GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » PROJEKT uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2011

PROJEKT uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2011


PROJEKT
Uchwała Nr ……
Rady Gminy Krzemieniewo
Z dnia ………………..


W sprawie : uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2011Na podstawie art. 18 ust.2 pkt . 4, pkt. 9 lit.i , pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 212,214,215,222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :

§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 18.997.900,- zł jak
w załączniku Nr 1
w tym: - dochody bieżące 18.757.894,- zł
- dochody majątkowe w kwocie 240.006,- zł .
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują :
1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 2.677.054,- zł ja w załączniku Nr 2

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych
W kwocie 44.482,50 zł , jak w załączniku Nr 3 .

§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2011 w łącznej kwocie 18.997.900,- zł jak w załączniku Nr 4 .
w tym: a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 17.610.356,50 zł ,
b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.387.543,50 zł jak w załączniku nr 5

2. Wydatki bieżące o których mowa w par. 2ust.1 lit. a obejmują :
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 8.677.963,- zł
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 510.000,- zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.203.336,- zł
4) wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ufp w kwocie 44.482,50 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 pkt. 1
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 20.954,- zł
6) wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 5.153.621,- zł


3. Wydatki majątkowe o których mowa w par. 2 ust.1 lit.b obejmują :
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.380.943,50 zł
w tym na projekty i programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ufp w kwocie 16.638,- zł jak w załączniku Nr 6 pkt.2
2) wydatki na zakupy i objęcie akcji w kwocie 6.600,- zł§ 3
Wydatki których mowa w par. 2 obejmują w szczególności :
1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.677.054,- zł jak
W załączniku Nr 7
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień
Z innymi jst w kwocie 141.667,- zł , jak w złączniku Nr 8
3) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 631.667,- zł jak w załączniku nr 9
4) wydatki na zadania bieżące i majątkowe , które realizowano w latach poprzednich
a ostatnim rokiem realizacji jest rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 10 ,
5) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego jak w załączniku Nr 11

§ 4
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 130.000,- zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu gminy w łącznej kwocie 50.000,- zł w tym: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,- zł

§ 5
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
W kwocie 107.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 107.000,- zł
Zgodnie z załącznikiem nr 12 .

§ 6
Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie
Ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 30.800,- zł i wydatki na finansowanie zadań
Z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.800,- zł , jak w załączniku nr 13 .

§ 7
Ustala się plan dochodów związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 21.000,- zł , jak w załączniku Nr 14 .

§ 8
Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2011 , zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 20.954,- zł z tego:
- poręczenia do kwoty 20.954,- zł .§ 9
Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy ,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

§ 10
Określa się sumę do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania
w wysokości 300.000,- zł.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte