GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Organizacje pozarządowe » UCHWAŁA Nr V/ 21 /2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA Nr V/ 21 /2011 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


UCHWAŁA Nr V/ 21 /2011
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 22 lutego 2011 roku


w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 234, poz. 1536 ) - Rada Gminy Krzemieniewo uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego (w przypadku jej powołania) lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie gminy Krzemieniewo, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krzemieniewo,
2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Krzemieniewo,
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krzemieniewo,
4) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Krzemieniewo,
5) BIP-ie – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536 )
7) Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzące na terenie Gminy działalność pożytku publicznego w zakresie
odpowiadającym zadaniom Gminy, w dziedzinach dotyczących ich działalności
statutowej,
8) Gminnej Radzie Pożytku – należy przez to rozumieć Gminną Radę Pożytku Publicznego
w Krzemieniewie, jeżeli zostanie powołana,
9) uczestnikach konsultacji – należy przez to rozumieć organizacje działające na terenie
gminy Krzemieniewo oraz Gminną Radę Pożytku (jeżeli zostanie powołana )

§ 3.1.Procedurę Konsultacji wszczyna się poprzez zamieszczenie w BIP-ie informacji Wójta zawierającej w szczególności:
1) projekt aktu prawa miejscowego, wraz z uzasadnieniem, podlegający konsultacjom,
2) formę przeprowadzenia konsultacji, termin, miejsce oraz sposób składania uwag
i propozycji do projektu aktu.
2. Publikacja w BIP-ie nie wyklucza innych sposobów informowania zainteresowanych stron.
3. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania informacji przez Wójta w sposób określony w ust. 1.


4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów gminy.
5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestników konsultacji, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

§ 4.1. Uwagi i propozycje do projektu aktu mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej,
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr
130, poz. 1450, z późn. zm.)
2. Zastosowanie formy konsultacji wskazanych w ust. 1 nie wyklucza zastosowania także
innych form określonych przez Wójta., przy czym przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.
3. Uwagi i propozycje mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji,
w tym także ich pełnomocników.
4. Do uwag i propozycji należy dołączyć dokumenty określające podmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski (np. Statut organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wnoszenia uwag i propozycji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy przesłać w postaci zeskanowanej.
5. Uwagi i propozycje złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu
procedury konsultacji oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.

§ 5.1. Niezwłocznie po zakończonych konsultacjach Wójt rozpatruje przedstawione mu uwagi i propozycje podejmując decyzję o ich uwzględnieniu bądź odrzuceniu oraz sporządza sprawozdanie o przebiegu i wynikach konsultacji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 dołącza się do projektu aktu prawa miejscowego przedkładanego Radzie Gminy.
3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w BIP-ie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do
Uchwały Nr V /21 /2011
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 lutego 2011 rokuZgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. , Dz. U. Nr 96, poz. 234, poz.1536 ) organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy
sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Niniejsza uchwała stanowi realizacje cytowanego zapisu ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a także promuje idee samorządności poprzez wprowadzenie
przejrzystych zasad uczestnictwa wyżej wskazanych podmiotów w podejmowaniu istotnych
decyzji.
Wprowadzenie szczegółowego sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
zapewnia uczestnictwo w dyskusji nad przygotowywanymi rozwiązaniami
zainteresowanym stronom.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Organizacje pozarządowe
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte