GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 5/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 27 kwietnia 2011 r.

Protokół nr 5/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 27 kwietnia 2011 r.

Numer protokołu: 5
Rok: 2011

Protokół nr 5/2011 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 27 kwietnia 2011 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2010.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 27 kwietnia br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Pana Wójta, Zastępcę Wójta, Panią Skarbnik oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.


Ad.2. Pani Skarbnik omówiła realizację budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2010, przedstawiając dochody i wydatki według poszczególnych działów budżetowych (załącznik nr 2 do protokołu). Każdy z członków komisji otrzymał wcześniej wydruk sprawozdania rocznego, co umożliwiło szczegółową analizę. W sprawach budzących wątpliwości w trakcie przedstawiania informacji członkowie komisji zadawali pytania, na które na bieżąco odpowiadała Pani Skarbnik.
Planowane dochody na 2010 rok stanowiły kwotę 19.582.882,- zł. Plan został zrealizowany w 98,8%, a wykonane dochody wyniosły 19.348.600,79 zł.
Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2010 ustalono w kwocie 21.285.882,- zł, natomiast plan wydatków zrealizowano kwotą 18.976.597,98 zł, co stanowi 89,15% planu.
Uzyskany w ten oto sposób wynik finansowy roku 2010 wyniósł 372.002,81 zł, natomiast skumulowana nadwyżka budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku wyniosła 2.075.458,52 zł. Oznacza to bardzo dobrą sytuację finansową Gminy na koniec roku, bez zaciągania kredytów czy pożyczek. Udzielono poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Największym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2010 roku była budowa boiska wielofunkcyjnego w Oporówku za kwotę 489.106,63 zł. Uzyskano na to zadanie dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 200.000,- zł.
Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat realizacji budżetu w 2010 roku. Przewodnicząca podsumowała, że dzięki wygospodarowanej nadwyżce budżetowej gmina znajduje się dogodnej sytuacji finansowej. Kwota ponad 2 mln. złotych nadwyżki zostanie wykorzystana na inwestycje w 2011 roku.


Ad.3. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Radna M. Kamyczek – spytała czy do budżetu gminy wpływają jakiekolwiek dochody z automatów do gier, z których korzystają mieszkańcy np. w niektórych sklepach na terenie gminy.
- Wójt wyjaśnił, że ewentualne dochody wpływają bezpośrednio do budżetu państwa.
- Radna M. Kamyczek - spytała o zmiany w przepisach dotyczących przedszkoli, których wprowadzenie zasygnalizowano w trakcie omawiania budżetu. Radną interesowało, czy ewentualne zmiany będą korzystne dla rodziców.
- Wójt wyjaśnił, ze proponowane zmiany w przepisach przewidują, że Rada Gminy w formie uchwały będzie ustalać nowe stawki opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Możliwe, że zostanie wprowadzona opłata za naukę religii w przedszkolach. Natomiast pobyt dzieci w przedszkolu, nieprzekraczający 5 godzin dziennie, byłby bezpłatny.
- Pani Skarbnik dodała, że obecnie trwa przygotowanie dokumentacji dotyczącej ilości czasu spędzonego przez dzieci w przedszkolach. Po zmianach rozliczanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu, miałoby się odbywać minutowo. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu rodzic będzie musiał zapłacić. Projekt uchwały zostanie jeszcze dokładnie przemyślany i opracowany.
- Radna M. Kamyczek zwróciła także uwagę na stan przedszkoli, oraz możliwość ich dofinansowania. Zwłaszcza przedszkole w Krzemieniewie wymaga remontu. Także droga dojazdowa od strony ulicy Zielonej do przedszkola, znajduje się w bardzo złym stanie.
- Wójt stwierdził, iż jeśli chodzi o drogę dojazdową to sprawę tą należy realizować etapowo. Obecnie trwa drugi etap remontu ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie, następnie należałoby zająć się ulicą Zieloną a dopiero wówczas wykonać remont drogi dojazdowej do GCK i przedszkola. Ponadto rozwiązania wymagałaby tutaj także kwestia kanalizacji.
Wójt zgodził się, że przedszkole w Krzemieniewie wymaga nakładów finansowych. Jeśli chodzi natomiast o pozostałe placówki szkolne i przedszkolne, to ich stan jest bardzo dobry. Przy szkołach znajdują się sale, jest właściwie zapewnione zaplecze sportowe. Problemem może stać się z czasem system ogrzewania szkół, m. in. szkoły w Pawłowicach.
- Radna M. Kamyczek pragnęła uzyskać więcej informacji na temat kwoty środków unijnych, które wpłynęły do budżetu w 2010 roku.
- Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki unijne przyznane na inwestycje wpływają z opóźnieniem. Inwestycje takie jak remont Sali w Belęcinie oraz budowa placu parkingowego przy GCK w Garzynie, zostały ukończone w roku ubiegłym, a środki wpłyną w roku 2011. Pani Skarbnik poinformowała, że w późniejszym okresie przygotuje wyczerpującą informację na temat środków unijnych.
- Radni chcieli dowiedzieć się, czy jest zainteresowanie skorzystaniem z boiska w Oporówku.
- Wójt wyjaśnił, że boisko wielofunkcyjne cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Zatrudniony został podobnie jak w pozostałych kompleksach animator, którego zadaniem jest organizacja czasu, gier, a także odpowiada za porządek i bezpieczeństwo. Pracownik ten został zatrudniony w mniejszym zakresie, w związku z czym przez okres wakacji to gmina będzie pokrywała koszty jego wynagrodzenia, bez częściowych wpływów z ministerstwa.
W chwili obecnej, gmina poszukuje pracownika na stanowisko animatora w Garzynie. Dotychczasowy pracownik złożył wypowiedzenie w związku z wyjazdem za granicę. W bardzo krótkim czasie należy zatrudnić nową osobę, ze względu na możliwość utraty środków z Ministerstwa Sportu. Bardzo trudno jest znaleźć osobę, która posiada właściwe kwalifikacje, a której odpowiadałby czas pracy- głównie popołudniami oraz w weekendy.
- Radna M. Nowak wnioskowała, by sytuacji kiedy zmniejsza się ilość dzieci w szkołach zwolnić dzieci z opłat za odjazdy do szkół.
- Pani Skarbnik wskazała, że była by to strata części dochodu gminy.
- Wójt dodał, że gminy które dowoziły dzieci do szkół i nie pobierały za to opłat, były oskarżane o niegospodarność. Wiele dzieci jest dowożonych na mniejszą odległość, ale rodzice płacą za te dojazdy- jak choćby dzieci z Krzemieniowa. Wójt dodał, że ścieżki rowerowe budowane są właśnie po to, żeby ograniczyć problem dowożenia. Gmina płaci z autobusy z PKS-u, które dowożą dzieci z m. Bojanice i Oporowo. Trudno jest zorganizować dowożenia na zajęcia dodatkowe. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw będzie miło za sobą dalsze konsekwencje.
- Radna M. Kamyczek spytała, na jakim etapie znajduje się inwestycja budowy elektrowni wiatrowych.
- Wójt wyjaśnił, że inwestycja ta znajduje się jeszcze w sferze dokumentacji. Obecnie planowanych jest 19 elektrowni wiatrowych, a nie 26 jak zakładano początkowo. W 2011 roku Radzie Gminy zostanie przedstawiona Uchwała o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w 2012 roku powinny zakończyć się sprawy planistyczne, a budowa przewidywana jest na 2013 rok.
- Zastępca Wójta dodał, że ważny jest etap wyłożenia do publicznego wglądu oraz zebrania uwag mieszkańców, a po uchwaleniu planu uzyskanie pozytywnej opinii środowiskowej.
- Radna M. Nowak spytała, czy w sprawie budowy elektrowni były już odezwy negatywne.
- Wójt wyjaśnił, że nie było do tej pory negatywnych opinii. Prawdopodobni jest większa świadomość, że warto inwestować w odnawialne źródła energii. Właściciele gruntów, na których mają stanąć wiatraki są z tej sytuacji zadowoleni. Liczba planowanych wiatraków zmniejszyła się, ponieważ obecnie nie mogą być usytuowane przy lesie. Mieszkańcy powinni mieć na względzie przyszłe dochody, jakie dzięki wiatrakom mogą stać się udziałem gminy.

Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.Protokołowała: Przewodnicząca:


Joanna Przybylska Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte