GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 09 grudnia 2010

PROTOKÓŁ NR 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 09 grudnia 2010

Numer protokołu: 1
Rok: 2010

PROTOKÓŁ NR 1
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 09 grudnia 2010


Dnia 09 grudnia 2010 roku o godz. 13.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych, wyraził nadzieję , że praca w tej Komisji będzie polegała na zasadach współpracy. Poinformował członków Komisji , że zapoznał się z wszystkimi protokółami z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z poprzedniej kadencji i uważa że zakres prowadzonych przez Komisję kontroli był zasadny.
Zaproponował następujący porządek obrad :
1) wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
2) Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023
3) Analiza projektu budżetu gminy na rok 2011 .
3) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą o podanie nazwiska kandydata , który będzie pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego .
Radny Józef Krzysztofiak zaproponował aby zastępcą Przewodniczącego został p. Zbigniew Ptak. Następnie zaproponowano do pełnienia tej funkcji p. Henrykę Przybylską. Ponieważ p. Przybylska odmówiła , jedynym kandydatem na zastępcę przewodniczącego został p. Zbigniew Ptak. Wszyscy członkowie komisji poparli tą kandydaturę w głosowaniu jawnym .
Przewodniczący Komisji pogratulował radnemu wyboru .

Ad. pkt.2
------------
W celu realizacji pkt.2 porządku obrad Przewodniczący Komisji udzielił głosu Wójtowi Gminy , prosząc o przedstawienie założeń jakimi kierowano się tworząc dokumenty planistyczne . Po krótkiej informacji Wójt za zgodą Przewodniczącego udzielił głosu Skarbnikowi Gminy prosząc o przedstawienie szczegółowych informacji wynikających
z WPF .
Skarbnik Gminy przedstawiła nowy dokument planistyczny jakim jest Wieloletnia Prognoza
Finansowa na lata 2011-2023 (tzw. WPF), omówiła zawartą treść w załączniku nr 1
i ujęte przedsięwzięcia wymienione imiennie w załączniku Nr 2 do WPF .
Poinformowała radnych , że począwszy od uchwalenia WPF dokument ten będzie częstym przedmiotem obrad , gdyż analogicznie do zmian w budżecie będzie ulegał modyfikacji.
Z uwagi na to, że WPF jest dokumentem zupełnie nowym , Skarbnik Gminy próbowała uzmysłowić radnym ważną rolę jaką odtąd będzie pełnił ten dokument w finansach gminy .

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag co do projektu tej uchwały Przewodniczący Komisji chcąc zamknąć tę część porządku obrad , podziękował radnym za zrozumienie
i stwierdził, że będziemy wszyscy wspólnie uczyć się pracy z tym dokumentem .
Zaproponował aby przejść do omówienia projektu budżetu na rok 2011.

Ad. pkt 3.
--------------
Skarbnik Gminy przedstawiła planowane dochody budżetu i źródła ich pochodzenia .
Omówiono planowane wydatki budżetu przedstawiając je w ujęciu klasyfikacyjnym
w odniesieniu do rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
W dalszej kolejności omówiono wszystkie kolejne załączniki jakie składają się na uchwałę budżetową . Omówiono przyjęte w projekcie budżetu zadania inwestycyjne .
Radni na bieżąco wyjaśniali wątpliwości . Odpowiedzi udzielali Wójt i Skarbnik .
Po omówieniu projektu i wysłuchaniu opinii członków Komisji , Przewodniczący podsumował dyskusję informując Wójta Gminy , że członkowie Komisji nie zgłaszają żadnych zmian i na sesji będą głosować za przyjęciem projektu budżetu na 2011
w proponowanej formie.


Ad. pkt.4
-----------
W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Komisji poprosił wszystkich członków aby przemyśleli propozycje do planu pracy , który Komisja powinna ustalić już
w styczniu 2011.
Z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował Wójtowi za udział i zakończył posiedzenia.


Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

(-) Radosław SobeckiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte