GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 09 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 09 grudnia 2010 r.

Numer protokołu: 1
Rok: 2010

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 09 grudnia 2010 r.Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzemieniewo na lata 2011-2023.
3. Projekt uchwały budżetowej na rok 2011.
4. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 9 grudnia 2010 r. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która przywitała zaproszonych gości tj. Wójta, Zastępcę, Skarbnika oraz Przewodniczącego Rady Gminy, a także przybyłych na posiedzenie członków komisji- lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad. 2. Głos zabrał Wójt Gminy– Pan A.Pietrula, który przybliżył zebranym funkcje i cel tworzenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Krzemieniewo.
Pani Skarbnik D.Andrzejewska wyjaśniła, że obowiązek sporządzania prognozy finansowej wynika z nowych przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje swoim zakresem:
- dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, poręczenia i gwarancje,
- dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- wynik budżetu i przeznaczenie nadwyżki,
- przychody i rozchody budżetu,
- informację o kształtowaniu się relacji, o których mowa w art. 243 uofp
Prognozy na lata 2011-2023 dla poszczególnych wyżej wskazanych pozycji zostały przedstawione w załączniku nr 2 do protokołu.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wykaz przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Krzemieniewo na lata 2011-2023. Wśród wydatków majątkowych zaplanowanych na kolejne lata wyszczególniono inwestycje takie jak:
- budowa drogi Zbytki – Krzemieniewo – Drobnin,
- budowa ścieżki rowerowej Pawłowice - Lubonia,
- budowa kanalizacji w Hersztupowie,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach.
Natomiast wśród wydatków bieżących, zaplanowano wydatki na:
- badania monitoringowe składowiska,
- monitoringowanie budynku UG,
- poręczenie dla MZO w Lesznie.
Dla poszczególnych przedsięwzięć wyznaczono okres realizacji oraz limity nakładów finansowych do wykorzystania w poszczególnych latach, co ukazuje załącznik nr 3 tegoż protokołu.
Wójt dodał, że Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy daje możliwość ubiegania się o środki finansowe na inwestycje z dodatkowych źródeł. Pozwala, bowiem udokumentować chęć realizacji przez gminę inwestycji, która jest już zaplanowana w WPF na kolejne lata.
Członkowie komisji nie zgłosili zastrzeżeń do projektu Wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Krzemieniewo na lata 2011-2023.

Ad. 3. W drugiej części posiedzenia omówiony został przez panią Skarbnik projekt budżetu gminy na rok 2011. Przedstawiony budżet jest budżetem zrównoważonym, tzn., że zakłada realizację dochodów i wydatków w równej kwocie, wynoszącej 18.997.900,- zł.
Ustala się dochody bieżące w kwocie 18.757.894,- zł oraz dochody majątkowe w kwocie 240.006,- zł. Natomiast wydatki obejmują:
- wydatki bieżące w kwocie 17.610.356,50 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.387.543,50 zł.
Tworzy się również rezerwę ogólną w kwocie 130.000,- zł oraz rezerwę celową w wysokości 50.000,- zł realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Szczegółowy wykaz planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiony został w projekcie budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2011. Każdy z członków komisji otrzymał wcześniej omawiane materiały i to umożliwiło im szczegółową analizę i zapoznanie się z propozycjami inwestycyjnymi.
Planowane dochody budżetu Gminy Krzemieniewo przedstawia załącznik nr 4 do protokołu. Wśród dochodów znaczące kwoty stanowią: dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne, dotacje celowe na opiekę społeczną, subwencja oświatowa, szacowane podatki, dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (najmu, dzierżawy) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że część dochodów budżetowych ma ściśle określone przeznaczenie. Ustalone dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107.000,- zł, w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokołu.
Podobnie jest z dochodami za korzystanie ze środowiska, które pobierane są na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Szacowana kwota tych dochodów wynosi 30.800,- zł, zostanie przeznaczona w całości na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2011 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła program planowanych inwestycji na 2011 rok, które zostaną zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykaz tych wydatków stanowi załącznik nr 7. Pozostałe znaczące inwestycje planowane na kolejny rok, to te realizowane w ramach limitu na 2011 rok z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023.
Wójt dokonał omówienia wydatków majątkowych. Wyjaśnił, że dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Hersztupowo jest przygotowana, w 2011 roku rozpocznie się realizacja tej inwestycji. Zostanie sporządzona natomiast dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji Pawłowic i w roku 2012 będzie można przystąpić do jej realizacji. Gmina zamierza starać się o przyznanie środków na budowę Boiska „Orlik” w miejscowości Pawłowice. Znaczącą inwestycją będzie rozpoczęcie budowy drogi Zbytki– Krzemieniewo- Drobnin. Wspólnie z Powiatem gmina zamierza kontynuować budowę ścieżki rowerowej Pawłowice- Lubonia. Uzbrojone w media zostaną działki znajdujące się w strefie przemysłowej. Gmina ponadto przekaże Miastu Leszno dotację na budowę międzygminnego schroniska dla zwierząt. Wykaz wszystkich planowanych wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo na rok 2011 stanowi załącznik nr 8.
Pani Przewodnicząca podziękowała Pani Skarbnik oraz Wójtowi za szczegółowe przedstawienie dochodów oraz wydatków. Członkowie komisji nie zgłosili zastrzeżeń do projektu budżetu, wobec czego Pani Przewodnicząca potwierdziła pełną akceptację dla realizacji projektu budżetu dla Gminy Krzemieniewo na 2011 rok.


Ad. 4. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Pan L.Kruk – proponuje stworzenie na Osiedlu w Krzemieniewie miejsca służącego spotkaniom mieszkańców. Zdaniem Radnego sprawdziłby się budynek z drewna, podobny do tego, jaki jest w posiadaniu Leśnictwa Nadolnik w Poniecu.
- Pani M.Nowak– pytała o własność boiska w miejscowości Kociugi, oraz wskazała na potrzebę stworzenia także w tej miejscowości miejsca, w którym mogłyby odbywać się zebrania wiejskie oraz gromadzić młodzież. Zdaniem radnej właściwie spełniłby te funkcje wigwam.
Wójt wyjaśnił, że gmina w 2011 roku zamierza uregulować sprawy gruntowe boisk we wsiach Kociugi i Pawłowice. Natomiast w przypadku wsi, które nie posiadają sal, świetlic gmina będzie dążyć do stworzenia miejsc rekreacyjnych.

Ze względu na wyczerpanie tematu, posiedzenie komisji zostało zamknięte.

Protokołowała: Przewodnicząca:

Joanna Przybylska Maria Kamyczek

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte