GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 31 stycznia 2011 r.

Protokół Nr 2/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 31 stycznia 2011 r.

Numer protokołu: 2
Rok: 2011

Protokół Nr 2/2011 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 31 stycznia 2011 r.Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie się z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Ustalenie programu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
na 2011 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 31 stycznia 2011 r. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która przywitała zaproszonych na posiedzenie: Panią Sekretarz Longinę Szulc, Zastępcę Wójta a także przybyłych członków komisji- lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. Pani Sekretarz przystąpiła do omówienia zagadnień związanych z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wskazała, iż zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii. Realizacja tych zadań odbywa się na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Komisja jest organem, który czuwa nad wykonaniem założeń programu. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy, przedstawiciel Policji, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pedagodzy ze szkół. W związku ze zmianami personalnymi na stanowiskach, ze składu komisji odeszły trzy osoby i zarządzeniem Wójta Gminy skład ten będzie musiał zostać w najbliższym czasie uzupełniony.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że podstawowymi założeniami programu są działania, mające zapobiegać zjawiskom uzależnień takich jak alkoholizm i narkomania, a także zapobiegać przemocy domowej. Program ukierunkowany jest przede wszystkim na profilaktykę, a także zapewnienie leczenia dla osób uzależnionych oraz wsparcia dla rodzin. Skierowany jest do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, a w ostatnim czasie także od tzw. „dopalaczy” czyli środków psychoaktywnych.
Wśród zadań, jakie spoczywają na Komisji pani Sekretarz wymieniła:
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz udzielenie pomocy ich rodzinom;
- obowiązek reagowania na prośby rodziny lub znajomych, tj. zapraszania danej osoby na tzw. rozmowę motywacyjną - Komisja podejmuje dwie próby takiej rozmowy;
- kierowanie na badania przez biegłego sądowego – psychologa, lekarza - w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
- gdy dotychczasowe formy pomocy nie skutkują, a osoba nie przyznaje się do swojego problemu możliwe jest skierowanie do sądu wniosku, o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania przymusowemu leczeniu. Jest to jednak bardzo krótki, zaledwie trzytygodniowy okres leczenia w zakładzie zamkniętym. Możliwość orzeczenia posiada wyłącznie sąd, na podstawie dostarczonej przez Komisję dokumentacji oraz opinii lekarskich.
- do zadań Komisji należy też zarządzanie gminnymi środkami finansowymi na realizacje programu, w oparciu o kryteria określające najważniejsze kierunki działań.
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w całości pochodzą z dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W sytuacji, gdy nie zostaną wykorzystane w danym roku budżetowym, przechodzą na rok następny.
Cele, na jakie wydatkowane są wyżej wymienione środki finansowe to:
- finansowanie działania trzech świetlic terapeutycznych przy szkołach w Pawłowicach, Drobninie i Garzynie. W ramach świetlic zapewniona jest pomoc dzieciom w nauce, zadaniach lekcyjnych a także pomoc logopedyczna. Część środków finansowych na działanie Świetlic terapeutycznych pochodzi z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa.
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej dla młodzieży szkolnej
- zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
- półkolonie dla dzieci, imprezy promujące zdrowy styl życia, pogadanki edukacyjne z młodzieżą i rodzicami a także nauka pływanie dla uczniów klas III szkół podstawowych.
Następnie głos zabrał Zastępca Wójta - Pan Ryszard Patelka, który w liczbach zobrazował wielkość sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Krzemieniewo, jak również ilość punktów sprzedaży, wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu, a także środki które wpłynęły z tego tytułu do budżetu gminy.
Opłaty za zezwolenia nie uległy zmianie i podstawowe stawki wynoszą po 525,- zł za piwo i wino, zaś za wódkę 2.100,- zł. Na rok 2011 w budżecie gminy zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107.000,- zł. Z dniem 31 stycznia upływa termin wnoszenia oświadczeń i I rata opłaty i wówczas znana będzie wielkości sprzedaży alkoholu w roku 2010. W przybliżeniu szacuje się, że będzie to kwota 3.300.000,- złotych, czyli mniej więcej tyle ile gmina przeznacza co roku na inwestycje.


Ad.3. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt planu pracy Komisji na 2011 rok celem analizy i akceptacji przez członków Komisji. Członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji na 2011 rok zaznaczając jednocześnie, że tematyka zawarta w planie pracy może zostać uzupełniona o dodatkowe zagadnienia wynikające z bieżącej pracy Rady Gminy. Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Pani M. Kamyczek – w związku z tematem dzisiejszej komisji zwróciła uwagę na problem nagminnego spożycia alkoholu na terenie sklepów. Poinformowała, iż otrzymuje sygnały od mieszkańców o sklepach, w których właściciele przyzwalają na spożycie alkoholu na terenie lokalu, nie posiadając jednak właściwego zezwolenia.
Drugim problemem jest w dalszym ciągu sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. Sprzedawcy nie sprawdzają dowodu osobistego, umożliwiając nastoletnim nabycie alkoholu. Ponadto należy wyczulić sprzedawców, by nie sprzedawać alkoholu na tzw. zeszyt.
- Pani Sekretarz wyjaśniła, iż istnieją trudności w udowodnieniu tych kwestii. Mieszkańcy nie informują o tych procederach, ponieważ w środowisku istnieje ciche przyzwolenie. Możliwe byłoby zorganizowanie spotkania, czy szkoleń dla sprzedawców by uczulić ich na ten problem i wskazać jak właściwie reagować.
- Padło także pytanie o kontakty Komisji z osobami uzależnionym.
- Pani Sekretarz wyjaśniła, iż sama procedura jest nieudolna. Leczenie wszelkiego rodzaju uzależnień jest bardzo trudne. Osoby chore wymagają często dłuższego czasu hospitalizacji. Na terenie gminy nie ma w chwili obecnej czynnego Klubu Anonimowych Alkoholików, ponieważ jest to ich inicjatywa oddolna. Gdyby jednak były osoby chętne gmina ma możliwość udostępnienia miejsca spotkań. Pomoc jest możliwa, gdy osoby wyrażają chęć przyjęcia takiej pomocy.
- Pani Kamyczek wskazała na duże znaczenie, jakie pełni profilaktyka szkolna przy zapobieganiu zjawiskom uzależnień.
- Pani Sekretarz potwierdziła, że Komisja kładzie nacisk na działania zastępcze. Środki pochodzące z dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostają właściwie wykorzystane. Mogą z nich skorzystać dzieci i młodzież.

Ze względu na wyczerpanie tematu, posiedzenie komisji zostało zamknięte.Protokołowała: Przewodnicząca:


Joanna Przybylska Maria Kamyczek

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte