GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 16 lutego 2011 r.

Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 16 lutego 2011 r.

Numer protokołu: 3
Rok: 2011

Protokół Nr 3/2011 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 16 lutego 2011 r.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie się z propozycjami Wójta Gminy w sprawie podziału nadwyżki budżetowej za rok 2010.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 16 lutego 2011 r. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która przywitała zaproszonych na posiedzenie: Wójta, Panią Skarbnik, a także przybyłych członków komisji- lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. Pani Skarbnik wskazała kwotę nadwyżki budżetowej wygospodarowanej w 2010 roku, w wysokości 2.075 457 złotych. Kwota ta, wraz z zatwierdzonymi już w budżecie na 2011 rok wydatkami na inwestycje gminne, a także wydatkami na inwestycje realizowane w ramach Funduszy Sołeckich daje łącznie 4.302 437 złotych. Na zadania majątkowe w 2011 roku przypadnie zatem 21% środków gminnego budżetu.
Wójt przystąpił do omówienia propozycji poszczególnych zadań, które mogą zostać zrealizowane dzięki nadwyżce. Część środków zasili już wcześniejszej zatwierdzone zadania budżetowe, wśród których znalazły się między innymi:
• Budowa kanalizacji deszczowej w Hersztupowie - dodatkowa kwota 200 tys. złotych, umożliwi zabezpieczenie łącznie kwoty 310 tys. złotych na budowę odcinka kanalizacji od p. Lasika w kierunku skrzyżowania z drogą krajową. Deszczówka odprowadzona będzie do rowów w kierunku Belęcina.
• Remont ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie – po wykonaniu dokumentacji przetargowej okazało się, że kwota 589 tys. złotych może być niewystarczająca, dlatego postanowiono przeznaczyć dodatkowo 100 tys. złotych na tą inwestycję.
• Remonty chodników w miejscowościach Kociugi, Oporowo i Oporówko zaplanowanych w ramach Funduszy Sołeckich, na realizację których przekazano dodatkowo po 10 tys. złotych dla każdej z wsi. W ramach Funduszu zabezpieczone zostały środki na potrzebne materiały, nadwyżka pozwoli natomiast sfinansować wykonanie prac.
• Uzbrojenie w media strefy przemysłowej w Krzemieniewie - początkowo przydzielono kwotę 100 tys. złotych, zwiększając ją dzięki nadwyżce do 250 tys. złotych. Środki te pozwolą na przeciągnięcie mediów od strony Drobnina.
• Budowa „uroczyska nad stawem” w Luboni- zostanie dofinansowana dodatkowo kwotą 10 tys. złotych z nadwyżki. Inwestycja ta będzie pierwszą tego rodzaju w gminie Krzemieniewo, w związku z czym ma stać się wzorcowym przykładem dla pozostałych sołectw.

Znaczna część środków, pochodzących z nadwyżki budżetowej pozwoli na realizację nowych zadań inwestycyjnych, wśród których można wymienić:
• Budowę ścieżki rowerowej Pawłowice- Lubonia- zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym, gdzie każda ze stron wyłoży kwotę 220 750 złotych.
• Powierzchniowe utrwalenie dróg Zbytki - Drobnin, Grabówiec – Oporowo. Inwestycja ta realizowana będzie także wspólnie z Starostwem i gmina przeznaczy na nią 100 tys. złotych.
• Remonty bieżące dróg realizowane przez gminę na kwotę 30 tys. złotych, w tym na powierzchniowe utrwalenie drogi Kociugi – Drobnin.
• Remonty dróg powiatowych- 50 procentowy wkład gminy w tym zadaniu zaplanowany jest na kwotę 30 tys. złotych.
• Poszukiwanie ujęcie wody w Mierzejewie- na inwestycję tą przeznaczono kwotę 100 tys. złotych. Nowe ujęcie wody w tym rejonie jest bardzo potrzebne. Zlokalizowane w Mierzejewie, wpłynęłoby na poprawę jakości wody dla Drobnina.
• Budowa boiska przy szkole w Drobninie- w związku z nowym programem Urzędu Marszałkowskiego, który finansuje remont boisk sportowych o podłożu asfaltowym do 50% wartości inwestycji. Aby przystąpić do projektu należy złożyć wniosek o dofinansowanie i posiadać zabezpieczone w budżecie środki własne. Kosztorys dla tej inwestycji wyniósł 350 tys. złotych, dlatego należy zabezpieczyć w budżecie kwotę 165 tys. złotych. Jeśli trzeba będzie sfinansować całość to gmina odstąpi od zadania.
• Wykonanie odwiertów wody w Górznie, w celu znalezienia nowego ujęcia wody. Na cel ten zabezpieczono kwotę 60 tys. złotych. Nowe ujęcie służyć ma zabezpieczeniu dotychczasowego źródła, z którego korzysta pięć miejscowości. Rozważane jest również podłączenie do niego m. Bojanice, z względu na złą jakość tamtejszej wody.
• Rozdzielenie prądu na kąpielisku w Górznie- inwestycja, na którą przeznaczono 35 tys. złotych, będzie polegać na doprowadzeniu przyłącza z tartaku do kąpieliska. Brak własnego licznika stwarza trudności przy organizacji imprez, oraz rozliczaniu się ze zużytego prądu.
• Wymiana eternitu na dachu sal wiejskich w Mierzejewie i Karchowie na kwoty 60 tys. złotych dla każdej z sal.
• Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Oporówku, za kwotę 80 tys. złotych. Inwestycje planowana w roku ubiegłym, nie została zrealizowana w związku z przedłużającą się budową boiska sportowego.
• Wymiana i rozdzielenie ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Garzynie- za kwotę 80 tys. złotych. Osobne piece dla górnej części budynku i „Piekiełka”, pozwolą na ograniczenie wysokich kosztów ogrzewania.
• Stworzenie rezerwy na wydatki unijne, w wysokości 105 tys. złotych- stała się ona niezbędna przy ubieganiu o dotacje, występują bowiem znaczne opóźnienia w wypłacie uzyskanych funduszy.
Wszystkie zaplanowane na 2011 rok zadania majątkowe przedstawione zostały w formie tabeli, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Po szczegółowym przedstawieniu przez Wójta propozycji podziału nadwyżki budżetowej za rok 2010, Przewodnicząca poprosiła Komisję o zaopiniowanie.
Komisja przyjęła jednomyślnie projekt podziału nadwyżki budżetowej za rok 2010, przedstawiony przez Wójta.

Ad. 3. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:

 Radny L.Kruk– zgłosił niedrożność rowu na Bielawach w kierunku Łęki Wielkiej. Jest to nowy most, który zdaniem radnego nie został przeczyszczony i spiętrzająca się woda zalewa piwnice mieszkańcom sąsiednich domów.
 Radna M.Kamyczek- wnioskowała, by przy planowaniu remontu elewacji budynku Gminnego Centrum Kultury w Garzynie pamiętać o zabudowaniu wejścia do Sali - przygotowaniu wiatrołapu, który zabezpieczałby przed utratą ciepła z budynku.
 Wójt wyjaśnił, że planowana jest inwestycja kompleksowa, a mianowicie remont elewacji wraz z przebudową wejścia oraz budową sceny na okres letni. Należałoby jednak rozpocząć od uregulowania sytuacji własnościowej gruntu, stanowiącego plac przy Gminnym Centrum Kultury w Garzynie.
 Radna M.Nowak – spytała o likwidację z terenu gminy pojemników do selektywnej segregacji odpadów.
 Wójt – wyjaśnił, iż MZO Leszno likwiduje pojemniki zastępując je workami na śmieci. Pojemniki pozostaną na terenie działania Spółdzielni Mieszkaniowych, ponieważ tam możliwa jest tylko dotychczasowa forma odbioru odpadów od mieszkańców.
 Radny J.Kozak – zgłosił, że chodnik przy szkole w Pawłowicach kończy się niespodziewanie przechodząc w niezabezpieczony rów, stanowiąc tym samym zagrożenie dla przechodniów.
 Radny L.Kruk– wnioskował, by w związku z remontem ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie postawić nową lampę na końcu tej ulicy.
 Radna M.Nowak wnioskowała o zabezpieczenie przejazdu nad mostem na drodze z Kociug do Drobnina, w związku z planowanym powierzchniowym utrwaleniem tej drogi. Zdaniem radnej problem rozwiązałoby postawienie barierek na poboczu drogi. Ponadto radna wskazała na problem przekraczania prędkości w miejscowości Kociugi.
Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:


………………………………….. …………………………………………..
Joanna Przybylska Maria Kamyczek

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte