GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 kwietnia 2011

PROTOKÓŁ NR 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 kwietnia 2011

Numer protokołu: 6
Rok: 2011

PROTOKÓŁ NR 6
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 28 kwietnia 2011


Dnia 28 kwietnia 2011 roku o godz. 13.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Podsumowanie kontroli wykonania budżetu gminy za rok 2010
2) Analiza informacji o stanie mienia jednostki wg stanu na 31.12.2010
3) Przedstawienie opinii składu Orzekającego RIO w Poznaniu
4) Uzgodnienie treści opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2010 i wniosku
w sprawie absolutorium
5) Głosowanie nad wnioskiem
6) Wolne głosy i wnioski


ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podsumował dyskusję która toczyła się nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2010 z uwagi na to , że kontrola którą prowadziła Komisja w dniu 07 kwietnia 2011 odbywała się bez udziału Wójta Gminy .
Poprosił wszystkich radnych aby skorzystali z obecności Wójta na dzisiejszym posiedzeniu i wyjaśnili wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji budżetu w roku 2010.
Po pytaniach kierowanych do Wójta Gminy i uzyskanych wyjaśnieniach ,Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych aby przejść do punktu 2 porządku obrad i przeanalizować informację o stanie mienia komunalnego .

Ad. pkt.2
-------------
Radni nie zgłosili uwag do informacji o stanie mienia jednostki.

Ad. pkt. 3
-----------
Przewodniczący Komisji poinformował , że zapoznał się z pełną treścią opinii , którą wydał Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie złożonych sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2010 i przedstawił tą opinię członkom Komisji .
W dalszej kolejności udzielił głosu Skarbnikowi Gminy prosząc o wyjaśnienie uwag jakie wskazała RIO w opinii.
Skarbnik Gminy wyjaśniła przyczyny drobnych nieprawidłowości jakie miały miejsce
w sprawozdaniu opisowym .
Odnośnie przekroczenia planu w rozdz. 80113 z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych wyjaśniono, że powodem przekroczenia planu było wykazanie zobowiązania
z tytułu tych składek. Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych potraktowano tak jaki inne
pochodne od wynagrodzeń .
Ad. pkt. 4
--------------
Z uwaga na to, że radni nie mieli już więcej pytań uznano , że członkowie Komisji mają pełną wiedze na temat wykonania budżetu gminy i komisja zajęła się wypracowaniem treści opinii w sprawie wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium .
Sformułowana opinia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokółu.
Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

Ad. pkt. 5
--------------
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zarządził jawne głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium. Obecnych na Komisji było 4 radnych z pięcioosobowego składu Komisji. Jeden radny był nieobecny ale usprawiedliwiony.
Za wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało 4 radnych. Nikt się nie wstrzymał od głosowania.

Komisja po przeprowadzeniu głosowania sformułowała na piśmie wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy, o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, który stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

Ad. pkt. 6
------------
W ramach wolnych głosów i wniosków radna Henryka Przybylska pytała Wójta Gminy
kiedy zostaną naprawione szkody na drogach powstałe w trakcie ostatniej zimy.
Radny Zbigniew Ptak podziękował Wójtowi za szybkie podjęcie działań na zgłoszoną interpelację na ostatniej sesji Rady Gminy. Uszkodzona studzienka kanalizacyjna , która stwarzała zagrożnie dla mieszkańców została naprawiona następnego dnia po sesji.
Przewodniczący Komisji poinformował również o nowym naborze wniosków realizowanych w ramach Lidera .

2. Ustalono , że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 02 czerwca 2011
o godz. 13.00 . Komisja zajmie się bezpieczeństwem na terenie gminy i skontroluje przygotowanie kąpieliska w Górznie do sezonu letniego.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte