GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR VI/35/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR VI/35/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Numer uchwały: 35
Numer sesji: VI
Rok: 2011

UCHWAŁA NR VI/35/2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 19 kwietnia 2011 r.w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego, Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:


§ 1. Zalicza do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy Krzemieniewo:
1) ulica Spółdzielcza w miejscowości Krzemieniewo, oznaczona nr geod. 149 o długości 1310 metrów - na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (droga powiatowa nr 4792P) do skrzyżowania z drogą o nr geod. 148 (zał. 1)
2) droga oznaczona nr geod. 148 i 385, położona w obrębie wsi Krzemieniewo o długości 1700 metrów- na odcinku od ul. Wiejskiej (droga powiatowa nr 4794P) do drogi krajowej nr 12 (zał.2)

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wewnętrznych wymienionych w § 1 oznaczone są na mapach stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
dr.inż. Stanisław Osięgłowski
U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY NR VI/ 35../2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 19 kwietnia 2011 r.


Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1. ustawy o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczane do innych kategorii, stanowiące sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zaciągnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego, pismem Nr ZDP 5542/3/333/2011 z dnia 29 marca 2011 r., pozytywnie zaopiniował propozycję zaliczenia wyżej opisanych nieruchomości drogowych do kategorii dróg gminnych. W tym stanie rzeczy podjęcie ww. uchwały jest w pełni uzasadnione.Zdjęcia dołączone:

  Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte