GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 7/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 28 czerwca 2011 r.

Protokół nr 7/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 28 czerwca 2011 r.

Numer protokołu: 7
Rok: 2011

Protokół nr 7/2011 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 28 czerwca 2011 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Problem azbestu i wyrobów zawierających azbest.
3. Omówienie przygotowań i przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w bieżącym roku.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 28 czerwca br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała także Zastępcę Wójta oraz przybyłych członków komisji- lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. W sprawie problemów z azbestem głos zabrał Zastępca Wójta. Wyjaśnił on podstawy prawne, zakazujące stosowania środków zawierających azbest, zgodnie z którymi do 2032 r. wszystkie wyroby azbestowe powinny zniknąć z krajobrazu Polski.
Komisji przedstawione zostało sprawozdanie z ilości azbestu posiadanego przez osoby fizyczne na terenie Gminy Krzemieniewo- załącznik nr 2 do protokołu. W wykazie znajduje się 719 osób fizycznych, a łączna ilość azbestu wynosi 138.785,0 m2. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest została przeprowadzona w 2004 r. Osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości musiały zadeklarować posiadaną ilość wyrobów azbestowych. Przedsiębiorcy i zakłady takie jak Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Pawłowicach czy OHZ Garzyn nie miały obowiązku zgłaszać tego faktu bezpośrednio do gminy.
Deklaracje zawierają dane osobowe właścicieli, rodzaj i nazwę wyrobu, oraz informację, na jakich budynkach i w jakim stanie znajduje się eternit. Zdaniem Zastępcy Wójta ok. 90% mieszkańców gminy złożyło uczciwe deklaracje, tylko mała część mogła zostać nieujęta.
Zastępca Wójta poinformował, iż osoby te będą wykreślone z wykazu, po dostarczeniu dokumentów, z których będzie jasno wynikało, co z daną ilością azbestu się stało. Osoby fizyczne muszą okazać się umową z firmą posiadającą zezwolenie na ściąganie pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz transport tego typu odpadów niebezpiecznych. Okazania wymaga także karta przekazania odpadów do miejsca przeznaczonego do ich utylizacji. Nakaz ten z pewnością będzie dalej obowiązywał i będzie egzekwowany. Osoby fizyczne mogą skorzystać ze znajdującego się w Urzędzie Gminy wykazu firm, posiadających zezwolenie na transport i rozbiórkę.
Zdaniem Zastępcy Wójta drugim ważnym problemem są rurociągi azbestowe. Przyłącza wymienia się dopiero przy ich awaryjności. Jeśli nie ma możliwości zastąpienia ich nowymi rurociągami to wykonywane są obejścia. Nieczynny azbestowy rurociąg pozostawiany będzie prawdopodobnie w ziemi. Azbest w takiej formie nie jest szkodliwy, ponieważ nie pyli.
Zwrócono uwagę, iż sukcesywnie wymieniane są pokrycia azbestowe na budynkach gminnych. W 2009 r. pokrycie dachowe Sali wiejskiej w Nowym Belęcinie zastąpiono produktem ekologicznym. W tym roku wykonano wymianę pokrycia dachowego Sali w Mierzejewie, a najbliższym czasie zostanie wymienione pokrycie na Sali Wiejskiej w Karchowie. Na obiektach tych zaplanowano zastąpienie eternitu - blachodachówką.
Zastępca Wójta podał, iż dla osób z terenu Gminy Krzemieniewo nie uchwalono do tej pory dofinansowania z budżetu na wykonanie prac rozbiórkowych eternitu oraz jego utylizacji.
Radna M. Kamyczek pytała o możliwość dofinansowania z funduszy unijnych. Zastępca Wójta odpowiedział, że nie ma środków na ten cel.
Radna M. Kamyczek podkreśliła, że z występowaniem tego typu odpadów związany jest bardzo duży problem. Z czasem trzeba będzie podjąć działania mobilizacyjne. Są bowiem w innych gminach uchwały pomocowe dla osób fizycznych a nawet spółdzielni mieszkaniowych. W Spółdzielni Mieszkaniowej w Pawłowicach nie występuje ten problem.
Radny L. Kruk wyraził pogląd, że dachy z eternitu będą usuwane ze względów technicznych, w związku z pogorszeniem się stanu tego typu pokryć dachowych.
Podsumowując temat radni wspólnie stwierdzili, iż w późniejszym czasie będzie trzeba wrócić do tej kwestii.

Ad.3. Zastępca Wójta przystąpił do omówienia realizowanych i zakończonych inwestycji w ramach środków z budżetu gminy oraz środków Funduszy Sołeckich:
• W Pawłowicach rozpoczęły się prace pomiarowe w związku z przygotowaniem terenu pod budowę boisk sportowych „Orlik”. Zdaniem Zastępcy Wójta niezagrożony jest termin 30 września 2011 r. na wykonanie całego kompleksu boisk.
• Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano w Pawłowicach odcinek chodnika oraz plac zabaw.
• Rozstrzygnięty został przez Zarząd Dróg Powiatowych przetarg na budowę kolejnego odcinka ciągu pieszo- rowerowego przy drodze Pawłowice- Lubonia. Zakończenie prac przewidywane jest na połowę września.
• W Luboni trwają prace nad budową „Uroczyska nad stawem”. Powstaje obiekt o wymiarach 10x10 m, który będzie pełnił funkcje rekreacyjne oraz posłuży jako miejsce spotkań mieszkańców. Usytuowany jest przy wjeździe do Luboni od strony Kociug. Już w tym roku zostanie nadany kształt temu miejscu.
• W miejscowościach Oporowo, Oporówko i Kociugi został położony chodnik. Ponadto w Kociugach wymalowano scenę na boisku.
• W najbliższych dniach zostaną wykonane roboty drogowe na drogach Oporowo- Grabówiec oraz Drobnin- Zbytki, polegające na powierzchniowym utrwaleniu ich nawierzchni. Poprawione zostaną także trzy odcinki dróg, źle wykonane w ubiegłym roku tj. Krzemieniewo- Brylewo, w m. Drobnin oraz w m. Bielawy.
• W Mierzejewie wykonano już podest oraz wymianę pokrycia dachowego Sali Wiejskiej.
• W Drobninie ze środków sołeckich uzupełniono o kolejne elementy plac zabaw oraz założono ogrodzenie wokół tego terenu.
• W Krzemieniewie zakończono drugi etap remontu ulicy Spółdzielczej za kwotę 1,4 mln złotych.
• W Garzynie wyremontowano świetlicę oraz zakupiono stoły, krzesła i wyposażenie kuchni.
• Powstało już miejsce rekreacyjne przy boisku w Górznie. Drewniana wiata może służyć za miejsce do organizowania spotkań, jak i podest dla orkiestry podczas imprez.
• W Karchowie wykorzystano środki sołeckie na urządzenie chłodni na Sali wiejskiej. Do końca sierpnia zostanie na budynku Sali wymieniony także dach.
• Z Funduszu Sołeckiego Nowego i Starego Belęcina zakupiono dwie szafy chłodnicze oraz krzesła na salę. W najbliższym czasie zostanie położona kostka brukowa na placu przed salą.
• W Bojanicach dokończono budowę chodnika przy drodze w stronę Cegielni.
• Zbytki dążą do postawienia 3-4 nowych lamp, jednak środki funduszu sołeckiego wystarczą w tym roku na przygotowanie dokumentacji projektowej, a w przyszły roku nastąpi realizacja.
• Trwa budowa kanalizacji deszczowej w Hersztupowie. Nastąpiło utrudnienie w postaci gazociągu, ponieważ kilka przyłączy znalazło się na jego głębokości i będzie musiało zostać skorygowane.
• Projekt budowy oświetlenia w Brylewie uległ zmianie, w związku z brakiem akceptacji ze strony Spółki Gazowej. W związku z tym część lamp będzie znajdowało się po prawej stronie drogi a część po stronie lewej.
• W Bielawach zakupiono i postawiono nowy przystanek autobusowy.
Radni zgodzili się z opinią Zastępcy Wójta, że jak na pół roku to wykonano znaczną część inwestycji.

W związku z wyczerpaniem tematu, Radni udali się wraz z Zastępcą Wójta na Ulicę Spółdzielczą w Krzemieniewie, by móc ocenić efekt wykonanych prac remontowych.Protokołowała: Przewodnicząca:
/-/Joanna Przybylska /-/Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte