ze środków budżetu gminy.
Przewodnicząca zapytała o stan zabezpieczeń ujęć wody w gminie. Wójt uspokoił, iż wszystkie ujęcia są właściwie zabezpieczone, wyznaczone są strefy ochronne. Każde z ujęć obsługiwane jest przez jednego pracownika, a w Górznie pracują nawet dwie osoby.
Zdaniem Przewodniczącej Komisji statut napisany jest przejrzyście. Istota wspólnego gospodarowania jest słuszna. Przewodnicząca podsumowała tą część spotkania przekonaniem, iż nowy statut usankcjonuje sytuację i zabezpieczy mieszkańców w wodę. Członkowie Komisji przyjęli zaproponowany projekt Statutu bez zastrzeżeń.


Ad.3. Członkowie Komisji wraz z Zastępcą Wójta udali się w teren, celem zapoznania z efektami przeprowadzonych inwestycji w miejscowościach Mierzejewo, Górzno i Garzyn.
W Mierzejewie Radni mogli zobaczyć nowo postawioną scenę przy budynku Sali wiejskiej. Scena znajduje się na podwyższeniu, doprowadzony został do niej prąd. Inwestycję finansowaną z środków Funduszu Sołeckiego wsi wykonała firma Pana Hieronima Koszyczarka z Luboni.
W Górznie środki Funduszu Sołeckiego także zostały przeznaczone na postawienie sceny. Radni mogli porównać obie inwestycje, które różnią się formą wykonania. Scena w Górznie wybudowana została na poziomie boiska i może służyć mieszkańcom również za miejsce spotkań, organizowania imprez na świeżym powietrzu. Z dwóch stron jest niezabudowana, o podłożu utwardzonym kostką. Do sceny także został doprowadzony prąd.
Sołtys Zbigniew Ptak przedstawił Członkom Komisji efekty przeprowadzonego remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Garzynie. Sołtys omówił zakres wykonanych prac oraz pokazał nowe wyposażenie świetlicy tj. stoły i krzesła oraz zakupioną patelnię elektryczną do kuchni. Miejsce to dzięki temu, że jest dobrze wyposażone cieszy się teraz większym zainteresowaniem. Od momentu oddania do użytku, sala była kilkanaście razy wypożyczona, głównie na imprezy typu „osiemnastki”.Protokołowała: Przewodnicząca:


/-/ Joanna Przybylska /-/ Maria Kamyczek

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte