GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/167/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 czerwca 2010 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2010

Uchwała Nr XXIX/167/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 czerwca 2010 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2010

Numer uchwały: XXIX
Numer sesji: 167
Rok: 2010

Uchwała Nr XXIX/167/2010
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 21 czerwca 2010


w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2010


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tj. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art.212, art.214 pkt.1, art.215 , art.217 ,
art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ) oraz art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U .Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art.121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157 poz. 1241 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmiany uchwały Nr XXV/143/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2010 jak niżej :
par.1
1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :
"1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2010 w łącznej kwocie 19.179.740,- zł
w tym:
- dochody bieżące 18.973.940,- zł
- dochody majątkowe 205.800,- zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 1 .
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.148.112,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy , w kwocie 35.121,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b."
2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 1a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały.
par.2
1.Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :
"1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2010 w łącznej kwocie 20.882.740,- zł,
jak w załączniku nr 2 .
2. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 17.130.243,- zł, w tym:
1) wydatki bieżącej jednostek budżetowych na :
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 8.539.790,- zł
b) realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 4.783.543,- zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 526.150,- zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.245.639,- zł
4) wydatki na programy i projekty finansowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych
środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 35.121 zł jak w załączniku Nr 3 z czego:
a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 29.852,85 zł w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 3.910,- zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.942,85 zł
b) ze środków krajowych 5.268,15 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 690,- zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.578,15 zł
3. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 3.752.497 zł jak w załączniku Nr 4 w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.206.477,- zł
2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 396.000,- zł
3) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 150.020,- zł w tym:
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 16.638,- zł jak w załączniku Nr 3 z czego :
a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 0 zł
b) ze środków krajowych 16.638,- zł .
4. Wydatki majątkowe, o których mowa w par.2 ust.3 obejmują wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2011 jak w załączniku Nr 5 ."

2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3
do niniejszej uchwały.
3. .W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak załączniku nr 4
do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

par. 3
1. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej :
"Wydatki budżetu o których mowa w par. 2 ust.1 obejmują w szczególności :
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami w wysokości 3.148.112,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 .
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień
z innymi jst w wysokości 215.020,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 ."
2. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6
do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
par. 4
1. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :
" Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010
zgodnie z załącznikiem Nr 8 w tym:
1) dotacje do jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 660.420,- zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.750,- zł "
2. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.


par. 5

Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :
"1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 133.932,- zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,- zł ."

par. 6 .
W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dokonuje się zmian jak w złączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

par. 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

par. 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte