GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze DO SPRAW EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I OBROTU ZIEMIĄ

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze DO SPRAW EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I OBROTU ZIEMIĄ

Numer dokumentu: 1
Rok: 2010

WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze

DO SPRAW EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I OBROTU ZIEMIĄ

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3) niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne
4) wykształcenie wyższe
5) umiejętność obsługi programów komputerowych na stanowisku
6) znajomość przepisów : ustawa o samorządzie gminnym, instrukcja kancelaryjna ( rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych), Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) staż w administracji publicznej
2) komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, kreatywność
3) nieposzlakowana opinia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
I. Obowiązki ogólne
1. bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących powierzonego stanowiska pracy,
2. sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu czynności,
3. organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań.
4. przestrzeganie dyscypliny pracy,
5. właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,
6. bezwzględne przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej.

II. Obowiązki szczegółowe :
1) Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
2) Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) Prowadzenie spraw z zakresu gminnej gospodarki gruntami.
4) Prowadzenie spraw dot. ustalania nazw ulic, placów oraz numeracji nieruchomości.
5) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym,
6) Zastępstwo w razie nieobecności pracownika ds. rolnictwa i gospodarki mieszkaniowej
10). Inne sprawy zlecone przez Wójta i Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy kandydata do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo ,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
f) oświadczenie o niekaralności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo. ul, Dworcowa 34, pocztą elektroniczną na adres ugsekr@krzemieniewo.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ”ds. ewidencji działalności gospodarczej i obrotu ziemią ” w terminie do dnia 23 grudnia 2010 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.krzemieniewo.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Dworcowej 34 , 64-120 Krzemieniewo

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawa z dn. 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.


Wójt Gminy Andrzej Pietrula

Krzemieniewo, dnia 09 grudnia 2010 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2010-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte