GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 46/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06 lipca 2010

PROTOKÓŁ NR 46/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06 lipca 2010

Numer protokołu: 46
Rok: 2010

PROTOKÓŁ NR 46
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 06 lipca 2010

Dnia 06 lipca 2010 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola dochodów z majątku gminy .
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji powitał zebranych i udzielił głosu Skarbnikowi Gminy prosząc o przedstawienie realizacji dochodów majątkowych gminy.
Skarbnik gminy wyjaśniła, że na dochody majątkowe gminy składają się :
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,
- dochody z odpłatnego nabycia prawa własności ( ze sprzedaży działek i nieruchomości )
- dochody ze zbycia praw majątkowych
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- dotacje rozwojowe i otrzymane środki na inwestycje ujęte w § 618, 620, 626, 628-633,
641-643, 651-653, 656 i 661-665 .

Z powyższych tytułów wg stanu na 30 czerwca 2010 gmina pozyskała następujące dochody :
1) z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 6.186,50 zł
2) ze sprzedaży składników majątkowych ( złom ) 656,64 zł
Nie udało się pozyskać innych dochodów ze sprzedaży majątku pomimo ogłoszenia dwóch przetargów. Zarówno na przetarg na sprzedaż garaży jak i na przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości w Belęcinie nie zgłosił się żaden kupujący.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem do Zastępcy Wójta kiedy można się spodziewać ogłoszenia przetargu na sprzedaż działek w strefie przemysłowej.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że aby mógł być ogłoszony przetarg musi być do działek doprowadzona woda . W chwili obecnej trwa odtwarzanie granic drogi dojazdowej do powyższego terenu. Jest już podjęta decyzja o rozgraniczeniu terenu.
Ponadto Zastępca Wójta wyjaśnił, że mimo dwóch nieudanych przetargów na sprzedaż nieruchomości gmina nie ogłosi kolejnego przetargu celem obniżenia ceny. Powodem podjęcia takiej decyzji jest dobra sytuacja finansowa gminy , która nie zmusza do pozyskania jakichkolwiek dochodów. Grunty będą oczekiwały na sprzedaż do czasu poprawy koniunktury na rynku nieruchomości.
Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie materiału i wyjaśnienia i tym samym zakończył pkt.1 porządku obrad.

Ad. pkt 2. – wolne głosy i wnioski
-------------------------------------------
Radny Zbigniew Ptak pytał na jakim etapie przygotowań jest zadanie budowy parkingu przy GOK-u w Garzynie ?
Zastępca Wójta wyjaśnił , że jest już podpisana umowa z wykonawcą . Parking budować będzie firma ze Święciechowy. Przewiduje się rozpoczęcie prac w okolicach 10 sierpnia 2010. Termin realizacji zadania 4 miesiące od podpisania umowy.
Radna Henryka Przybylska zwróciła się z pytaniem kto zadba o teren w Nowym Belęcinie , który miał być sprzedany a do sprzedaży nie doszło. Działki te zarosły wysokimi chwastami
i psują wygląd wsi .

Zastępca Wójta wyjaśnił , że teren jest własnością gminy więc to gmina musi zadbać o jego estetyczny wygląd.

Przewodniczący Komisji pytał o los budynku po byłej mleczarni w Krzemieniewie.
oraz o to czy gmina zamierza przystąpić do budowy budynków komunalnych?
Z odpowiedzi Zastępcy Wójta wynikało, że właścicielem budynku po starej mleczarni jest obecnie Krajowy Związek Mleczarstwa w Warszawie . Na nieruchomości tej ciąży duże zadłużenie więc nie ma chętnych do jego nabycia.
Gmina również nie jest zainteresowana przejęciem tego obiektu gdyż wymagałoby to spłaty wszystkich wierzycieli , na rzecz których wpisano należności w księgę wieczystą.
Co do budowy budynków komunalnych przez gminę wyjaśniono, że póki co nie ma takiego zamierzenia.
Radny Mirosław Krysztofiak zgłosił sprawę zniszczonego docinka drogi od końca ścieżki rowerowej w kierunku bramy pałacu w Górznie. Wnioskuje aby gmina przejęła ta drogę co umożliwiłoby poprawę nawierzchni. Droga jest w bardzo złym stanie i osoby na wózkach inwalidzkich poruszające się od strony sanatorium w Górznie mają bardzo duże problemy
z jej przebyciem.


Innych spraw nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie . Ustalono , że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 29 lipca 2010 o godz, 9.oo. i dotyczyć będzie oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji

Jacek Stawiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-07-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte