GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 20 września 2010 w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2011

Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 20 września 2010 w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2011

Numer dokumentu: 26
Rok: 2010

Zarządzenie Nr 26/2010
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 20 września 2010

w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2011


Na podstawie § 1 ust.1 uchwały Nr XXX/175/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo

Zarządzam co następuje:

§ 1
1 Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektora instytucji kultury, kierowników referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy do opracowania materiałów planistycznych na rok 2011.
2. Wycinkowe materiały planistyczne ustalać należy się na podstawie
- stanu organizacyjnego , stawek podatkowych , taryf , marż i opłat obowiązujących w miesiącu październiku 2010 z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem
01 stycznia 2011
- planu działania Rady Gminy ,
- wynagrodzeń obowiązujących w październiku 2010 z uwzględnieniem proponowanego
dalej wskaźnika wzrostu,
- przewidywanego wykonania wydatków bieżących na koniec roku 2010 ( z wyłączeniem zadań remontowych realizowanych w roku 2010 )
- aktualnego stanu prawnego zadań finansowanych z budżetu gminy ,
- założeń dotyczących wzrostu cen na rok 2011 .
3. Sołtysi wsi mogą składać wnioski w sprawie ujęcia w projekcie budżetu zadań inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach .
§ 2
Przy opracowywaniu materiałów planistycznych uwzględnić należy następujące wskaźniki
1) prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany ( wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ) 3 ,5 % ,
2) Planowany wzrost stawek podatku VAT od 01 stycznia 2011,
3) planowany wzrost wynagrodzeń w administracji 3,5 %
4) planowany wzrost wynagrodzeń w oświacie 7 % od września 2011
5) wysokość składki na ubezpieczenia emerytalne 9,76%
6) wysokość składki na ubezpieczenie rentowe 4,5 %
7) wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 %
8) składka na FEP od pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub wykonujących prace o szczególnym charakterze 1,5 %
9) minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2010 w kwocie 1.386 ,- zł

§ 3

Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2011 zobowiązani są dołączyć szczegółowy opis tych zadań wraz
z kalkulacją dochodów i wydatków oraz podaniem podstawy prawnej ujęcia zadania
w budżecie§ 4

1. Osoby wymienione w § 1 ust.1 w/w Zarządzenia składają materiały planistyczne na niżej wymienionych drukach;
1) planowane dochody wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej ( z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2011 ) z podziałem na bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2) planowane wydatki wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej ( z uwzględnieniem zmian od stycznia 2011 ) z podziałem na bieżące i majątkowe zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
W ramach wydatków bieżących wyodrębnić należy;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3. Sołtysi wsi mogą składać wnioski w dowolnej formie. Z wniosku sołectwa wynikać powinna nazwa zadania , jej lokalizacja oraz efekt rzeczowy .


§ 5
Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2011
we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się :
- plan na 10 października 2010,
- szacunkowe wykonanie na koniec roku 2010 z wyłączeniem wydatków i dochodów
o charakterze incydentalnym , które nie wystąpią w budżecie roku projektowanego.§ 6
Przygotowane materiały planistyczne należy składać u Skarbnika Gminy w terminie określonym w § 1 ust.2 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .Wójt Gminy
(-) Andrzej Pietrula


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte