GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Uchwała Nr XXVII/ 153/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie : zmiany budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2010

Uchwała Nr XXVII/ 153/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie : zmiany budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2010


Uchwała Nr XXVII/ 153/2010
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 lutego 2010

w sprawie : zmiany budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U.z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.212 , art.214 pkt.1 ,
art.215, art. 217, art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ) oraz art. 16 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku
o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz.1664 )

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale Nr XXV/143/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku jak niżej :
§ 1
1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu gminy określonych w załączniku
Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
2. W związku z dokonanymi zmianami paragraf 1 ust.1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
" 1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2010 w łącznej kwocie 18.910.130,- zł w tym: - dochody bieżące 18.704.980,- zł
- dochody majątkowe 205.150,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 "

§2
1. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy określonych
w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W związku z dokonanymi zmianami paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
" 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2010 w łącznej kwocie 20.613.130,- zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 . "

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 16.909.385 zł
w tym
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na :
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 8.569.649,- zł .
b) realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 4.623.991,- zł
2) wydatki na dotacje na zdania bieżące 476.150,- zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.204.474,- zł
4) wydatki na programy i projekty finansowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 35.121,- zł
jak w załączniku nr 3 z czego;
a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 29.852,85 zł
b) ze środków krajowych 5.268,15 zł .

3. wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków majątkowych w łącznej
kwocie 3.703.745,-zł , jak w załączniku nr 4 w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.045.500,- zł
2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 258.225,- zł
3) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 400.020,- zł w tym :
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 16.638,- zł jak w załączniku nr 3 z czego;
a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 0 zł
b) ze środków krajowych 16.638,- zł .
4. Wydatki majątkowe o których mowa w par. 2 ust.3 obejmują wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2011 jak w załączniku nr 5 "

3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :
" Ustala się zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010
zgodnie z załącznikiem nr 8 w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 660.420,- zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 15.750,- zł "
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4
Paragraf 5 ust.1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :
" 1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 144.034,- zł ."

§ 5
Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
" Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 141.778,- zł zgodnie
z załącznikiem Nr 9 "
Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały.

§ 6
1. Paragraf 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
"Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie 445.730,- zł i kwotę wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 445.730,-z ł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 "
Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
1. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych
w kwocie 1.703.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Do uchwały budżetowej wprowadza się załącznik nr 11 , w brzmienie jak załącznik nr 7
do niniejszej uchwały.


§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo

/-/ Stanisław Osięgłowski


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte