GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » Wybory ławników z Gminy Krzemieniewo na kadencję 2012 - 2015 do Sądu Rejonowego w Gostyniu

Wybory ławników z Gminy Krzemieniewo na kadencję 2012 - 2015 do Sądu Rejonowego w Gostyniu


Wybory ławników z Gminy Krzemieniewo
na kadencję 2012 - 2015
do Sądu Rejonowego w Gostyniu

Informacje ogólne
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Rada Gminy powinna dokonać wyboru nowych.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku w którym dokonano wyboru.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoja opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu - Rada Gminy Krzemieniewo wybierać będzie na potrzeby Sądu Rejonowego w Gostyniu 2 ławników.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1.posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.jest nieskazitelnego charakteru,
3.ukończył 30 lat,
4.jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5.nie przekroczył 70 lat,
6.jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7.posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1.osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2.osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3.funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4.adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.duchowni,
7.żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8.funkcjonariusze Służby Więziennej,
9.radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2011 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1.informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5.dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punkcie od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych lub które wpłynęły do rady po 30 czerwca 2011 r. pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo ( pok. nr 10 ) w godzinach pracy urzędu.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Wybory, referenda
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte