GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr V/ 16/2011 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.

Uchwała nr V/ 16/2011 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.

Numer uchwały: 16
Numer sesji: V
Rok: 2011

Uchwała nr V/ 16/2011
Rady Gminy w Krzemieniewie
z dnia 22 lutego 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.
1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420).

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RG Krzemieniewo
/-/ Stanisław Osięgłowski


UZASADNIENIE

do Uchwaly Nr XXVII/ 155 /2010
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011.

W dniu 01 kwietnia 2009 weszła w życie ustawa o Funduszu Sołeckim.

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. Rada Gminy podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
W roku 2010 ( zgodnie z art.6 w/w ustawy) rada gminy podejmuje uchwałę do 31 marca
Celem ustawy było uporządkowanie kwestii przekazywania środków finansowych sołectwom.
Oczekuje się, że dzięki wyodrębnieniu funduszu sołeckiego nastąpi wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich.
Gminy, które zdecydują się przeznaczyć środki na inicjatywy lokalne będą musiały podzielić kwoty na poszczególne sołectwa. Wartość środków przeznaczonych na dane sołectwo zależy od liczby mieszkańców oraz wskaźnika dochodów bieżących gminy.

Informację o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwo wójt
przekazuje sołtysom najpóźniej do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Sołectwo, które otrzymało na podstawie wniosku środki od gminy będzie musiało je wydać do końca roku budżetowego, w przeciwnym razie środki wygasają.
Część wydatków wykonanych w ramach funduszu refunduje gminom budżet centralny. Następuje to w formie dotacji. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy.
Art. 1 ust. 2 ustawy z 20 lutego 2009 r. mówi wprost – to nie jest fundusz celowy w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Środki na nim zgromadzone przeznacza się przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, pod warunkiem, że są one zgodne ze strategią rozwoju gminy lub innymi dokumentami strategicznymi ( np. planem odnowy wsi). Ponadto ze środków funduszu można pokrywać wydatki na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
Aby sołectwo mogło skorzystać z przysługujących mu środków, musi złożyć w tej sprawie
stosowny wniosek. Uchwala go zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien on przede wszystkim wskazywać, jakie przedsięwzięcia są przewidziane do realizacji na terenie sołectwa. Należy również oszacować ich koszty. Pamiętać również należy, aby wniosek został odpowiednio uzasadniony.
Wniosek trafia do wójta za pośrednictwem sołtysa. Powinno to nastąpić najpóźniej 30
września roku poprzedzającego rok budżetowy. Należy go bowiem uwzględnić w projekcie budżetu na rok następny.
Wniosek może zostać przez wójta odrzucony, jeżeli nie spełnia warunków formalnych, w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Z kolei sołtys może również w terminie siedmiu dni od uzyskania informacji o odrzuceniu wniosku podtrzymać go, kierując do rady gminy za pośrednictwem wójta.
Rozstrzygnięcie w sprawie podtrzymanego wniosku rada gminy wydaje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Decyzja rady w tej sprawie jest dla wójta wiążąca.
Rada gminy nie może uwzględnić wniosku zakładającego realizację zadań innych niż służących poprawie warunków życia mieszkańców albo niezgodnych ze strategią rozwoju gminy.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte