GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 28 marca 2011 r.

Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 28 marca 2011 r.

Numer protokołu: 4
Rok: 2011

Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 28 marca 2011 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przygotowanie Gminy Krzemieniewo do sytuacji kryzysowej.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 28 marca 2011 r. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która przywitała Zastępcę Wójta, Inspektora ds. Oświaty, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Pana Zenona Rosika, a także oraz przybyłych członków komisji- lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Rosika o przybliżenie sytuacji gminy pod względem wystąpienia ewentualnych zagrożeń, możliwości zapobiegania, a także reagowania gdyby takie sytuacje miały miejsce na terenie Gminy Krzemieniewo.
Pan Rosik omówił podstawowe zagadnienia dotyczące sytuacji kryzysowych oraz zarządzania kryzysowego na poziomie gminy. Wyjaśnił, że kwestie te reguluje obecnie Ustawa z 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie mają pomóc w przygotowaniu do przeciwdziałania skutkom zdarzeń o znacznych rozmiarach, z którymi nie mogą skutecznie radzić sobie pojedyncze podmioty i służby, a wymagane jest działanie skoordynowane.
Jeśli chodzi o sytuację gminy Krzemieniewo nie ma zagrożenia powodzią, możliwe są jedynie miejscowe podtopienia wynikające z bliskości Rowu Lubońskiego przebiegającego przez gminę, a szczególnie uciążliwego dla mieszkańców ulicy Wiejskiej w Krzemieniewie. Do powstania sytuacji kryzysowej na terenie gminy może się ponadto przyczynić przebiegający przez gminę gazociąg wysokiego ciśnienia, droga krajowa nr 12 czy szlaki kolejowe. Niestety anomalii pogodowych nie da się przewidzieć.
W przypadku zagrożenia wylaniem rowu w Krzemieniewie oraz w sytuacji podtopień łąk i pól reagują jednostki OSP z terenu gminy. Pełnione są wówczas całodobowe dyżury. Gmina posiada w rezerwie ok. 5 tys. sztuk worków do wypełnienia piaskiem.
W sytuacji kryzysowej, w której konieczna byłaby ewakuacja ludności zgodnie z planem ewakuacji, przeznaczone na ten cel są budynki szkolne, przedszkola czy budynki Gminnego Centrum Kultury. W sytuacji wojny można wykorzystać podmioty, gdzie jest zaplecze żywieniowe- typu Pałac w Pawłowicach czy Zajazd Dobrodziej.
Pan Rosik wyjaśnił, że organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Wójt Gminy. Do zadań Wójta należy kierowanie działaniami związanym z monitoringowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. Wójt odpowiada także za realizację zadań z zakresu planowania cywilnego tj. :
- realizację zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
- opracowanie i przedłożenie Staroście do zatwierdzenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego,
- zarządzanie i organizowanie szkoleń z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
- przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
- realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, na przykład takich jak ujęcia wody.
Swoje zadania Wójt wykonuje najczęściej przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. W naszej gminie funkcje te pełni, w ramach swojego stanowiska pracy, właśnie Pan Rosik.
Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zostaje on powołany przez Wójta. W skład gminnego zespołu, którego pracami kieruje Wójt, wchodzą osoby powołane spośród:
- osób zatrudnionych w rzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych,
- pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek Wójta,
- przedstawicieli społecznych organizacji pomocniczych.
W skład zespołu mogą też wchodzić inne zaproszone osoby oraz powołani eksperci.
Na mocy ustawy wójt, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację innych zadań. W tym celu utworzone zostaje Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do zadań tych wlicza się m.in.:
- pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
- stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.
Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy. W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację tego rodzaju zadań, w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu.

Ad.3. Ze względu na wyczerpanie tematu posiedzenie komisji zostało zakończone. Następne posiedzenie komisji zaplanowano po wydaniu opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową na temat budżetu za 2010 rok, a tematem kolejnej komisji będzie właśnie realizacja ubiegłorocznego budżetu.
Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:


………………………………….. …………………………………………..
Joanna Przybylska Maria Kamyczek

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte