GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXX/177/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XXX/177/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Numer uchwały: 177
Numer sesji: XXX
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXX/177/2010
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 10 września 2010 r.


w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 oraz ust. 3a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)- na wniosek Nadleśnictwa Karczma Borowa, Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewa gatunku:
1) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 420 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnący na terenie leśnictwa Górzno, oddział 40g, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 5040, obręb Bojanice;
2) Czereśnia dzika (Cerasus avium (L.) Moench) o obwodzie pnia 144 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnąca na terenie leśnictwa Górzno, oddział 40g, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 5040, obręb Bojanice.
2. Drzewa opisane w ust. 1 podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.


§ 2. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w §1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budowa, odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY NR XXX/177/2010
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 10 września 2010 r.

Zgodnie z treścią art. 40 ustawy o ochronie przyrody, cyt. ,,pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej, jak i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”
Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy - art. 44 ust. 1 w/w ustawy.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a, projekt uchwały dotyczący ustanawiania pomników przyrody, został uzgodniony z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Wymienione w przedkładanym projekcie uchwały obiekty spełniają formalne, jak i faktyczne warunki uznania ich za pomniki przyrody. Stanowią one cenny element przyrody, a także posiadają walory estetyczne i krajobrazowe. Objęcie tych drzew ochroną prawną pozwoli zwiększyć nadzór nad ich utrzymaniem i pielęgnacją.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte