GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzemieniewo

UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzemieniewo

Numer uchwały: 19
Numer sesji: 5
Rok: 2011

UCHWAŁA NR V/19/2011
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzemieniewo


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 , Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art.27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zmianami ) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:
§ 1. Gmina Krzemieniewo wspiera sport tworząc niezbędne warunki w tym organizacyjne , sprzyjające rozwojowi sportu określone w niniejszej uchwale.
§ 2. Przez cel publiczny w zakresie sportu należy rozumieć :
1. rozwój sportu dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo,
2. upowszechnienie aktywności fizycznej mieszkańców gminy w różnych środowiskach i grupach wiekowych,
3. realizacje nauki pływania wśród dzieci i młodzieży szkolnej ,
4. rozwój wszelkich inicjatyw lokalnych w zakresie tworzenia grup aktywnego spędzania czasu ( aerobik, Nordic-walking, narciarstwo biegowe itp. )
5. propagowanie działań i zwiększenie liczby organizowanych imprez masowych o charakterze sportowym , rywalizacji sportowej mieszkańców wpływających na poprawę integracji lokalnej ,
6. zwiększenie liczby osób uprawiających indywidualne dyscypliny sportowe i umożliwienie im osiągania lepszych wyników sportowych,
7. zapewnienie udziału mieszkańców gminy w organizowanych imprezach sportowych o zasięgu krajowym, wojewódzkim lub powiatowym,
8. włączenie do aktywności sportowej osób niepełnosprawnych,
9. zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprez sportowych,
10. kształtowanie tradycji sportowych danego środowiska ,
11. wyrobienie nawyków aktywnego spędzania czasu .
12. zwiększenie dostępności do obiektów , terenów i urządzeń sportowych,
§ 3. Cele określone w § 2 zostaną osiągnięte poprzez :
1. Zapewnienie w budżecie gminy w każdym roku budżetowym środków na :
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów boisk sportowych, trenerów środowiskowych i animatorów sportu,
2) zakup nagród , pucharów na organizowane imprezy masowe i sportową rywalizację mieszkańców,
3) zakup sprzętu sportowego na wyposażenie obiektów i terenów sportowych,
4) wynajem obiektów sportowych na terenie innych gmin,
5) zakup materiałów promocyjnych i innych usług w celu propagowania aktywnego trybu życia i wszelkich form aktywności ruchowej,
6) uczestnictwo sportowców reprezentujących gminę w zawodach sportowych,
7) oznakowanie , zabezpieczenie i określenie zasad korzystania z obiektów sportowych ,
8) wsparcie finansowe działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.
2. Nieodpłatne udostępnianie :
1) bazy sportowej będącej w dyspozycji gminy oraz jej jednostek organizacyjnych na potrzeby organizowanych imprez sportowych,
2) środków transportu będących własnością gminy niezbędnych do przewozu zawodników klubowych i innych uczestników imprez sportowych ,
3) zapewnienie obsługi administracyjnej organizowanych imprez masowych
§ 4. Tryb postępowania o udzielenie dotacji dla klubów sportowych , sposób jej rozliczenia oraz kontroli określi odrębna uchwała Rady Gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

 

Przewodniczący Rady Gminy

dr inż. Stanisław Osięgłowski

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte