GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie okreslenia trybu postepowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zadań z zakresu sportu

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie okreslenia trybu postepowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zadań z zakresu sportu

Numer uchwały: 20
Numer sesji: 5
Rok: 2011

UCHWAŁA NR V/20/2011
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie okreslenia trybu postepowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zadań z zakresu sportu


Na podstawie art. 18.ust.2 pkt.15 , art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010 Nr 127, poz. 857 ze zmianami ) oraz uchwały Nr V/ 19 /2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2011 w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Krzemieniewo Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:
§ 1. Klub sportowy , działający na obszarze gminy Krzemieniewo , niedziałający w celu osiągnięcia zysku , może otrzymać dotację celową z budżetu gminy z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami )
§ 2. 1. Dotację o której mowa w § 1 mogą otrzymać kluby sportowe , o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie , po złożeniu wniosku i sprawozdania z działalności za rok poprzedni oraz planu działania na rok bieżący jeżeli :
1) realizują cel publiczny określony § 2 uchwały Rady Gminy w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2) angażują się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi na rzecz mieszkańców gminy,
3) promują wizerunek gminy
§ 3. 1. Dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego ,
2) zakup sprzętu sportowego
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach ,
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowywane wydatki z tytułu :
1) zapłaty kar, mandatów i innych kar nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek , kredytów i kosztów obsługi zadłużenia lub zapłatę zaległych zobowiązań
3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizacje przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji ,
4) wypłaty wynagrodzeń i nagród dla zawodników i działaczy klubu, wypłaty diet i innych świadczeń przyznanych przez kluby sportowe zawodnikom i pochodne od tych wynagrodzeń ,
5) koszty transferu zawodników
6) koszty administracyjne klubu ( obsługa rachunku bankowego, inne koszty administracyjne)
7) zakup artykułów żywnościowych z wyłączeniem wody do picia .
§ 4. 1. Wnioski o dotację na działalność klubu w danym roku budżetowym o których mowa w § 2 winny być złożone ;
- w zakresie działalności prowadzonej w roku 2011 , w terminie do dnia 31 marca 2011
- w kolejnych latach – w terminie do końca stycznia roku budżetowego
2. Wniosek o dotację na działalność klubu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 5. 1. Złożone wnioski ocenia komisja powołana przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia w składzie co najmniej 3 osobowym .
2. Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację przedsięwzięcia uwzględnia się w szczególności :
1) znaczenie zadania dla gminy i zgodność z celem publicznym
2) ocenę wykonania przedsięwzięcia przez wnioskującego w okresie poprzednim , rzetelność , terminowość realizacji zadania oraz rozliczenie otrzymanych środków w latach poprzednich,
3) plan działania na rok bieżący,
4) wyniki sportowe uzyskane w roku poprzednim,
5) aktywność klubu w środowisku mieszkańców,
6) starania podjęte przez klub w celu pozyskania środków na działalność klubu z innych źródeł.
§ 6. 1. Komisja przekazuje Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla poszczególnych klubów . Wyłonienia klubów otrzymujących środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań , na podstawie pozytywnie ocenionych wniosków dokonuje Wójt Gminy , jednocześnie określając wysokość dotacji dla klubu .
2. Na najbliższej sesji Wójt Gminy przedstawia informację o wysokości dotacji dla klubów i cele publiczne , którym ma służyć oraz podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie środków w budżecie gminy .
3. Informację złożoną na sesji ogłasza się w BIP , na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 7. Wójt Gminy zawiadamia pisemnie zainteresowane podmioty o wysokości przyznanej dotacji i wzywa do zawarcia umowy o realizację zadania .
§ 8. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy zawiera umowę , która określa :
1) szczegółowy opis zadania , w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania
2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności ,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż 31 grudnia danego roku budżetowego,
4) tryb kontroli wykonywanego zadania ,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji ,
6) termin zwrotu nie wykorzystanej części dotacji
7) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania .
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek klubu.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron , możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego z zastrzeżeniem , ze zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty dotacji .
§ 9. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu na warunkach określonych w umowie.
§ 10. 1. Wójt Gminy przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację projektu oraz efektywność i rzetelność wykonania oraz sposób dokumentacji w zakresie wykorzystania środków z budżetu gminy .
2. Osoby kontrolujące mają prawo żądać oryginału dokumentów , dokonywać z nich odpisów i żądać od kontrolowanych potwierdzenia ich zgodności z oryginałem oraz domagać się pisemnych wyjaśnień.
3. Z przeprowadzanej kontroli sporządzany jest protokół , który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana i Wójt Gminy.
4. Na podstawie ustaleń protokółu kontroli do kontrolowanej jednostki wysyłane jest pisemne wystąpienie pokontrolne . W razie wystąpienia nieprawidłowości w wystąpieniu pokontrolnym o ile jest to możliwe ustala się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości .
5. Od wystąpienia pokontrolnego jednostka ma prawo skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
6. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt gminy powiadamia jednostkę w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń .
§ 11. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Podmiot otrzymujący dotacje nie może wykorzystać środków finansowych na inne cele niż określone w umowie i niniejszej uchwale .
3. Sprawozdanie z wykonania zadania należy sporządzić w terminie 30 dni od terminu zakończenia realizacji zadania .
4. Niewykorzystana część dotacji lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem , pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach i w terminach określonych w art. 251-252 ustawy o finansach publicznych .
5. Do rozliczenia dotacji należy dołączyć sprawozdanie opisujące osiągnięcie celów i zakładanych rezultatów.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

dr inż. Stanisław Osięgłowski

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte